Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Rady, návody

Informace o Dotačním fondu Libereckého kraje, programu č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 31. 1. 2017 vyhlášení programu „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.

Text vyhlášeného programu:                  Vyhlášení programu č. 1.2   Vyhlášení programu 1.2

Žádosti lze podávat v termínu:

6. 3. – 20. 3. 2017

Žádost o poskytnutí dotace musí být podána zároveň dvěma způsoby:

 1. elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem).

 2. písemně (podepsané a orazítkované) prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem statutárního zástupce se všemi povinnými přílohami nebo v tištěné podobě poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu).

Odkaz kde také naleznete podrobné informace, postupy a tiskopisy včetně Aplikace Form Filler potřebné k možnosti otevření formuláře Žádost o dotaci (2017)  se nachází na webových stránkách kraje, v části Krajský úřad / Dotace / (viz. odkaz - /)

Podat lze nejvýše 3 žádosti na akce dle omezení ve vyhlášeném programu realizované v období leden - prosinec 2017.

Věnujte pozornost všem údajům uvedeným ve vyhlášeném programu, aby z důvodu chyb, nemusela být Vaše žádost o dotaci vyřazena.

 • POZOR na kolonku "Právní statut" = POBOČNÝ SPOLEK (ne jenom spolek) !!! 
 • NÁZVY PROJEKTŮ volte prosím stručné a věcné v souladu s účelem.

 • Účel projektu: sem napište jen jeden z podbodů „Účelu podpory“ ve vyhlášeném programu. Jiný text sem nepište!

 • Při vypisování parametrů mějte na paměti, že tyto budou uvedeny i ve smlouvě a jsou závazné!

 • Nezapomeňte vyplnit Odůvodnění žádosti.

   

K přihlášce je nutno doložit v písemné podobě všechny povinné přílohy:

 • podrobný popis projektu (akce) na samostatné příloze – viz stanovený formulář na rok 2017 (ve vlastní přihlášce je možno popsat projekt jen velmi stručně, na samostatné příloze pak doplnit tabulku se základními údaji včetně přesného termínu konání akce (pokud není v době podání přihlášky znám, je nutno jej dodatečně nahlásit nejpozději 7 dní před konáním akce) - Podrobný popis - příloha k žádosti do programu 1.2,

 • potvrzení o účtu v bance, nejlépe výpis, ne starší tří měsíců (každý sbor musí mít založen vlastní účet, v žádném případě nebude možno příspěvek poukázat na účet obce nebo soukromé osoby - starosty, pokladní apod.),

 • přílohu registračního listu (zde je nutno dbát, aby podpisové vzory v příloze odpovídaly současnému stavu),

 • čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji (viz formulář - Čestné prohlášení - příloha k žádosti do programu 1.2),

 • Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání Žádosti (generované webovým portálem)

Pozn.: výše uvedené přílohy musí doložit všichni žadatelé, i ti kteří podávali žádosti o dotace v minulých letech.

Ve vyhlášeném programu jsou uvedena omezení:

 • maximálně do výše 70 % celkových způsobilých nákladů,

 • nejvýše však 10.000 Kč na projekty lokálního charakteru projektů práce s dětmi a mládeží, včetně soutěží dětí a mládeže, včetně celoroční činnosti mladých hasičů,

 • nejvýše však 7.500 Kč na projekty lokálního charakteru soutěží dospělých v disciplínách požárního sportu,

 • nejvýše však 25.000 Kč na projekty okresního rozsahu a 40.000 Kč na projekty krajského rozsahu,

 • nejvýše však 40.000 Kč na projekty letních táborů a soustředění mladých hasičů, maximálně však 70 Kč na jednoho účastníka (dítě do 18-ti let) a jeden den (počítán každý započatý den).

 • minimální výše podpory (příspěvku) na jednu akci je stanovena na 5.000,- Kč.

