Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Podprogram - "Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje"

 

Důležité informace o Dotačním fondu Libereckého kraje, podprogramu č. 1.2.

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

 

Na této internetové adrese jsou ke stažení písemnosti související s Dotačním fondem Libereckého kraje – s podprogramem č. 1.2. – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje. Jsou to:

-          „Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje“ (dále jen „Výzva“) – je k dispozici od 29. 3. 2013, termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je:

29. dubna 2013

-          formulář (vzor) čestného prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji,

-           „Podrobný popis projektu“ - příloha k žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2013,

-          „Závěrečná zpráva o realizaci projektu“ (formulář pro závěrečnou zprávu) a

-          „Závěrečné vyúčtování projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje, resortu krizového řízení na rok 2013“, (formulář pro vyúčtování).

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2013
je k dispozici v sekci formuláře, kterou najdete na hlavní stránce Libereckého kraje. Pozor – k otevření formuláře je nutno mít nainstalován 602 xml filler, proto si pozorně pročtěte podrobný postup ke stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti.

Tuto žádost je třeba podat:

1.      elektronickou cestou pomocí automatického systému (odesláním přímo na internetu).

2.      písemně (podepsaný a orazítkovaný originál)poštou nebo osobně v podatelně Libereckého kraje nebo přímo na oddělení krizového řízení. Spolu s žádostí je třeba podat všechny povinné přílohy (viz dále).

Závěrečný termín pro přihlášení akcí je 29. dubna 2013, lze přihlásit akce konané v průběhu roku 2013. V souladu se Statutem Dotačního fondu Libereckého kraje (dále jen „Statut“) lze podat pouze dvě žádosti (odst. 7.1. Statutu).

Ve Výzvě jsou uvedena omezení:

-          Příspěvek na sportovní a kulturní projekty lokálního charakteru je omezen maximální výší 7 500,-- Kč na jednu akci. Pokud sbor uspořádá akci s větším rozsahem, pozve členy jiných sborů, bude hradit občerstvení, ubytování, cestovní výlohy, hudbu, nebo jiné atrakce apod., musí jít tyto náklady již zcela na jeho vrub).

-          Příspěvek na projekty práce s dětmi a mládeží lokálního charakteruje omezen maximální výší 10 000,-- Kč na jednu akci.

-          Příspěvek na projekty táborů a soustředění a projekty okresního rozsahu je omezen maximální výší 50 000,-- Kč na jednu akci.

-          Příspěvek na projekty krajského rozsahu je omezen maximální výší 80 000,-- Kč na jednu akci.

-          Minimální výše podpory (příspěvku) na jednu akci je stanoven na 1 500,-- Kč.

Hodnota projektu uvedená ve Výzvě a v „Podrobném popisu projektu“ je závazná. To znamená – pokud např. žadatel uvede ve výzvě hodnotu soutěžě v požárním sportu (dospělých) 20 000,-- Kč a požádá o dotaci ve výši 7 500,-- Kč a splní při tom všechny další podmínky (všechny povinné přílohy, řádně zpracovaný podrobný popis akce), dostane dotaci 7 500,-- Kč a v závěrečném vyúčtování musí vykázat náklady v minimální výši 20 000,-- Kč, tedy ne pouhých 15 000,-- Kč, jak tomu bylo doposud v grantu G-2 (dotace byla ve výši 50 %).

Veškeré písemnosti je nutno podávat prostřednictvím podatelny krajského úřadu nebo přímo na oddělení krizového řízení. Na každou písemnost je automaticky dáno podací razítko
s datem přijetí žádosti.

Upozorňuji důrazně, že je třeba:

-          dodržet veškeré termíny uvedené v podmínkách Výzvy – jedná se zvláště o termíny pro podání přihlášky akce, předání závěrečné zprávy a vyúčtování. Stále platí termín
„nejpozději do 50-ti dnů od konání, resp. ukončení, akce“
. Při tom platí, že za datum doručení doručení závěrečné zprávy a vyúčtování (i žádosti)se považuje datum doručení do podatelny KÚ LK nebo na oddělení krizového řízení odboru kancelář hejtmana, nikoliv datum podání na poště. V praxi to znamená, že např. u akce pořádané v sobotu vychází 50. den na neděli – vyúčtování je třeba předložit nejpozději předchozí pátek, tedy 48. den od konání akce (následující pondělí by již byl 51. den).

-          splnit podmínku dodatečného a včasného nahlášení, resp. upřesnění termínu akce (to je nejpozději 7 dní před začátkem konání akce) – viz formulář „Podrobný popis projektu“.

