Počasí Dnes °C
Odbor kancelář hejtmana

Záštity

Co je to záštita?

Záštita je vyjádření morální podpory pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření skutečnosti, že zaštiťující osoba (v tomto případě některý z členů Rady Libereckého kraje) považuje akci za důležitou a hodnou pozornosti. Udělenou osobní záštitou se zvyšuje prestiž akce.

Žádosti o záštitu v roce 2015 (aktualizace k 31. 12. 2015)

Žádosti o záštitu v roce 2016 (aktualizace k 10. 9. 2016)

Navazující přehled udělených žádostí pro následující období je možné získat prostřednictvím zaslaného dotazu na emailovou adresu: denis.tomas@kraj-lbc.cz. Bližší informace k záštitám poskytne Ing. Denis Tomáš, odbor kancelář hejtmana, 485 226 307.

1. Žádosti o osobní záštitu člena Rady Libereckého kraje (bez finanční podpory)

Jakým způsobem se o osobní záštitu žádá?
Žadatel o záštitu zasílá svoji žádost pomocí tohoto formuláře:

Žádost o udělení záštity - formulář

Kterého z členů Rady Libereckého kraje o záštitu požádat?
Žadatel může požádat o záštitu kohokoli z členů Rady Libereckého kraje. Oslovený člen rady však může žádost předat ke zvážení jinému radnímu, např. z toho důvodu, že akce nespadá pod jím spravovaný resort. Přehled členů rady kraje a jimi spravovaných resortů lez najít na webových stránkách Libereckého kraje http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/rada. Akci může zaštítit i více radních najednou.

Kdy žádost o záštitu nejdéle zaslat?
Žádost o záštitu je dobré zaslat dostatečně dopředu tak, aby se při udělení záštity mohl člen rady akce osobně zúčastnit, případně aby žadatel stihl udělení záštity radním Libereckého kraje uvést do tiskovin k akci a další prezentace a využít ji pro propagaci své akce.

Komu se žádost zasílá?
Svou žádost zašlete na Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana, záštity zpracovává Ing. Denis Tomáš.

Je možné využít několika způsobů: 

 • zaslání na e-mail podatelna@kraj-lbc.cz nebo přímo na kontaktní e-mail denis.tomas@kraj-lbc.cz
 • zaslání prostřednictvím datové schránky na adresu: c5kbvkw
 • zaslání písemně na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 • dodání osobně na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje nebo přímo do 3p., kancelář 335.

Kdy se žadatel dozví, zda byla záštita nad jeho akcí udělena?
Informaci o převzetí či nepřevzetí záštity nad akcí by měl žadatel (minimálně e-mailem či telefonicky) obdržet zpravidla do 14 dní od zaslání své žádosti. Dále sekretariát příslušného radního zašle na žadatelem udanou poštovní adresu buď oficiální dokument o udělení záštity s podpisem člena rady (tzv. „papírovou záštitu“) anebo informaci o neudělení záštity.

Jak udělení záštity prezentovat?
Pokud žadatel vydává k akci tiskoviny (plakáty, program apod.), má webové stránky, nechává vyrobit roll-upy či bannery atd., uvádí na nich logo Libereckého kraje a text - např: 
„Akce se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.“ 
„Záštitu nad akcí udělila statutární náměstkyně hejtmana PhDr. Hana Maierová, pověřená řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury.“
„Záštitu nad akcí převzal Vladimír Mastník, člen Rady Libereckého kraje.“

Uvítali bychom možnost vyvěsit plakát k akci také v budově Krajského úřadu Libereckého kraje (max. 4 ks formátu A2).

Jak získat LOGO Libereckého kraje?
Žadatel může přes e-mail denis.tomas@kraj-lbc.cz zaslat odůvodněnou žádost o logo Libereckého kraje v křivkách nebo ve formátu JPG a za dodržení jednotného vizuálního stylu a po schválení vizualizace jej na prezentačních materiálech k této konkrétní akci používat. 

Upozornění:
Pokud již žadatel má logo Libereckého kraje k dispozici (např. ze své minulé akce), nesmí jej bez souhlasu Libereckého kraje a bez schválení vizualizace k nové akci samovolně použít! Pokud se tak stane, je používání loga Libereckého kraje porušením autorského zákona č. 121/2000 Sb. a jeho neoprávněné použití bude řešeno právní cestou.

Lze získat pro prezentaci akce znak Libereckého kraje?
Znak se k prezentaci akcí pod záštitou členů rady kraje nepoužívá. Dle platné vyhlášky Libereckého kraje může znak Libereckého kraje používat (např. v záhlaví významných listin a dokumentů) pouze Liberecký kraj a jeho orgány, tj. zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad, a dále krajem zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou znak kraje užívat pouze se souhlasem Rady Libereckého kraje.

