Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Program č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí LK

Informace o Dotačním fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26. 1. 2016 vyhlášení programu „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.

Vyhlašovaný program k předkládání žádostí o dotaci má stanovené priority a bodové hodnocení jednotlivých priorit – viz vyhlášený program:  

 Vyhlášení programu č. 1.1 - r. 2016 Vyhlášení programu č. 1.1 - r. 2016

Vzor vyplnění žádosti - programu 1.1  Vzor vyplnění žádosti - programu 1.1 

Podrobný popis projektu Podrobný popis projektu

Návrh smlouvy programu 1.1. - r.2016 Návrh smlouvy programu 1.1. - r.2016

Průběžná - závěrečná zpráva Průběžná - závěrečná zpráva

Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování

Všechny dokumenty k vyhlášenému programu naleznete na stránkách Oddělení krizového řízení (cesta: Úvodní stránka/Krajský úřad/Odbor kancelář hejtmana/Oddělení krizového řízení/Dotační fond Libereckého kraje - Podpora požární ochrany/2016/...) 

Formulář Žádost o dotaci (2016)  se nachází na webových stránkách kraje, v části Krajský úřad / Dotace / Dotační fond Libereckého kraje – Žádosti a Formuláře 

 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2016“ musí být podána zároveň dvěma způsoby:

 1. elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem). Systém umožňuje odeslat pouze žádost bez povinných příloh.

 2. prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem statutárního zástupce se všemi povinnými přílohami nebo v tištěné podobě písemně poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu).

TERMÍN pro podávání žádostí:

29. února až 18. března 2016

Podat lze nejvýše 8 žádosti na akce realizované v období leden - prosinec 2016.

 

Věnujte pozornost všem údajům uvedeným ve vyhlášeném programu, aby z důvodu chyb, nemusela být Vaše žádost o dotaci vyřazena.

 • Názvy akcí volte prosím stručné a věcné v souladu s účelem – např. „Nákup ochranných prostředků PO“, „Nákup radiostanic“, „Nákup / Opravy přetlakové dýchací techniky“ apod.

  Neužívejte názvy obecné, jako „Posílení (Udržení, Zajištění, Zvýšení) akceschopnosti JSDH obce“, „Vybavení výjezdové jednotky hasičů obce“, „Zlepšení technického vybavení jednotky“, „Udržení souladu s koncepcí požární ochrany“, „Materiál pro JSDHO“ (= příliš nekonkrétní).

 • Účel projektu: sem napište jen jeden z podbodů „Účelu podpory“  U1 – U7 ve vyhlášeném programu. Nic víc sem nepište!

 • Při vypisování parametrů mějte na paměti, že tyto budou uvedeny i ve smlouvě a jsou závazné!

 • Nezapomeňte vyplnit (alespoň stručně) Odůvodnění žádosti.

 • Zdroje na zajištění projektu: Hodnota projektu uvedená v Žádosti a v „Podrobném popisu projektu“ je závazná. To znamená – pokud např. žadatel uvede v programu hodnotu nákupu ochranných prostředků požární ochrany 300.000,- Kč a požádá o dotaci ve výši 120.000,- Kč a splní při tom všechny další podmínky (řádně zpracovaný podrobný popis akce), dostane dotaci 120.000,- Kč, pak v závěrečném vyúčtování musí vykázat náklady v minimální výši 300.000,- Kč.

   

Ke každé žádosti je třeba zaslat v písemné podobě, nebo prostřednictvím datových schránek, dvě přílohy:

 1. Podrobný popis projektu, kde uvést podrobný popis plánovaného nákupu nebo opravy, podrobný seznam nákupu - opravy s uvedením jednotkových cen platných nebo známých v době podání žádosti a celkové ceny (hodnoty) pořizovaných prostředků. Zároveň musí být patrné, zda se jedná o investiční či neinvestiční výdaje. Dodatečné změny určení finančních prostředků vyžadují vždy změnu rozpočtu a dodatek ke smlouvě (nutnost projednání v Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje).

 2. Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání Žádosti (generované webovým portálem).

   

  Vyplňování ostatních dokumentů se řídí stejnými pravidly jako dosud:

  Průběžná zpráva o realizaci projektu z Dotačního fondu Libereckého kraje pro projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31. 12. 2016. V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.

  Závěrečná zpráva o realizaci projektu z Dotačního fondu Libereckého kraje

  Zde je třeba stručně zhodnotit přínos realizace projektu. Součástí zprávy mohou být
  i nepovinné přílohy, jako je fotodokumentace apod. Ke zprávě nepřikládat kopie dalších dokumentů, jako jsou kopie smlouvy, kopie žádosti o poskytnutí příspěvku, výpisy z katastru nemovitostí, stavební povolení, záznamy z průběhu a výsledky výběrových řízení, kopie smluv s dodavateli apod.

  Schválené projekty je nutné realizovat v období 1. ledna 2016 až 31. prosince 2016. Přitom je zcela nezbytné dodržet termín předání závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečného vyúčtování uvedený ve smlouvě, to je „nejpozději do 50 dnů od ukončení akce“ (od zaplacení poslední faktury!!!).

  Nesplnění termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování je považováno za nesplnění podmínek poskytnutí dotace s následkem povinnosti vrácení poskytnuté dotace!

  Závěrečné vyúčtování projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje

  V závěrečném vyúčtování je nutno předložit kopie o úhradě celého projektu, ne jen části odpovídající výši příspěvku Libereckého kraje. Každá faktura musí být doložena dokladem
  o jejím zaplacení (kopií výpisu z účtu), pokud byla hrazena bezúplatným převodem, nebo kopií příjmového dokladu podepsaného dodavatelem, pokud se jednalo o úhradu
  v hotovosti, nikoliv tedy pouze výdajovým dokladem obce. Ani zde není nutno dokládat kromě faktur a dokladů o jejich zaplacení kopie dalších dokladů, jako jsou interní schvalovací formuláře, smlouvy o dílo apod. POZOR: Zálohová faktura není uznávána jako účetní doklad – musí k ní ještě vždy následovat Konečná faktura!!!


Kontakt na pracovníka oddělení krizového řízení ke konzultaci nejasností:
Mgr. Arnošt Svárovský           485 226 202, 739 541 618,  arnost.svarovsky@kraj-lbc.cz

Věcnou stránku Vašich požadavků doporučujeme konzultovat s příslušným Územním odborem HZS LK

ÚO Česká Lípa

Mgr. Jan Málek 950 475 140   jan.malek@hzscl.cz
ÚO Jablonec n. N. Bc. Jiří Kypta 950 481 063 724 178 305 jiri.kypta@hzsojn.cz
ÚO Liberec Ing. Radek Vojík 950 470 178 775 112 911 radek.vojik@hzslk.cz            
ÚO Semily Ing. Pavel Viták 950 485 063 724 178 388 pavel.vitak@hzslk.cz

Krajské ředitelství Liberec

Mgr. Jaromír Lebeda 950 471 170 728 412 381

jaromir.lebeda@hzslk.cz

Krajské ředitelství Liberec Mgr. Josef Málek 950 471 180  724 178 328 josef.malek@hzslk.cz