Odbor kancelář hejtmana

Prevence kriminality

AKTUALITY


25. 05. 2017

Dne 7. června 2017 se na Krajském úřadě Libereckého kraje uskuteční seminář „Spotřebitelské praktikum“, který je určen pracovníkům věnujícím se prevencí kriminality páchané na seniorech a dalším, kteří mají o dané téma zájem. Konkrétní témata naleznete v pozvánce zde: POZVÁNKA

Vzhledem k omezené kapacitě sálu nezapomeňte potvrdit svou účast. Účast je bezplatná.25. 05. 2017

Metodická příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami:

Dne 22. května 2017 schválila Vláda ČR „Metodickou příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami“.  Metodika popisuje možnosti samospráv, jak problematickému stavu na území obce předejít nebo jak tento stav napravit. Řeší čtyři oblasti: ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti, poskytování ubytování pro pracovníky průmyslových zón, poskytování zdravotní péče a průmyslové zóny z pohledu územního plánování. Obsahuje tak například základní informace o konkrétních preventivních programech Ministerstva vnitra, popisuje možnosti obce zřídit obecní policii a její pravomoci v oblasti silničního provozu a ochrany veřejného pořádku. Dále také popisuje právní rámec kontroly zahraničních pracovníků a ubytoven.

http://www.mvcr.cz/clanek/problemy-obcim-pomuze-resit-nova-prirucka.aspx.

Soubor ke stažení: Metodická příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami


31. 03. 2017

Výsledky Programu prevence kriminality MV na rok 2017: http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2017.aspx12. 12. 2016

Výkladové stanovisko MV k podmínkám pro pobytové akce pro děti. Celý dokument ke stažení zde.25. 11. 2016

Dne 24. listopadu 2016 vyhlásilo ministerstvo vnitra Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017. Bližší informace k dotačnímu řízení naleznete na stránce http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.14. 10. 2016

Závazné pokyny pro obce – realizátory preventivního projektu MV ČR

„Asistent prevence kriminality“

Ministerstvo vnitra ČR – odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality je od roku 2009 zpracovatelem, metodickým garantem a poskytovatelem finančních dotací velmi úspěšného preventivního projektu „Asistent prevence kriminality“ (dále jen APK). Každoroční nárůst žádostí o podporu a stoupající počet podpořených projektů klade zvýšené nároky na naplňování základních, transparentních a dostupných metodických standardů, které jsou stanoveny pro všechny jeho realizátory.

Na základě konkrétních poznatků z kontrolní činnosti, ohlasů odborné i laické veřejnosti, televizních, rozhlasových zpravodajství, článků v tisku a dostupných informací; k zamezení nedorozumění jsou i nadále závazné tyto pokyny:
 
 1. Základním dokumentem pro realizaci projektu APK je schválená „Metodika výběru, přípravy a činnosti asistentů prevence kriminality“ (dále jen „Metodika“) blíže viz http://www.mvcr.cz/clanek/metodika-vyberu-pripravy-a-cinnosti-asistentu-prevence-kriminality.aspx
 2. APK je zaměstnancem samosprávy - obce zařazeným k obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění;
 3. Všechny pracovně právní vztahy mezi zaměstnavatelem (obec) a zaměstnancem (APK) jsou řešeny v souladu se Zákoníkem práce v platném znění;
 4. APK není terénním sociálním pracovníkem, nebo strážníkem;
 5. APK aktivně působí především v oblasti prevence kriminality; zajišťování veřejného pořádku, zvyšování pocitu bezpečí občanů a spolu s obecní policií přispívá k ochraně a bezpečnosti občanů a majetku v obci;
 6. APK není úřední osobou ve smyslu § 127 Trestního zákoníku v platném znění, není vybaven donucovacími prostředky a nejsou na něj delegována žádná zvláštní oprávnění;
 7. Za specifikaci pracovních povinností a kontrolu jejich dodržování je odpovědna obec v souladu se základními ustanoveními, uvedenými v Metodice – bez rozdílu toho, kdo je donátorem jeho mzdy (viz např. státní účelové dotace z Programu prevence kriminality; finanční prostředky z fondů EU; finanční prostředky z úřadů práce apod.);
 8. Základním standardem pracovní pozice APK je Národní soustava povolání (blíže viz ID: 102691);
 9. Obsah, rozsah i forma systému vzdělávání, specifikovaná v základní Metodice je závazná pro všechny žadatele o podporu projektů;
 10. Je nepřípustné název APK zneužívat k jiné pracovní činnosti, než je uvedeno, nebo zaměňovat za „Dohledovou službu,“ „Asistenty městské policie,“ „Hlídací službu,“ „Ochranku“ apod.;
 11. Název APK včetně veškerých pomůcek, nosičů a zvukových záznamů, tak jako i výstroje a veškerých aktivit souvisejících s činností APK (včetně oblasti výchovy, vzdělávání, organizování a vedení seminářů, školení nebo konferencí) je chráněný ochrannou známkou vlastněnou MV ČR;
 
Tato pravidla jsou platná pro všechny formy realizace projektu APK – tj. jak finančně z Programu prevence kriminality, z dotací úřadů práce, z projektů dotovaných z finančních prostředků EU, apod., ale i v případech, kdy APK pod tímto názvem financují obce pouze z vlastního rozpočtu.
 
