Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Náplň činnosti oddělení

012 Oddělení krizového řízení

 

Přenesená působnost

 

1.     zajišťuje státní správu podle zákonů č. 239/2000 Sb. a č. 240/2000 Sb.:

        a) koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné události prováděnou územními správními 
            úřady s krajskou působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami

        b) koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé na území 
            kraje, pokud přesahuje území jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností, 
            vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje

        c) organizuje součinnost mezi dalšími správními úřady a obcemi v kraji

        d) zabezpečuje zpracování havarijního plánu kraje

        e) zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje

         f) rozhoduje o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků

        g) podílí se na zpracování, vedení a upřesňování dokumentace pro možné krizové situace;  
            za účelem přípravy na krizové situace shromažďuje a eviduje potřebné údaje

2.     zajišťuje státní správu podle zákona č. 241/2000 Sb.:

        a) v systému hospodářských opatření pro krizové stavy:

           -   zpracovává plán nezbytných dodávek

           -   zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb       
               obyvatel kraje

           -   rozhoduje o použití regulačních opatření

         b) za stavu nebezpečí navrhuje hejtmanovi

           -   uložení úkolů právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám

           -   zavedení a regulaci prodávaného zboží v obchodní síti

           -   přijetí regulačních opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy

3.      zajišťuje státní správu podle zákonů č. 110/1998 Sb., č. 585/2004 Sb., č. 219/1999 Sb.  
         a č. 222/1999 Sb.:

         a)  předkládá vojenskému správnímu úřadu požadavky o zproštění výkonu mimořádné
               služby svých zaměstnanců

         b)  řídí proces obranného plánování, vyhodnocuje objekty, které za stavu ohrožení státu
                nebo za válečného stavu na území kraje mohou být napadeny

         c)  stanovuje a realizuje opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil podle rozhodnutí 
              ministerstva a další opatření k obraně státu na území kraje

         d)  plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí 
             ministerstva

         e)  rozhoduje o povolání fyzických osob k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem 
              pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu

          f)  řídí evakuaci obyvatel a zabezpečuje jejich nezbytné životní potřeby

          g)  na území kraje zabezpečuje podle požadavku obcí přípravu občanů k obraně státu

4.       zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
          informací  a o bezpečnostní způsobilosti a podle zákona č. 413/2005 Sb., o změně zákonů 
          v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
          způsobilosti

5.       odborně zabezpečuje činnost krizového štábu kraje a jeho součinnost s Ústředním 
          krizovým štábem a krizovými štáby určených obcí

6.       odborně zabezpečuje činnost bezpečnostní rady kraje a její součinnost s Bezpečnostní
          radou státu a bezpečnostními radami obcí

7.       plní úkoly kraje vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,
          ve své činnosti dodržuje zásady stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
          údajů, v platném znění

8.       rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obce vydaném podle § 5 občanského zákoníku
          v rozsahu své odborné působnosti

9.       zajišťuje prevenci kriminality na území Libereckého kraje a provádí specializované odborné 
          činnosti související s prevencí kriminality