Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Podprogram - "Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje" (1.výzva)

 

Důležité informace o Dotačním fondu Libereckého kraje, podprogramu č. 1.1.

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

 


Pro rok 2013 vyčlenil Liberecký kraj ze svého rozpočtu částku ve výši 8,5 milionů Kč do Dotačního fondu Libereckého kraje (dále jen „Fond“) – pro první výzvu programu č. 1 - Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji, podprogramu č. 1.1. - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Prostředky tohoto podprogramu budou sloužit, tak jako dosud fond požární ochrany, obcím, které zřizují jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů na zvyšování a udržení jejich akceschopnosti.

Na této internetové adrese jsou ke stažení dokumenty a aktualizované jednotné formuláře (ve formátu WORD) související s Dotačním fondem Libereckého kraje – s podprogramem
č. 1.1. Jsou to:

-          „Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ (dále jen „Výzva“) – je k dispozici od 29. 3. 2013, termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je:

29. dubna 2013

-           „Průběřná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu“ (formulář pro průběžnou, resp. závěrečnou zprávu) a

-          „Závěrečné vyúčtování projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje“ (formulář pro závěrečné vyúčtování).

 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2013je
k dispozici v sekci „Formuláře“, kterou najdete na hlavní stránce Libereckého kraje
Žádost bude podávána:

1.      elektronickou cestou pomocí automatického systému (odesláním přímo na internetu).

2.      písemně poštou nebo osobně v podatelně Libereckého kraje nebo přímo na oddělení krizového řízení (podepsaný a orazítkovaný originál)nebo prostřednictvím datové schránky (s elektronickým podpisem statutárního zástupce). Spolu s žádostí je třeba podat povinnou přílohu (viz dále).

Závěrečný termín pro přihlášení akcí je 29. dubna 2013, lze přihlásit akce realizované od ledna 2013 do června 2014. V souladu se Statutem Dotačního fondu Libereckého kraje (dále jen „Statut“) lze podat pouze dvě žádosti (odst. 7.1. Statutu).

Ve Výzvě jsou uvedena omezení:

-          Příspěvek na obnovu, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany je omezen maximální výší 300 000,-- Kč na jednu akci. Maximální výše podpory kraje je 60 % ze způsobilých výdajů.

-          Příspěvek na obnovu a opravy mobilní požární techniky a pro opravy, úpravy a výstavbu objektů požární ochrany je omezen maximální výší 1 000 000,-- Kč na jednu akci. Maximální výše podpory kraje je 60 % ze způsobilých výdajů v případě obnovy a oprav mobilní požární techniky a 50 % v případě stavebních projektů.

-          Minimální výše podpory (příspěvku) na jednu akci je stanoven na 5 000,-- Kč.

Hodnota projektu uvedená ve Výzvě a v „Podrobném popisu projektu“ je závazná. To znamená – pokud např. žadatel uvede ve výzvě hodnotu nákupu ochranných prostředků požární ochrany 300 000,-- Kč a požádá o dotaci ve výši 120 000,-- Kč a splní při tom všechny další podmínky (řádně zpracovaný podrobný popis akce), dostane dotaci 120 000,-- Kč a v závěrečném vyúčtování musí vykázat náklady v minimální výši 300 000,-- Kč.

Při hodnocení souladu plánovaných a skutečně vynaložených nákladů na projekt je brán
v potaz fakt, že plánované náklady vycházejí většinou z kvalifikovaného odhadu učiněného
v době plánování projektu, resp. v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku, nebo z cen platných v této době. Pokud jsou náklady skutečně vynaložené na projekt nižší než náklady plánované z důvodu příznivějších cen, slevy poskytnuté dodavatelem nebo náhradou plánovaných materiálů nebo služeb srovnatelnými materiály nebo službami cenově výhodnějšími (např. na záladě výběrového řízení), je úspora dosažená tímto způsobem sice hodnocena kladně, ale přesto bude, v souladu s platnými právními normami,vyžadováno vrácení adekvátní části poskytnutého příspěvku Libereckému kraji. Proto je nanejvýš vhodné poskytnuté prostředky zcela dočerpat.  

Názvy akcí volte prosím stručné a věcné – např. „Nákup ochranných (technických) prostředků požární ochrany“, „Nákup nových pneumatik na CAS Karosu“, „Nákup motorové pily“, „Nákup velitelského vozidla“, „Oprava vozidla CAS“, „GO motoru DA Avia“, „Oprava střechy požární zbrojnice“.

