Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Program 1.1 - Podpora jednotek PO obcí LK - vyhlášení "výzvy č. 5" a rady

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v roce 2015

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26. 5. 2015 vyhlášení programu „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.

V souladu s „Koncepcí podpory vybraných projektů“ v rámci čerpání dotačního fondu KÚ LK oblasti "Podpora požární ochrany ", programu „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ byly již pro rok 2015 vyhlášeny čtyři speciální programy - výzvy.

Nyní vyhlašovaný program k předkládání žádostí o dotaci (v původní terminologii „Výzva k předkládání žádostí o dotaci …“) má stanovené priority a bodové hodnocení jednotlivých priorit – viz vyhlášený program  

Aktualizované jednotné formulářePodrobný popis projektu“, „Průběžná / Závěrečná zpráva“ a „Závěrečné vyúčtování projektu“ z programu č. 1.1 (ve formátu WORD) jsou k dispozici.

Formulář Žádost o dotaci (2015)  se nachází na webových stránkách kraje, v části Krajský úřad, Formuláře

 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2015“ musí být podána zároveň dvěma způsoby:

  1. elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem). Systém umožňuje odeslat pouze žádost bez povinných příloh.

  2. prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem statutárního zástupce se všemi povinnými přílohaminebo v tištěné podobě písemně poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.  (rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu)

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být program zveřejněn na úřední desce krajského úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. Žádosti lze podávat v termínu:

29. června až 14. července 2015

Podat lze maximálně dvě žádosti na akce realizované od ledna 2015 do června 2016.

Věnujte prosím velkou pozornost všem údajům uvedeným ve Vyhlášení programu. Jenom tak se vyvarujete chyb, které by mohly mít za následek vyřazení vaší žádosti o dotaci.

Hodnota projektu uvedená ve Výzvě a v „Podrobném popisu projektu“ je závazná. To znamená – pokud např. žadatel uvede ve výzvě hodnotu nákupu ochranných prostředků požární ochrany 300.000,-- Kč a požádá o dotaci ve výši 120.000,-- Kč a splní při tom všechny další podmínky (řádně zpracovaný podrobný popis akce), dostane dotaci 120.000,-- Kč a v závěrečném vyúčtování musí vykázat náklady v minimální výši 300.000,-- Kč.

Názvy akcí volte prosím stručné a věcné – např. „Nákup ochranných prostředků PO“, „Pořízení dopravního automobilu“, „Oprava cisternové automobilové stříkačky“, „Oprava střechy požární zbrojnice“ apod.

Neužívejte názvy obecné, jako „Posílení (Udržení, Zajištění, Zvýšení) akceschopnosti JSDH obce“, „Vybavení výjezdové jednotky hasičů obce“, „Zlepšení technického vybavení jednotky“, „Udržení souladu s koncepcí požární ochrany“, „Materiál pro JSDHO“ (= příliš nekonkrétní).

Ke každé žádosti je třeba zaslat v písemné podobě, resp. prostřednictvím datových schránek, dvě přílohy:

  1. Podrobné zdůvodnění akce, podrobný popis plánované stavební akce, podrobný popis plánovaného nákupu nebo opravy požární techniky nebo podrobný seznam věcných (technických nebo ochranných) prostředků požární ochrany s uvedením jednotkových cen platných nebo známých v době podání žádosti a celkové ceny (hodnoty) pořizovaných prostředků. Zároveň musí být z této přílohy patrné, zda se bude jednat o akci investiční či neinvestiční. Dodatečné změny určení finančních prostředků vyžadují vždy změnu rozpočtu (nutnost projednání v Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje) a zároveň projednání dodatku smlouvy v radě kraje.

  2. Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání Žádosti (generované webovým portálem).

Vyplňování ostatních dokumentů se řídí stejnými pravidly jako dosud:

Průběžná zpráva o realizaci projektu z Dotačního fondu Libereckého kraje pro projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31. 12. 2015. V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu z Dotačního fondu Libereckého kraje

Zde je třeba stručně zhodnotit přínos realizace projektu. Součástí zprávy mohou být i nepovinné přílohy, jako je fotodokumentace apod. Není však třeba přikládat ke zprávě kopie dalších dokumentů, jako jsou kopie smlouvy, kopie žádosti o poskytnutí příspěvku, výpisy z katastru nemovitostí, stavební povolení, záznamy z průběhu a výsledky výběrových řízení, kopie smluv s dodavateli apod. Spisová dokumentace v takových případech neúměrně narůstá.

Schválené projekty je nutné realizovat v období 1. ledna 2015 až 30. června 2016. Přitom je zcela nezbytné dodržet termín předání závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečného vyúčtování uvedený ve smlouvě, to je „nejpozději do 50 dnů od ukončení akce“. Termín „ukončení akce“ bude v každé smlouvě, tak jako dosud, přesně definován.

Nesplnění termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování bude považováno za nesplnění podmínek poskytnutí dotace s následkem povinnosti vrácení poskytnuté dotace v plné výši.

Závěrečné vyúčtování projektu podpořeného z Dotačního fondu LK

V závěrečném vyúčtování je nutno předložit kopie o úhradě celého projektu, ne jen části odpovídající výši příspěvku Libereckého kraje. Každá faktura musí být doložena dokladem o jejím zaplacení, to je kopií výpisu z účtu, pokud byla hrazena bezúplatným převodem, nebo kopií příjmového dokladu podepsaného dodavatelem, pokud se jednalo o úhradu v hotovosti, nikoliv tedy pouze výdajovým dokladem obce. Ani zde není nutno dokládat kromě faktur a dokladů o jejich zaplacení kopie dalších dokladů, jako jsou interní schvalovací formuláře, smlouvy o dílo apod.


DOKUMENTY ke stažení:
Žádost (Tiskopisy, formuláře)

Vyhlášení programu 1.1  Vyhlášení programu 1.1

Podrobný popis Podrobný popis projektu 1.1

Průběžná/Závěrečná zpráva 1_1 Průběžná/Závěrečná zpráva 1_1

Závěrečné vyúčtování 1.1 Závěrečné vyúčtování 1.1

Návrh smlouvy 1.1 Návrh smlouvy 1.1


Kontakt na pracovníka oddělení krizového řízení ke konzultaci nejasností:
Mgr. Arnošt Svárovský           485 226 202, 739 541 618,  arnost.svarovsky@kraj-lbc.cz

Věcnou stránku Vašich požadavků doporučujeme konzultovat s příslušným Územním odborem HZS LK

ÚO Česká Lípa

Mgr. Jan Málek 950 475 140   jan.malek@hzscl.cz
ÚO Jablonec n. N. Bc. Jiří Kypta 950 481 063 724 178 305 jiri.kypta@hzsojn.cz
ÚO Liberec Ing. Radek Vojík 950 470 178 775 112 911 radek.vojik@hzslk.cz            
ÚO Semily Ing. Pavel Viták 950 485 063 724 178 388 pavel.vitak@hzslk.cz

Krajské ředitelství Liberec

Mgr. Jaromír Lebeda 950 471 170 728 412 381

jaromir.lebeda@hzslk.cz

Krajské ředitelství Liberec Mgr. Josef Málek 950 471 180  724 178 328 josef.malek@hzslk.cz