Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Záštity

o záštity s finanční podporou je možno žádat dle otevření programu pro příjem žádostí, uveden v dané oblasti na dotační webu Libereckého kraje.

V rámci záštit je možno žádat

1) o osobní záštitu (bez finanční podpory) - jedná se žádost o udělení morální záštity člena Rady  Libereckého kraje nad akcí, které není finančně podpořena v rámci záštit.

2) o záštitu s finanční podporou - jedná se o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci záštit, jejíž nedílnou součástí je žádost o osobní záštitu členy rady kraje. 

Program záštit je k dispozici v sekci Akce podporované Libereckým krajem, záštity -> záštity (bez finanční podpory) nebo záštity s finanční podporou.

Každý rezort administruje záštity (osobní záštity bez financí i záštity s finanční podporou) v rámci svého rozpočtu. Prosím dbejte na správný výběr oblasti, a to dle charakteru a zaměření vašeho projektu/akce. Na dotačním webu Libereckého kraje se řiďte pokyny a směrovníkem - čtěte pozorně. Liší se zde kontaktní osoby.

 

Co je to osobní záštita?

Osobní záštita je vyjádření morální podpory pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření skutečnosti, že zaštiťující osoba (v tomto případě některý z členů Rady Libereckého kraje) považuje akci za důležitou a hodnou pozornosti. Udělenou osobní záštitou se zvyšuje prestiž akce.

1. Žádost o udělení osobní záštity (bez finanční podpory)

Jedná se o osobní záštitu člena rady kraje, kdy žadatel nepožaduje v rámci záštit žádné finance.

Jakým způsobem se o osobní záštitu žádá?
Žadatel o záštitu zasílá svoji žádost pomocí příslušného formuláře, který je k dispozici na dotačním webu LK. Viz odkaz. Žadatel musí vybrat dle charakteru své akce správný rezort/ odbor.

https://dotace.kraj-lbc.cz/​

Kterého z členů Rady Libereckého kraje o záštitu požádat?
již na začátku si žadatel musí rozmyslet do jakého resortu jeho projekt/akce svým zaměřením a charakterem spadá a zvolit odpovídajícího člena rady kraje. Oslovený člen rady kraje však může zhodnotit, že žádost spadá do jiného rezortu, a tak může předat žádost ke zvážení jinému radnímu. Žadatel je nasměrován na dotačním webu Libereckého kraje hned na začátku s sekci Akce podporované Libereckým krajem. Přehled členů rady kraje a jimi spravovaných resortů lez najít na webových stránkách Libereckého kraje https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/rada

Kdy žádost o záštitu nejdéle zaslat?
Žádost o osobní záštitu je dobré zaslat v dostatečném předstihu tak, aby se žádost mohla řádně projednat a člen rady kraje měl možnost se akce osobně zúčastnit, případně aby žadatel stihl udělení osobní záštity členem Rady Libereckého kraje uvést do tiskovin k akci a další prezentace a využít ji pro propagaci své akce.

Komu se žádost zasílá?
Žádost o osobní záštitu se zasílá na příslušného zaměstnance KÚ LK, který se na formuláři v dolní části objeví, a to na základě zvoleného rezortu. Žádost se zasílá emailem na příslušného pracovníka. Žádost o záštitu pro hejtmana kraje administruje Bc. Karolína Jomrichová.

Je možné využít několika způsobů: 

 • nejvhodnější způsob: zaslání na e-mail příslušného zaměstnance rezortu - objeví se na žádosti v dolní části při zvolení resortu.
 • zaslání prostřednictvím datové schránky na adresu: c5kbvkw
 • zaslání písemně na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 • dodání osobně na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje nebo přímo do 3. patra, kancelář č. 336.

Kdy se žadatel dozví, zda byla záštita nad jeho akcí udělena?
Informaci o udělení či neudělení osobní záštity nad akcí by měl žadatel (minimálně e-mailem či telefonicky) obdržet  po projednání žádosti členem rady kraje. Sekretariát příslušného člena rady kraje zašle na žadatelem udanou doručovací adresu buď oficiální dokument o udělení záštity s podpisem člena rady (tzv. „papírovou záštitu“) anebo informaci o neudělení záštity.

Jak udělení záštity prezentovat?
Pokud žadatel vydává k akci tiskoviny (plakáty, program apod.), má webové stránky, nechává vyrobit roll-upy či bannery atd., uvádí na nich logo Libereckého kraje (korekci schvaluje paní Eva Říhová (eva.rihova@kraj-lbc.cz) a text - např: 
„Akce se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.“ 
„Záštitu nad akcí převzala/udělila náměstkyně hejtmana Ing. Květa Vinklátová., pověřená řízením resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky.“

Uvítali bychom možnost vyvěsit plakát k akci také v budově Krajského úřadu Libereckého kraje (max. 4 ks formátu A2).

Jak získat LOGO Libereckého kraje?
Žadatel může přes e-mail eva.rihova@kraj-lbc.cz zaslat odůvodněnou žádost o logo Libereckého kraje v křivkách nebo ve formátu JPG a za dodržení jednotného vizuálního stylu a po schválení vizualizace jej na prezentačních materiálech k této konkrétní akci používat. 

Upozornění:
Pokud již žadatel má logo Libereckého kraje k dispozici (např. ze své minulé akce), nesmí jej bez souhlasu Libereckého kraje a bez schválení vizualizace k nové akci samovolně použít! Pokud se tak stane, je používání loga Libereckého kraje porušením autorského zákona č. 121/2000 Sb. a jeho neoprávněné použití bude řešeno právní cestou.

