Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Působnost oddělení krizového řízení

Zajišťuje následující činnosti:
 

1. Státní správu podle zákonů č. 239/2000 Sb. a č. 240/2000 Sb.:

a) koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné události prováděnou územními správními úřady s krajskou působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami,
b) koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé na území kraje, pokud přesahuje území jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností, vlasního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje,
c) organizuje součinnost mezi dalšími správními úřady a obcemi v kraji,
d) zabezpečuje zpracování havarijního plánu kraje, 
e) zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje,
f) rozhoduje o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků,
g) podílí se na zpracování, vedení a upřesňování dokumentace pro možné krizové situace, za účelem přípravy na krizové situace shromažďuje a eviduje potřebné údaje.
 

2. Státní správu podle zákona č. 241/2000 Sb.: 

a) v systému hospodářských opatření pro krizové stavy:
- zpracovává plán nezbytných dodávek,
- zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel kraje, 
- rozhoduje o použití regulačních opatření
b) za stavu nebezpečí navrhuje hejtmanovi
- uložení úkolů právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám 
- zavedení a regulaci prodávaného zboží v obchodní síti,
- přijetí regulačních opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy
 

3. Státní správu podle zákonů 110/1998, 219/1999 a 222/1999, 585/2004 Sb.:

a) předkládá územním vojenským správám nezbytné požadavky o zproštění výkonu mimořádné služby svých zaměstnanců úřadu, 
b) řídí proces obranného plánování,
c) stanovuje a realizuje opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil podle rozhodnutí ministerstva a další opatření k obraně státu na území kraje,
d) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,
e) rozhoduje o povolání fyzických osob k pracovním výpomocem a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu,
f) na území kraje zabezpečuje dle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu
 

4. Státní správu podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

 

5. Činnost krizového štábu kraje a jeho součinnost s Ústředním krizovým štábem a krizovými štáby určených obcí

6. Činnost bezpečnostní rady kraje a její součinnost s bezpečnostní radou státu a bezpečnostními radami obcí

 

7. Plní úkoly kraje vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění

8. Dodržuje zásady stanovené zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

9. Provádí řídící kontrolu v rámci finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.

10. Prošetřuje přidělené stížnosti, petice a podněty