2. Žádosti o záštitu a individuální dotaci z rozpočtu Libereckého kraje

V případě, kdy na žadatelův typ akce není zveřejněna výzva v dotačním programu Libereckého kraje, může si žadatel podat žádost o individuální dotaci „v rámci záštity“.

Jakým způsobem?

Proces administrace žádosti o individuální dotaci, je ze strany žadatele graficky krok po kroku znázorněn zde:

Proces schvalování žádosti o dotaci

FINANČNÍ PODPORA PROJEKTŮ/AKCÍ POD ZÁŠTITOU NĚKTERÉHO Z ČLENŮ RADY KRAJE PROSTŘEDNICTVÍM POSKYTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

(tzv. záštity s finanční podporou)

Po novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, budou dříve poskytované finanční podpory v rámci udělených záštit nahrazeny režimem tzv. individuálních dotací mimo režim dotací dle progamu (dále také „dotace“ nebo „finanční podpora“), které se řídí podmínkami danými tímto zákonem, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Libereckého kraje.

Co je to individuální dotace:

Individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje je poskytnutí finančních prostředků kraje na základě žádosti o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených dotačních programů. 

Na co lze dotaci žádat:

Finanční podpora je poskytována například na žadatelův projekt či významnou celospolečenskou, kulturní, sportovní nebo jinou událost, kterou žadatel pořádá, přičemž finančně podpořeny jsou zejména projekty/akce celokrajského, případně místního významu, nebo akce nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu.

Účel podpory

Není stanoven (definuje jej žadatel, obvykle "organizační zajištění akce").

Podmínky podpory:

 • Žádost musí splňovat veškeré podmínky dané zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a platnými Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Libereckého kraje.
 • Dotaci lze poskytnout příjemci jen za předpokladu splnění všech podmínek pro poskytnutí dotace, a to na základě písemné veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem.

Výše podpory:

Není stanovena (obvykle 5.000 - 50.000 Kč).

Okruh žadatelů:

Není omezen.

Omezení finanční podpory:

 • Akce musí být realizována na území Libereckého kraje, nejedná-li se o účast žadatele, sídlícího na území LK nebo reprezentujícího LK, např. na celostátních či mezinárodních akcích s místem konání akce mimo území Libereckého kraje.
 • Pokud je v den podání žádosti zároveň vyhlášen program Dotačního fondu Libereckého kraje, ze kterého by akce mohla být financována, musí být žádost o dotaci v prvé řadě předložena do tohoto programu.
 • Na jeden projekt/jednu akci nelze využít více dotačních zdrojů kraje.
 • Akce budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků dle čl. 107 a nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Způsoby, termín a místo podání žádostí:

 • Je stanoven povinný formulář žádosti. Žádost musí splňovat veškeré podmínky dané zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a platnými Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Libereckého kraje.
 1. žádost žadatel nejdříve vyplní do elektronického formuláře na webu Libereckého kraje a elektronicky ji zašle na Krajský úřad Libereckého kraje. Do záhlaví formuláře vyplní:
  Správce podpory: Odbor kancelář hejtmana
  Oblast podpory: Akce podporované Libereckým krajem
  Program: Záštity.
 2. poté žadatel tento formulář vytiskne, podepíše a (spolu s přílohami) jej dodá na Krajský úřad Libereckého kraje. Má dvě možnosti:
  a) zaslání na poštovní adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 nebo
  b) osobní předání do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje na výše uvedené adrese.
 • V rámci hodnocení administrativního souladu žádostí může být žadatel vyzván o upřesnění či vysvětlení některých informací uvedených v žádosti. Veškerá komunikace musí probíhat v písemné tištěné podobě či elektronickou poštou (datová schránka nebo e-mail). Veškerá upřesnění či vysvětlení žádosti musí být správci doručena obvykle do 5 pracovních dnů od vyzvání. 

Povinné přílohy k žádosti:

Žádné.

Hodnocení:

Návrh na konkrétní výši finanční podpory (dotace) je předkládán k projednání a schválení Radě Libereckého kraje nebo Zastupitelstvu Libereckého kraje. Konkrétní výše dotace bývá stanovena na základě hodnocení významu a přínosu projektu/akce s přihlédnutím k možnosti prezentace Libereckého kraje, právní formě organizátora, dopadu na území, místu pořádání, typu cílové skupiny, velikosti zasažené cílové skupiny, vazbě akce na další aktivity v území, výši spolufinancování akce ze strany kraje, historii, tradici a prestiž akce atd. Hodnoceny budou pouze žádosti, které budou kompletně v administrativním souladu.