Neužívejte názvy obecné, jako „Posílení (Udržení, Zajištění, Zvýšení) akceschopnosti JSDH obce“, „Vybavení výjezdové jednotky hasičů obce“, „Zlepšení technického vybavení jednotky“, „Udržení souladu s koncepcí požární ochrany“, „Materiál pro JSDHO“ (= příliš nekonkrétní).

Ke každé žádosti je třeba zaslat v písemné podobě, resp. prostřednictvím datových schránek, jedinou přílohu podrobné zdůvodnění akce, podrobný popis plánované stavební akce, podrobný popis plánovaného nákupu nebo opravy požární techniky nebo podrobný seznam věcných (technických nebo ochranných) prostředků požární ochrany s uvedením jednotkových cen platných nebo známých v době podání žádosti a celkové ceny (hodnoty) pořizovaných prostředků. Zároveň bude z této přílohy patrné, zda se bude jednat o akci investiční či neinvestiční. Dodatečné změny určení finančních prostředků vyžadují vždy změnu rozpočtu (nutnost projednání v Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje) a zároveň projednání dodatku smlouvy v radě kraje.

 

Vyplňování ostatních dokumentů se bude řídit stejnými pravidly jako dosud:

Závěrečná zpráva o realizaci projektu z Fondu požární ochrany Libereckého kraje

Zde je třeba stručně zhodnotit přínos realizace projektu. Součástí zprávy mohou být
i nepovinné přílohy, jako je fotodokumentace apod. Není však třeba přikládat ke zprávě kopie dalších dokumentů, jako jsou kopie smlouvy, kopie žádosti o poskytnutí příspěvku, výpisy z katastru nemovitostí, stavební povolení, záznamy z průběhu a výsledky výběrových řízení, kopie smluv s dodavateli apod. Spisová dokumentace v takových případech neúměrně narůstá.

Schválené projekty je nutné realizovat v období leden 2013 až červen 2014. Přitom je zcela nezbytné dodržet termín předání závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečného vyúčtování uvedený ve smlouvě, to je „nejpozději do 50 dnů od ukončení akce“. Termín „ukončení akce“ bude v každé smlouvě, tak jako dosud, přesně definován.

V případě, že příjemce dotace nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. prosince běžného roku, je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. prosinci. To neplatí pro projekty, které končí do 31. prosince daného roku.

Nesplnění termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování bude považováno za nesplnění podmínek poskytnutí dotace s následkem povinnosti vrácení poskytnuté dotace v plné výši.

Závěrečné vyúčtování projektu podpořeného z Fondu požární ochrany Libereckého kraje

V závěrečném vyúčtování je nutno předložit kopie o úhradě celého projektu, ne jen části odpovídající výši příspěvku Libereckého kraje. Každá faktura musí být doložena dokladem
o jejím zaplacení, to je kopií výpisu z účtu, pokud byla hrazena bezúplatným převodem, nebo kopií příjmového dokladu podepsaného dodavatelem,pokud se jednalo o úhradu
v hotovosti, nikoliv tedy pouze výdajovým dokladem obce. Ani zde není nutno dokládat kromě faktur a dokladů o jejich zaplacení kopie dalších dokladů, jako jsou interní schvalovací formuláře, smlouvy o dílo apod.

Všechny případné nejasnosti a problémy jsme vždy ochotni konzultovat a následně hledat pro obě strany schůdná řešení.

Věcnou stránku Vašich požadavků doporučujeme konzultovat s příslušným Územním odborem HZS LK.

  
 
Kontakty – Liberecký kraj:
 
   
Mgr. František Molnár 485 226 202,  739 541 594, frantisek.molnar@kraj-lbc.cz
   
Linda Ehrenbergerová 485 226 204,  725 923 712, linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz
   
   
Kontakty – HZS Libereckého kraje:  
   
Územní odbor Česká Lípa  
mjr. Ing. Boleslav Lang 950 475 063, 724 518 111, boleslav.lang@hzslk.cz
   
Územní odbor Jablonec nad Nisou  
mjr. Bc. Jiří Kypta 950 481 175, 724 178 305, jiri.kypta@hzslk.cz
   
Územní odbor Liberec  
kpt. Ing. Radek Vojík 950 470 178, 602 399 853, radek.vojik@hzslk.cz
   
Územní odbor Semily  
mjr. Ing. Pavel Viták 950 485 063, 724 178 388, pavel.vitak@hzslk.cz