V případě jakýchkoliv dotazů k činnosti APK je i nadále platný kontakt na gestora projektu APK: JUDr. Tomáš Koníček tomas.konicek@mvcr.cz
 
Věříme, že tímto připomenutím, již jinak platných pravidel a standardů dojde, k vyjasnění některých nedorozumění, která se v poslední době v oblasti realizace nejúspěšnějšího projektu APK objevovala v praktické realizaci projektu APK. Příslušná jednání k nápravě tohoto stavu (obsah smluv mezi obcí a příslušným úřadem práce) povedeme i s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR.
 
Pro další zlepšení aplikace preventivního projektu APK přímo v terénu v obcích předběžně připravujeme realizaci pracovního semináře v Praze ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, Asociací měst a obcí ČR a s Agenturou pro sociální začleňování.

 

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, září 2016

Soubor ke stažení: Závazné pokyny pro obce – realizátory preventivního projektu „Asistent prevence kriminality“07. 10. 2016

Ve čtvrtek 6. října 2016 se na Krajském úřadě Libereckého kraje uskutečnil seminář pro studenty 2. až 4. ročníků středních škol na téma „Finanční gramotnost na internetu“. Díky celostátnímu projektu „Kraje pro bezpečný internet“ (www.kpbi.cz), do kterého je Liberecký kraj aktivně zapojen, byl seminář bezplatný. Studenti získali nové poznatky ze světa financí, které mohou uplatnit v běžném životě. Dozvěděli se nejpodstatnější informace o pojištění, půjčkách, finančních rezervách či investování. Partnerem této části projektu je Česká pojišťovna, jejíž lektor studentům předal informace velice zajímavou formou. Po celou dobu přednášky studenty za správné odpovědi odměňoval drobnými cenami. Studenti odcházeli nadšení, plni dojmů i nových praktických poznatků.

 

Seminář finanční gramotnost na internetu           Seminář finanční gramotnost na internetu
 
 

01. 09. 2016

1. 9. 2016 vstoupila v platnost norma k problematice bezpečí ve školách - nová technická norma ČSN 73 44 00 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-standard-k-ochrane-jednoho-z-mekkych-cilu.aspx

 

05. 08. 2016

Od 5. 8. 2016 byla na Policejním prezidiu spuštěna nepřetržitě fungující hotline určená provozovatelům a vlastníkům měkkých cílů. Telefonní číslo linky je 800 255 255. Linka je určena vlastníkům a provozovatelům měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob s nízkou či žádnou mírou zabezpečení, a organizátorům velkých sportovních, kulturních či jiných akcí. Linka je metodického charakteru, pokud jste v bezprostředním ohrožení, volejte linku 158.

http://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-mekkych-cilu.aspx

 

01. 02. 2016

29. ledna 2016 vyhlásilo ministerstvo vnitra Program prevence kriminality 2016. Bližší informace k dotačnímu řízení naleznete na stránce Prevence kriminality 2016 zde.

 

03. 11. 2015

„Program prevence kriminality na rok 2016“ vyhlásí ministerstvo vnitra v lednu 2016. O vyhlášení programu budeme všechny obce na území Libereckého kraje informovat. Metodická porada k dotačnímu programu se uskuteční v úterý 5. ledna 2016 od 10.00 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje, oddělení krizového řízení (zasedací místnost č. 208a). Na stejném místě proběhnou ve středu 6. ledna 2016 konzultace zpracovaných „Žádostí o dotaci“. V případě zájmu o tuto konzultaci je nutné kontaktovat paní Ehrenbergerovou (linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz, 485 226 204) a domluvit si konkrétní čas.

Prezentace z 5.1.2016

 

25. 8. 2015
 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, pořádá ve spolupráci s ministerstvem vnitra, odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality, pracovní poradu k dotačnímu programu ministerstva vnitra „Program prevence kriminality“.
Zaměření porady: Časté chyby v žádostech
                                       Příklady dobré praxe
                                       Další možnosti financování preventivních projektů

Porada se uskuteční  17. září 2015 od 10.00 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje, oddělení krizového řízení (zasedací místnost č. 208a).

 Kontakty – Liberecký kraj:Linda Ehrenbergerová485 226 204,  725 923 712     linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz                              Související odkazy

OPK MV ČR (__)


Zpracovávám...