Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Krizový fond

Způsob tvorby a užití finančních prostředků krizového fondu je v níže uvedeném statutu krizového fondu Libereckého kraje.

Finanční prostředky z Krizového fondu Libereckého kraje lze poskytnout pouze na základě žádosti o dotaci podané žadatelem způsobem uvedeným v odst. 8) Článku 5. Statutu krizového fondu.

Žádost musí obsahovat minimálně náležitosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o dotace se podávají:

  • Elektronicky přes webový portál, jehož odkaz je na konci elektronického formuláře Žádosti – viz příloha č. 1 Statutu Krizového fondu Libereckého kraje (nikoli e-mailem)

    a zároveň písemně včetně příloh a to prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce) nebo poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

  • V době vyhlášení krizových stavů se žádosti přes webový portál nepodávají.  Žádosti se podají písemně volnou formou s vyplněnou „Přílohou k žádosti o dotaci z krizového fondu Libereckého kraje“ (viz příloha č. 2, Statutu Krizového fondu Libereckého kraje).
  • Žádosti o náhrady stanovené krizovým zákonem - výdaje podle čl. 3 odst. 1 písm. c) a písm. d) a zákonem o IZS - výdaje podle čl. 3 odst. 2 se podávají písemně volnou formou.

Na poskytnutí dotací z Krizového fondu není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Postup pro podání žádosti: https://dotace.kraj-lbc.cz/krizovy-fond

Statut Krizového fondu LK

 

 

 

 


 

Kontakty - Liberecký kraj:      
Ing. Miloslava Volfová 485 226 200 739 541 523 miloslava.volfova@kraj-lbc.cz
Mgr. Arnošt Svárovský 485 226 205 739 541 618 arnost.svarovsky@kraj-lbc.cz