Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Úvodní informace o projektu

 

EVROPSKÁ UNIE PODPORUJE KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A MEZISTÁTNÍ SPOLUPRÁCI SLOŽEK IZS I V LIBERECKÉM KRAJI
 
 
 

EFRR

 
 
        V měsíci srpnu 2012 byla mezi Saskou rozvojovou bankou a Libereckým krajem podepsána smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci "Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko". Projekt má název: „Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof (dále pouze „Integrace informací“). Cílem tohoto projektu je zvýšení úrovně ochrany obyvatelstva v Libereckém kraji a v přilehlých okresech ve Spolkové republice Německo.
Povodně, záplavy, požáry, havárie v chemických provozech průmyslových podniků, vážné dopravní nehody při přepravách nebezpečných materiálů a látek na frekventovaných silničních tazích a další živelní pohromy a mimořádné události provázejí a budou provázet každodenní život člověka i ve XXI. století. Srpnové povodně roku 2010 mají občané Libereckého kraje stále ještě v živé paměti a bylo by nezodpovědné se z těchto událostí nepoučit.
Proto zastupitelstvo a další orgány Libereckého kraje iniciovaly vypracování projektové žádosti v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, která by umožnila realizaci opatření směřujících ke zvýšení prevence a úrovně ochrany obyvatelstva. S rostoucí složitostí lidské společnosti, která je spletitou sítí komplikovaných společenských, ekonomických, technických a informačních vazeb narůstají i rizika, která mohou být jednotlivými mimořádnými událostmi způsobena. Informovanost odborné i široké veřejnosti a prevence hrají při eliminaci těchto rizik významnou roli. Proto bude na území Libereckého kraje zprovozněn portál krizového řízení, jehož základním úkolem je integrovat a podávat aktuální informace o mimořádných situacích, jejich možném vývoji a odpovídající reakci orgánů veřejné moci a obyvatelstva na ně.
Díky podpoře Evropské unie, prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, jsou možnosti v této oblasti posunovány do mezistátního rámce.  
Povodně a další mimořádné události neznají hranic a proto je při jejich řešení v příhraničních oblastech zcela logicky nezbytná úzká součinnost a spolupráce. To ale může být v řadě případů, kde zpravidla není času nazbyt, velmi obtížné. Je zde jazyková bariéra, rozdílné právní prostředí, jiné technické vybavení, někdy i odlišně stanovené postupy a odpovědnost, jakož i celá řada dalších faktorů, které mohou včasnou součinnost značně zkomplikovat.
Výše uvedené problémy je tedy vhodné překonat či minimalizovat ještě dříve, než k vlastní mimořádné události vůbec dojde. Mnohé z nich, jakož i jejich průběh a následky, lze totiž s určitou mírou pravděpodobnosti předvídat. Vzájemné předávání dat a zkušeností, společné postupy při plánování, společná cvičení a dobře nastavená komunikace mezi českou a německou stranou, mohou proto významně zefektivnit řešení mimořádných událostí a krizových situací na obou stranách hranic.
Jako velmi vhodná platforma pro rozvoj této spolupráce slouží program Evropské unie „Cíl 3/Ziel 3“ na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. V rámci tohoto programu, je možno získat finanční podporu EU, na přeshraniční projekty nejrůznějšího charakteru v oblasti hospodářské i sociální. V otázkách týkajících se součinnosti v oblasti krizového řízení a IZS je realizován i projekt „integrace informací“.
 
 

Ziel 3 / Cíl 3

 
Na jeho realizaci se podílí jako vedoucí partner Liberecký kraj, a dále projektoví partneři, kterými jsou: AKADEMIE o. p. s., Landratsamt Görlitz a  Landratsamt Bautzen.
Těžiště projektu „Integrace informací“ spočívá ve společném řešení integrace dat, systémů pro plánování a operativní použití, v usnadnění vzájemného dorozumění a také školení a cvičení. Důraz je položen do oblasti ochrany obyvatelstva před povodněmi. Významně se tak zefektivní zásahy přeshraničně poskytované pomoci.
Obě strany tak budou mít jednotný a aktuální přehled o vývoji situace, bude podpořeno dorozumění a příprava společných postupů. Prostřednictvím dvoustranné zpětné vazby a vyhodnocením příčin vzniku mimořádné události bude možno přijímat účelnější preventivní opatření. V rámci projektu bude vytvořen i pro veřejnost přístupná část tohoto informačního portálu.
Obyvatelé tak navíc získají možnost rozšířeného přístupu k aktualizovaným informacím o možných druzích ohrožení, jejich rozsahu a předpokládaném vývoji, včetně rad, jak se za dané situace optimálně zachovat. Dále na portálu budou pravidelně aktualizovány i informace o dopravní, bezpečnostní a energetické situaci.    
 
Autoři
 
Rudolf Broulík (Liberecký kraj)
 
Vladimír Klaban (AKADEMIE, o. p. s.)