Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Závěrečné kolokvium 2014

 

ZÁVĚREČNÉ KOLOKVIUM

dne 12. prosince 2014 proběhlo v rámci projektu „Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof“ závěrečné kolokvium, které se konalo v Chrastavě - Vysoké

Závěrečného Kolokvia se zúčastnili zástupci všech projektových partnerů a další hosté z obou stran hranice, kteří se na realizaci projektu podíleli.

Jednání kolokvia zahájil Mgr. Broulík, který přivítal přítomné a seznámil je s programem a organizací jednání.

Informace o stavu projektu na české straně

Mgr. Broulík podal informaci o stavu projektu na české straně, informoval přítomné o průběhu realizace projektu, o provedených změnách smluv, ke kterým došlo v průběhu projektu. Dále seznámil přítomné s prodloužením realizace projektu k 30. 6. 2015 a to pouze pro pracovní celek č. 19 - pořízení zásahového vozidla. Prodloužení ukončení realizace projektu se týká pouze lead partnera, ostatní projektoví partneři ukončí realizaci projektu k 31. 12. 2014.

Informace o stavu projektu na německé straně
Paní Ruge -  Landkreis Görlitz ve své prezentaci shrnula výsledky při realizaci projektu za PP Görlitz a zhodnotila průběh cvičení VODA 2014.
Pan Danowski, zástupce Frauenhofer Institutu ve své prezentaci prezentoval práci Frauenhofer Institutu při realizaci projektu.

Pan Meier -  Landreis Bautzen ve své prezentaci shrnul průběh a výsledky cvičení VODA 2014 a realizaci projektu za PP Bautzen.

Provedení vyhodnocení ověřovacího cvičení – VODA 2014
Pan Starý seznámil ve své prezentaci přítomné s průběhem cvičení VODA 2014.

Cvičením se prokázalo, že hlavní pracovní cíl projektu, kterým je přeshraniční informační a koordinační systém plní svůj účel a stanovený cíl, který byl dán na začátku projektu a je přínosem při řešení povodňových a krizových situací na obou stranách hranice. Zabezpečuje vzájemnou informovanost a spolupráci, praktické využívání sdílených dat a podkladů, včetně dat a informací určených pro obyvatelstvo.  

Organizační zabezpečení financování před koncem projektu

Bylo řešeno zaslání doplatků plateb projektovým partnerům Görlitz a Bautzen. Dále byl stanoven termín na odevzdání veškerých dokladů nezbytných pro závěrečné vyúčtování a termín k zaslání závěrečné monitorovací zprávy k 31. 12.

Diskuse a závěr k předneseným informacím
K průběhu realizace projektu a další spolupráci proběhla diskuse.

Mgr. Broulík ukončil jednání Kolokvia, poděkoval přítomným za dosavadní práci při realizaci projektu a nastínil možnosti další spolupráce.

 

Zaverecne_kolokvium_2014

 


 

EFRR                                   Ziel 3 / Cíl 3