-          K přihlášce je nutno doložit v písemné podobě všechny povinné přílohy:

o   podrobný popis projektu (akce) na samostatné příloze – viz formulář (ve vlastní přihlášce je možno popsat projekt jen velmi stručně, na samostatné příloze pak co nejpodrobněji – uvést plánované nebo předpokládané počty zúčastněných, dospělých, dětí, předpokládaný počet diváků, návštěvníků, plánovaný počet pořadatelů, rozhodčích apod., uvést velmi podrobný popis akce) – na základě tohoto popisu je akce posuzována a finanční příspěvek je buď přiznán nebo zamítnut. Dále je nutno uvést přesný termín konání akce (pokud není v době podání přihlášky znám, je nutno jej dodatečně nahlásit – viz výše) a finanční rozvahu akce (byla ve formě malé tabulky v původním formuláři přihlášky),

o   potvrzení o účtu v bance, nejlépe výpis, ne starší tří měsíců (každý sbor musí mít založen vlastní účet, v žádném případě nebude možno příspěvek poukázat na účet obce nebo soukromé osoby - starosty, pokladní apod.),

o   přílohu registračního listu (zde je nutno dbát, aby podpisové vzory v příloze odpovídaly současnému stavu),

o   čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji (viz formulář).

Pozn.: výše uvedené přílohy musí doložit všichni žadatelé, i ti, kteří podávali přihlášky akcí v minulých letech. Odbor kancelář hejtmana - oddělení krizového řízení - nemůže vyhledávat a kopírovat tyto přílohy v již uzavřených a archivovaných spisech. Potvrzení
o účtu musí být vždy nové (dochází zde dosti často ke změnám).

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat závěrečné zprávě o realizace projektu – akci. Je třeba velmi podrobně popsat, jak byla akce zrealizována, uvést počty zúčastněných soutěžících, diváků, pořadatelů apod., kolik bylo dospělých, dětí, účastníků cizích sborů, uvést časový harmonogram akce – provést její vyhodnocení. Na základě této zprávy je kontrolními orgány posuzována účelnost vynaložených finančních prostředků. V závěrečné zprávě je také třeba uvést a vysvětlit podrobně veškeré rozdíly mezi plánem a skutečným průběhem akce.

Nemenší pozornost věnujte vyúčtování akce. Výdaje placené převodem (faktura) je nutno doložit příslušným výpisem z banky. Veškeré účetní doklady, to je paragony, pokladní doklady ze supermakterů apod., musí mít veškeré náležitosti uvedené ve vzoru vyúčtování (razítko a podpis dodavatele). Výdaje za pohonné hmoty je nutno doložit buď cestovním příkazem (běžný formulář podepsaný starostou sboru – uhrazeny však budou pouze náklady na pohonné hmoty, nikoli kilometrovné nebo amortizace použitého vozidla) nebo prohlášením o účelu, pro jaký byly pohonné hmoty zakoupeny (např. „pro provoz čerpadla“, „provoz hasičského auta při ukázce zásahu“ apod. – tuto poznámku lze napsat přímo na doklad – potvrdit podpisem starosty).

Problematika nákupů v Makru: Pokud faktura z Makra nezní výslovně na SDH, ale zní na některého z členů sboru, musí k ní být přiloženo pověření člena nakupovat v Makru pro akci SDH podepsané starostou SDH. Tento člen musí zakoupené zboží sboru prodat (za cenu stejnou jako byla cena nákupní, kopii faktury z Makra přiložit). Originál této faktury by měl zůstat v jeho vlastním účetnictví.

Pozn.: Tento člen SDH (podnikatel) by měl mít ve svém živnostenském listu i položku „Nákup
a prodej“. Jinak se sám vystavuje nebezpečí postihu.

Doporučuji všem sborům, které v Makru chtějí nakupovat, aby si zřídily vlastní kartu znějící na Sbor dobrovolných hasičů. Jakýkoliv doklad, který nebude vystaven na SDH, nelze uznat.

Platbu za zboží zakoupené přes internet a doručené dobírkou (pošta nebo jiný přepravce, např. PPL) je nutno doložit potvrzením o zaplacení, tedy nikoli jen fakturou

Vyúčtování akce musí být v souladu s plánovanými finančními náklady v jednotlivých položkách, které byly uvedeny v podrobném popisu projektu. Při nedodržení čerpání plánovaných prostředků nebude příspěvek poskytnut. Je proto potřeba věnovat velkou pozornost odhadu a plánování jednotlivých předpokládaných položek nákladů na akci a výši jednotlivých předpokládaných položek náležitě zvážit, ne „střelit od boku“. Pokud nebude souhlasit závěrečné vyúčtování s plánovanými náklady (malé rozdíly samozřejmě nejsou na závadu), nebude možno vyúčtování a závěrečnou zprávu schválit a příspěvek vyplatit.

Tak jako v předchozích letech, je možno s pracovníky oddělení krizového řízení kdykoliv konzultovat vyplnění přihlášky před tím než bude předána, konzultovat a radit se o závěrečné zprávě a vyúčtování (kontakty jsou uvedeny zde na www i v přihlášce grantu).

Kontakty :  
Mgr. František Molnár 485 226 202,  739 541 594, frantisek.molnar@kraj-lbc.cz
Linda Ehrenbergerová 485 226 204,  725 923 712, linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz