Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Program č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů ČMS LK

Informace o Dotačním fondu Libereckého kraje, programu č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

 

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26. 1. 2016 vyhlášení programu „Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje“. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.

Písemnosti ke stažení:

 • vyhlašovaný program Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje k předkládání žádostí o dotaci má, jako v minulosti, stanovené priority a bodové hodnocení jednotlivých priorit – viz Vyhlášení programu 1.2. r. 2016. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu:

1. 3. – 30. 3. 2016

 • formulář (vzor) čestného prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji - Čestné prohlášení,

 • „Podrobný popis projektu“ - příloha k žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2015 - Podrobný popis projektu - 1.2,

 • „Závěrečná zpráva o realizaci projektu“ (formulář pro závěrečnou zprávu) - Závěrečná zpráva,

 • „Závěrečné vyúčtování projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje, resortu krizového řízení na rok 2015“ (formulář pro vyúčtování) - Závěrečné vyúčtování.

Formulář Žádost o dotaci (2016)  se nachází na webových stránkách kraje, v části Krajský úřad, Formuláře 

Žádost o poskytnutí dotace musí být vyplněna do elektronického formuláře pro rok 2016, který je k dispozici v sekci formuláře, kterou najdete na hlavní stránce Libereckého kraje. Pozor – k otevření formuláře je nutno mít nainstalován 602_xml_filler, proto si pozorně pročtěte podrobný postup ke stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti.

Vzor vyplnění Žádosti: Vzor vyplnění žádosti z programu 1.2 


Žádost o poskytnutí dotace musí být podána zároveň dvěma způsoby:

 1. elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem).

 2. písemně (podepsané a orazítkované) prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem statutárního zástupce se všemi povinnými přílohami nebo v tištěné podobě poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. (rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu)


Ve vyhlášeném programu jsou uvedena omezení:

 • Příspěvek na sportovní a kulturní projekty dospělých lokálního charakteru je omezen maximální výší 7.500,- Kč na jednu akci.

 • Příspěvek na projekty práce s dětmi a mládeží lokálního charakteru, je omezen maximální výší 10.000,- Kč na jednu akci.

 • Příspěvek na projekty táborů a soustředění je omezen maximální výší 40.000,- Kč na jednu akci, maximálně však 70 Kč na jednoho účastníka (dítě do 18ti let) a jeden den (počítán každý započatý den).

 • Příspěvek na projekty okresního rozsahu je omezen maximální výší 25.000,- Kč na jednu akci.

 • Příspěvek na projekty krajského rozsahu je omezen maximální výší 40.000,- Kč na jednu akci.

 • Minimální výše podpory (příspěvku) na jednu akci je stanoven na 1.500,- Kč.


Hodnota projektu uvedená v Programu a v „Podrobném popisu projektu“ je závazná. To znamená – pokud např. žadatel uvede ve výzvě hodnotu soutěže v požárním sportu (dospělých) 20.000,- Kč a požádá o dotaci ve výši 7.500,- Kč a splní při tom všechny další podmínky (všechny povinné přílohy, řádně zpracovaný podrobný popis akce), dostane dotaci 7.500,- Kč a v závěrečném vyúčtování musí vykázat náklady v minimální výši 20.000,- Kč, tedy ne pouhých např. 15.000,- Kč.

POZOR - DŮLEŽITÉ:

 • dodržet veškeré termíny uvedené v podmínkách Programu – jedná se zvláště o termíny pro podání žádosti, předání závěrečné zprávy a vyúčtování. Pro vyúčtování je termín
  „nejpozději do 50-ti dnů od konání, resp. ukončení, akce“
  . Při tom platí, že za datum doručení závěrečné zprávy a vyúčtování (i žádosti) se považuje datum doručení do podatelny KÚ LK, nikoliv datum podání na poště.  

 • splnit podmínku dodatečného a včasného nahlášení, resp. upřesnění termínu akce (to je nejpozději 7 dní před začátkem konání akce.

 • K žádosti je nutno doložit v písemné podobě všechny povinné přílohy:

  • podrobný popis projektu (akce) na samostatné příloze – viz formulář (ve vlastní přihlášce je možno popsat projekt jen velmi stručně, na samostatné příloze pak co nejpodrobněji – uvést plánované nebo předpokládané počty zúčastněných, dospělých, dětí, předpokládaný počet diváků, návštěvníků, plánovaný počet pořadatelů, rozhodčích apod., uvést velmi podrobný popis akce). Dále je nutno uvést přesný termín konání akce (pokud není v době podání přihlášky znám, je nutno jej dodatečně nahlásit – viz výše) a Podrobný seznam nakupovaného materiálu a služeb s uvedením cen,

  • potvrzení o účtu v bance, nejlépe výpis, ne starší tří měsíců (každý sbor musí mít založen vlastní účet, v žádném případě nebude možno příspěvek poukázat na účet obce nebo soukromé osoby - starosty, pokladní apod.),

  • přílohu registračního listu (zde je nutno dbát, aby podpisové vzory v příloze odpovídaly současnému stavu),

  • čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji (viz formulář).

Pozn.: výše uvedené přílohy musí doložit všichni žadatelé, i ti, kteří podávali přihlášky akcí v minulých letech.

 

 • Závěrečná zpráva o realizace projektu

Je třeba podrobně popsat, jak byla akce zrealizována, uvést počty zúčastněných soutěžících, diváků, pořadatelů apod., kolik bylo dospělých, dětí, účastníků cizích sborů, uvést časový harmonogram akce – provést její vyhodnocení. V závěrečné zprávě je také třeba uvést a vysvětlit podrobně veškeré rozdíly mezi plánem a skutečným průběhem akce. POZOR – změny oproti podepsané smlouvě lze pouze po předložení žádosti ke změně – její odsouhlasení v zastupitelstvu kraje a poté podepsání dodatku ke smlouvě a to celé v termínu před odevzdání závěrečné zprávy!

 

 • Závěrečné vyúčtování

Výdaje placené převodem (faktura) je nutno doložit příslušným výpisem z banky. Veškeré účetní doklady, to je paragony, pokladní doklady ze supermarketů apod., musí mít veškeré náležitosti uvedené ve vzoru vyúčtování (razítko a podpis dodavatele). Výdaje za pohonné hmoty je nutno doložit buď cestovním příkazem (běžný formulář podepsaný starostou sboru – uhrazeny však budou pouze náklady na pohonné hmoty, nikoli kilometrovné nebo amortizace použitého vozidla) nebo prohlášením o účelu, pro jaký byly pohonné hmoty zakoupeny (např. „pro provoz čerpadla“, „provoz hasičského auta při ukázce zásahu“ apod. – tuto poznámku lze napsat přímo na doklad – potvrdit podpisem starosty).

Problematika nákupů v Makru: Pokud faktura z Makra nezní výslovně na SDH, ale zní na některého z členů sboru, musí k ní být přiloženo pověření člena nakupovat v Makru pro akci SDH podepsané starostou SDH. Tento člen musí zakoupené zboží sboru prodat (za cenu stejnou jako byla cena nákupní, kopii faktury z Makra přiložit). Originál této faktury by měl zůstat v jeho vlastním účetnictví.

Pozn.: Tento člen SDH (podnikatel) by měl mít ve svém živnostenském listu i položku „Nákup
a prodej“. Jinak se sám vystavuje nebezpečí postihu.

Doporučuji všem sborům, které v Makru chtějí nakupovat, aby si zřídily vlastní kartu znějící na Sbor dobrovolných hasičů. Jakýkoliv doklad, který nebude vystaven na SDH, nelze uznat.

Platbu za zboží zakoupené přes internet a doručené dobírkou (pošta nebo jiný přepravce, např. PPL) je nutno doložit potvrzením o zaplacení, tedy nikoli jen fakturou!!!

Vyúčtování akce musí být v souladu s plánovanými finančními náklady v jednotlivých položkách, které byly uvedeny v podrobném popisu projektu. Při nedodržení čerpání plánovaných prostředků nebude příspěvek poskytnut. Je proto potřeba věnovat velkou pozornost odhadu a plánování jednotlivých předpokládaných položek nákladů na akci a výši jednotlivých předpokládaných položek náležitě zvážit, ne „střelit od boku“. Pokud nebude souhlasit závěrečné vyúčtování s plánovanými náklady, nebude možno vyúčtování a závěrečnou zprávu schválit a příspěvek vyplatit.

 • Opožděné předložení závěrečného vyúčtování je porušení smlouvy a dotace nebude poskytnuta - vyplacena!!!

 


 

Výše uvedené pokyny jsou ke stažení v přehlednější formě:  Informace o programu 1.2 - r. 2016 Informace o programu 1.2 - r. 2016

Ostatní dokumenty výše uvedené:

Vyhlášení programu 1.2. r. 2016 Vyhlášení programu 1.2. r. 2016

Vzor vyplnění žádosti z programu 1.2 Vzor vyplnění žádosti z programu 1.2 

Podrobný popis programu 1.2 Podrobný popis projektu - 1.2

Čestné prohlášení Čestné prohlášení 

Závěrečná zpráva 1.2 Závěrečná zpráva 1.2

Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování 

 


Kontakt pro konzultaci:
Mgr. Arnošt Svárovský          485 226 202,  739 541 618, arnost.svarovsky@kraj-lbc.cz