Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Rady, návody

Informace o Dotačním fondu LK, programu č. 1.3 – Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 31. 1. 2017 vyhlášení programu „Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II“. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.

Znění programu k předkládání žádostí o dotaci:  

Vyhlášení programu č. 1.3 Vyhlášení programu č. 1.3

Formulář Žádost o dotaci (2017)  se nachází na webových stránkách kraje, v části Krajský úřad / Dotace / (viz. odkaz - /)

Žádosti lze podávat v termínu:

6. 3. – 20. 3. 2017

 

Podat lze nejvýše 1 žádost na akci realizovanou v období leden - prosinec 2017.

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu LK na rok 2017“ musí být podána zároveň dvěma způsoby:

 1. elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem). Systém umožňuje odeslat pouze žádost bez povinných příloh.

 2. prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem statutárního zástupce se všemi povinnými přílohami nebo v tištěné podobě písemně poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu).

Věnujte pozornost všem údajům uvedeným ve vyhlášeném programu, aby z důvodu chyb, nemusela být Vaše žádost o dotaci vyřazena.

 • Názvy akcí volte stručné a věcné v souladu s účelem.

 • Účel projektu: sem napište text účelu ve vyhlášeném programu „Vytvoření pracovního místa s pracovní náplní obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jeho finanční zajištění“. Jiný text sem nepište!

 • Parametr: sem uveďte např. „Vytvoření pracovního místa - služba v jednotce SDH kat. JPO II – 1x (nebo 2x)“.  Tyto údaje budou uvedeny i ve smlouvě a jsou závazné!

 • Nezapomeňte vyplnit Odůvodnění žádosti.

 • Hodnota projektu uvedená v Žádosti je závazná.

   

Povinné přílohy – doručit v tištěné podobě nebo prostřednictvím datových schránek spolu se žádostí:

 • Tabulka pro vyplnění počtu obyvatel obce, vzdálenosti hasičské zbrojnice a údaje o ročních příjmech obce  Tabulka - příloha k žádosti do programu 1.3 

 • Roční zúčtování daňových příjmů obce

 • Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání Žádosti (generované webovým portálem)

 

Průběžná zpráva o realizaci projektu z Dotačního fondu Libereckého kraje pro projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31. 12. 2017. V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu z Dotačního fondu LK  Závěrečná (Průběžná) zpráva 1.3

Zde je třeba stručně zhodnotit přínos realizace projektu. Součástí zprávy mohou být
i nepovinné přílohy, jako je fotodokumentace apod. Ke zprávě nepřikládat kopie dalších dokumentů, jako jsou kopie smlouvy, kopie žádosti o poskytnutí příspěvku, výpisy z katastru nemovitostí, stavební povolení, záznamy z průběhu a výsledky výběrových řízení, kopie smluv s dodavateli apod.

Schválené projekty je nutné realizovat v období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017. Přitom je zcela nezbytné dodržet termín předání závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečného vyúčtování uvedený ve smlouvě, to je „nejpozději do 50 dnů od ukončení akce“ (od zaplacení poslední faktury!).

Závěrečné vyúčtování projektu podpořeného z Dotačního fondu LK  Závěrečné vyúčtování 1.3

V závěrečném vyúčtování je nutno předložit kopie o úhradě celého projektu, ne jen části odpovídající výši příspěvku Libereckého kraje. Každá faktura musí být doložena dokladem
o jejím zaplacení (kopií výpisu z účtu), pokud byla hrazena bezúplatným převodem, nebo kopií příjmového dokladu podepsaného dodavatelem, pokud se jednalo o úhradu
v hotovosti, nikoliv tedy pouze výdajovým dokladem obce. POZOR: Zálohová faktura není uznávána jako účetní doklad – musí k ní ještě vždy následovat Konečná faktura!

 


Kontakt na pracovníka oddělení krizového řízení ke konzultaci nejasností:
Bc. Zuzana Škodová, 485 226 202, 778 726 839,  zuzana.skodova@kraj-lbc.cz