Hodnota projektu uvedená v Žádosti je závazná. Tzn. pokud např. žadatel uvede hodnotu soutěže v požárním sportu (dospělých) 20.000,- Kč a požádá o dotaci ve výši 7.500,- Kč a splní při tom všechny další podmínky (všechny povinné přílohy, řádně zpracovaný podrobný popis akce), dostane dotaci 7.500,- Kč, tak v závěrečném vyúčtování musí vykázat náklady v minimální výši 20.000,- Kč, tedy ne jen např. 15.000,- Kč.

POZOR - DŮLEŽITÉ:

 • splnit podmínku případného dodatečného nahlášení, resp. upřesnění termínu akce (to je nejpozději 7 dní před začátkem konání akce.

 • dodržet veškeré termíny uvedené v podmínkách Programu – zvláště podání žádosti, předání závěrečné zprávy a vyúčtování.

 • Pro vyúčtování je termín nejpozději do 50-ti dnů od konání, resp. ukončení, akce. Při tom platí, že za datum doručení závěrečné zprávy a vyúčtování (i žádosti) se považuje datum doručení do podatelny KÚ LK, nikoliv datum podání na poště.

 

Závěrečná zpráva o realizace projektu  Závěrečná zpráva

Je třeba podrobně popsat, jak byla akce zrealizována, uvést počty zúčastněných soutěžících, kolik bylo dospělých, dětí, účastníků cizích sborů, uvést časový harmonogram akce – provést její vyhodnocení. Uvést a zdůvodnit rozdíly mezi plánem a skutečným průběhem akce. POZOR – změny oproti podepsané smlouvě lze pouze po předložení žádosti ke změně – její odsouhlasení v zastupitelstvu kraje a poté podepsání dodatku ke smlouvě a to celé v termínu před odevzdání závěrečné zprávy (stanoveno ve smlouvě)!

Závěrečné vyúčtování  Závěrečné vyúčtování 1.2

Výdaje placené převodem (faktura) je nutno doložit příslušným výpisem z banky. Veškeré účetní doklady, to je paragony, pokladní doklady ze supermarketů apod., musí mít veškeré náležitosti jako je razítko a podpis dodavatele, co bylo nakoupeno apod. Výdaje za pohonné hmoty je nutno doložit buď cestovním příkazem (běžný formulář podepsaný starostou sboru – uhrazeny však budou pouze náklady na pohonné hmoty, nikoli kilometrovné nebo amortizace použitého vozidla) nebo prohlášením o účelu, pro jaký byly pohonné hmoty zakoupeny (např. „pro provoz čerpadla“, „provoz hasičského auta při ukázce zásahu“ apod. – tuto poznámku lze napsat přímo na doklad – potvrdit podpisem starosty).

Problematika nákupů v Makru: Pokud faktura z Makra nezní výslovně na SDH, ale zní na některého z členů sboru, musí k ní být přiloženo pověření člena nakupovat v Makru pro akci SDH podepsané starostou SDH. Tento člen musí zakoupené zboží sboru prodat (za cenu stejnou jako byla cena nákupní, kopii faktury z Makra přiložit). Originál této faktury by měl zůstat v jeho vlastním účetnictví.

Pozn.: Tento člen SDH (podnikatel) by měl mít ve svém živnostenském listu i položku „Nákup
a prodej“.

Doporučuji všem sborům, které v Makru chtějí nakupovat, aby si zřídily vlastní kartu znějící na Sbor dobrovolných hasičů. Jakýkoliv doklad, který nebude vystaven na SDH, nelze uznat.

Platbu za zboží zakoupené přes internet a doručené dobírkou (pošta nebo jiný přepravce, např. PPL) je nutno doložit potvrzením o zaplacení (Příjmový doklad přepravce apod.), tedy nikoli jen fakturou!!!


Kontakt pro konzultaci:
Bc. Zuzana Škodová, 485 226 202, 778 726 839,  zuzana.skodova@kraj-lbc.cz