Harmonogram administrace žádostí:

Konzultace žádostí

příslušný zaměstnanec kraje

kdykoli

Příjem žádostí

příslušný zaměstnanec kraje

kdykoli

Kontrola administrativního souladu žádostí

příslušný odbor

krajského úřadu

do 15 dnů od doručení žádosti

Hodnocení a návrh

na přidělení finanční podpory

rada kraje

není stanoveno

(obvykle do 30 dnů od doručení žádosti v kompletním administrativním souladu)

Projednání

a schválení návrhu

na přidělení finanční podpory

rada kraje/

zastupitelstvo kraje

není stanoveno

(obvykle do 60 dnů od doručení žádosti v kompletním administrativním souladu)

Oznámení o přidělení/nepřidělení finanční podpory:

 • Rozhodnutí orgánu kraje sděluje písemně nebo elektronicky věcně příslušný odbor krajského úřadu bez zbytečného odkladu žadateli, nejpozději však do 15 dnů od ověření usnesení schvalujícího orgánu kraje.
 • Na poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu Libereckého kraje není právní nárok. Poskytnutím finanční podpory (dotace) z rozpočtu Libereckého kraje se nezakládá nárok na poskytnutí dotace v období následujících. 
 • Pokud nebude akce realizována, žadatel je povinen vrátit všechny poskytnuté finanční prostředky schválené Radou, příp. Zastupitelstvem Libereckého kraje na základě této žádosti.

Právní forma:

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace.

Možné doklady požadované nejdéle k při uzavření smlouvy:

 • Jedná se o například o přílohy typu - doklad o právní subjektivitě, zakládací listina, stanovy, doklad opravňující jednat jménem příjemce, zápis z valné hromady, čestné prohlášení o vyrovnání závazků, čestné prohlášení k identifikaci osob s podílem v právnické osobě žadatele a osoby, v nichž má žadatel přímý podíl, výpis z obchodního rejstříku či katastru nemovitostí, čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis apod.
 • Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec a příslušný zaměstnanec kraje má povinnost opatřit si je sám.

Způsob financování:

 • Úhrada prokázaných uznatelných nákladů spojených s realizací akce (za způsobilé výdaje se považují i prokazatelné výdaje na projekt/akci, které vzniknou před uzavřením smlouvy). 
 • Výdaji nezpůsobilými jsou investiční výdaje, tabákové výrobky, alkohol a cestovní náhrady; výdaje na běžné provozní náklady žadatele; mzdové náklady žadatele a jeho členů (včetně dohod konaných mimo pracovní poměr) na pořádání projektu/akce; nákup majetku; pojištění; opravy a udržování; poplatky bankám.

 • Finanční podpora bude poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy. Výše zálohy činí až 100% přiznané dotace.

Podmínky vyúčtování:

 • Projekt/akce nebo její finanční etapa musí být vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace akce v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě.
 • Závěrečné vyúčtování je dokládáno pouze do výše poskytnuté dotace a musí být předloženo na příslušném formuláři, který je žadateli zasílán společně s návrhem smlouvy.
 • Společně se závěrečným vyúčtováním akce předkládá příjemce individuální dotace Závěrečnou zprávu o účelu vynaložení podpory na projekt/akci.

Propagace LK

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem, a to zpravidla ve formě uvedení loga LK případně doplněného textem o spolufinancování projektu Libereckým krajem (např. podpořil Liberecký kraj, za podpory Libereckého kraje, spolufinancováno Libereckým krajem, na realizaci projektu se podílel Liberecký kraj apod.). 

Vzory, přílohy, odkazy:

 1. Formulář žádosti je ke stažení zde (FORMULÁŘE > DOTACE Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE)
 2. vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
 3. Formulář Čestné prohlášení žadatele (povinný k uzavření smlouvy)​
 4. Formulář Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (povinný k uzavření smlouvy, jedná-li se o podporu v režimu de minimis)
 5. Formulář Závěrečného vyúčtování podpory z rozpočtu Libereckého kraje (povinný k vyúčtování)
 6. Formulář Závěrečná zpráva o realizaci projektu/akce podpořené z rozpočtu Libereckého kraje (povinný k vyúčtování)
 7. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje
 8. Statut dotačního fondu LK platný od 25. 8. 2015
 9. Prezentace k novele zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 3. 6. 2015)

Kontaktní osoba: Kateřina Vejvodová, tel. 485 226 326, mobil: 739 541 724, e-mail: katerina.vejvodova@kraj-lbc.cz.

Zpracovávám...