Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Projekt se osvědčil - COSMOD - 12.07.2013

Projekt podporovaný Evropskou unií v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení se osvědčil v praxi

 

 

 

 

Projekt “Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (COSMOD).”

Dne 18. června 2013 proběhla v konferenčním sále KÚ v Ústí nad Labem závěrečná konference projektu COSMOD. Této konference se zúčastnil i velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice, pan Detlef Lingemann. Aplikace vytvořené v rámci projektu byly úspěšně využity při řešení povodňové situace v červnu 2013, čímž byl potvrzen jeho předpokládaný přínos ještě před jeho oficiálním ukončení. Projekt probíhal v období 2008 – 2013 v rámci projektové osy “Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochraně před katastrofami a protipožární ochraně.” Lead partnerem projektu byl Ústecký kraj.

 

Projekt “Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof (CIFAD)”

Tento projekt probíhá od roku 2012 do roku 2014 v rámci projektové osy “Protipovodňová ochrana, vodní hospodářství, vodní stavby.” Jeho lead partnerem je Liberecký kraj, projektovým partnerem AKADEMIE, o. p. s. na české straně. Na německé straně jsou projektovými partnery Landkreis Bautzen a Landkreis Görlitz. Příprava projektu a projektové žádosti probíhala za úzké součinnosti partnerů po celý rok 2011. Impulsem pro tento projekt se staly katastrofální záplavy, které si v srpnu 2010 vyžádaly lidské oběti a způsobily rozsáhlé škody na majetku. Tyto povodně ukázaly, že je potřeba zlepšit přeshraniční součinnost, úroveň informovanosti odpovědných osob, koordinaci zásahových složek a systém varování obyvatelstva. Byly uplatněny i zkušenosti, získané při realizaci projektu „Portál.“

Dne 12. června 2013 proběhlo v Kamenz pracovní kolokvium, na kterém byly vyhodnoceny dosavadní výsledky dosažené při řešení projektu a stanoveny cíle a úkoly na další období.

 

Několik slov o programu Cíl 3 / Ziel 3

Programový dokument Programu Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko byl vypracovaný a odsouhlasený mezi Českou republikou a Saskem, v rámci Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF).

 

EFRR

 

Evropský regionální rozvojový fond vznikl v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky, je určen k tomu, aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v rámci Společenství. V současné době patří mezi nejvýznamnější strukturální fondy. Cílem programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko je udržitelný územní rozvoj prostřednictvím realizace společných hospodářských, sociálních a kulturních aktivit.

Informace potřebné ke zpracování návrhu projektu a podání projektové žádosti lze získat na webu programu - http://www.ziel3-cil3.eu/​

Ziel 3 / Cíl 3