Lze získat pro prezentaci akce znak Libereckého kraje?
Znak se k prezentaci akcí pod záštitou členů rady kraje nepoužívá. Dle platné vyhlášky Libereckého kraje může znak Libereckého kraje používat (např. v záhlaví významných listin a dokumentů) pouze Liberecký kraj a jeho orgány, tj. zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad, a dále krajem zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou znak kraje užívat pouze se souhlasem Rady Libereckého kraje.

2. Žádost o záštitu s finanční podporou = žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Po novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, budou dříve poskytované finanční podpory v rámci udělených záštit nahrazeny režimem tzv. individuálních dotací mimo režim dotací dle programu (dále také „dotace“ nebo „finanční podpora“), které se řídí podmínkami danými tímto zákonem, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Libereckého kraje.

V případě, kdy na žadatelův typ akce není zveřejněna výzva v dotačním programu Libereckého kraje anebo z těchto výzev není podpořena, může si žadatel podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Pokud tuto akci některý z členů rady kraje zaštítí svým jménem, lze žádat o individuální dotaci v rámci záštit (= tzv. žádost o záštitu s finanční podporou).

Na co lze dotaci žádat:

Finanční podpora je poskytována například na žadatelův projekt či významnou celospolečenskou, kulturní, sportovní nebo jinou událost, kterou žadatel pořádá, přičemž finančně podpořeny jsou zejména projekty/akce celokrajského, případně místního významu, nebo akce nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu.

Součástí žádosti o dotaci je žádost o osobní záštitu (příloha k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu LK v rámci záštit)

Účel podpory

Není stanoven (definuje jej žadatel, obvykle "organizační zajištění akce").

Podmínky podpory:

 • Žádost musí splňovat veškeré podmínky dané zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a platnými Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Libereckého kraje.
 • Dotaci lze poskytnout příjemci jen za předpokladu splnění všech podmínek pro poskytnutí dotace, a to na základě písemné veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem.

Výše podpory:

Obvykle bývá v rozmezí od 5.000 do 50.000 Kč - na zvážení členů rady kraje dle charakteru akce/projektu.

Okruh žadatelů:

Není omezen, vyjma vlastních přispěvkových organizací Libereckého kraje.

Omezení finanční podpory:

 • Akce musí být realizována na území Libereckého kraje, nejedná-li se o účast žadatele, sídlícího na území LK nebo reprezentujícího LK, např. na celostátních či mezinárodních akcích s místem konání akce mimo území Libereckého kraje.
 • Pokud je v den podání žádosti zároveň vyhlášen program Dotačního fondu Libereckého kraje, ze kterého by akce mohla být financována, musí být žádost o dotaci v prvé řadě předložena do tohoto programu.
 • Na jeden projekt/jednu akci nelze využít více dotačních zdrojů kraje.
 • Akce budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků dle čl. 107 a nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Způsoby, termín a místo podání žádostí:

 • Je stanoven povinný formulář žádosti (T5). Žádost musí splňovat veškeré podmínky dané zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a platnými Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Libereckého kraje.
 1. žádost žadatel nejdříve vyplní do elektronického formuláře na webu Libereckého kraje a elektronicky ji zašle na Krajský úřad Libereckého kraje.
  Do záhlaví formuláře vyplní:
  správce podpory: příslušný resort (oblast) dle zaměření projektu
  oblast podpory: Akce podporované Libereckým krajem
  program: Záštity s finanční podporou
 2. poté žadatel tento formulář vytiskne, podepíše a (spolu s přílohami - tj. o čárový kód, který je vygenerován + podrobný popi projektu, žádost o osobní záštitu - příloha k žádosti o poskynutí dotacez rozpočtu LK v rámci záštit) a  dodá jej na Krajský úřad Libereckého kraje.
  Má tři možnosti:
  a) zaslání na poštovní adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
  b) osobní předání do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje na výše uvedené adrese.
  c) zaslání pomocí datové schránky.
 • V rámci hodnocení administrativního souladu žádostí může být žadatel vyzván o upřesnění či vysvětlení některých informací uvedených v žádosti. Veškerá komunikace musí probíhat v písemné tištěné podobě či elektronickou poštou (datová schránka nebo e-mail). Veškerá upřesnění či vysvětlení žádosti musí být správci doručena obvykle do 5 pracovních dnů od vyzvání. 

Povinné přílohy k žádosti:

Podrobný popis projektu
čárový kód - vygenerován při zaslání žádosti el. formou
žádost osobní záštitu (příloha k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Lk v rámci záštit)

Hodnocení:

Návrh na konkrétní výši finanční podpory (dotace) je předkládán k projednání a schválení Radě Libereckého kraje nebo Zastupitelstvu Libereckého kraje. Konkrétní výše dotace bývá stanovena na základě hodnocení významu a přínosu projektu/akce s přihlédnutím k možnosti prezentace Libereckého kraje, právní formě organizátora, dopadu na území, místu pořádání, typu cílové skupiny, velikosti zasažené cílové skupiny, vazbě akce na další aktivity v území, výši spolufinancování akce ze strany kraje, historii, tradici a prestiž akce atd. Hodnoceny budou pouze žádosti, které budou kompletně v administrativním souladu.

Oznámení o schválení/nespokytnutí finanční podpory:

 • Rozhodnutí orgánu kraje sděluje písemně nebo elektronicky věcně příslušný odbor krajského úřadu bez zbytečného odkladu žadateli, nejpozději však do 15 dnů od ověření usnesení schvalujícího orgánu kraje.
 • Na poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu Libereckého kraje není právní nárok. Poskytnutím finanční podpory (dotace) z rozpočtu Libereckého kraje se nezakládá nárok na poskytnutí dotace v období následujících. 
 • Pokud nebude akce realizována, žadatel je povinen vrátit všechny poskytnuté finanční prostředky schválené Radou LK, příp. Zastupitelstvem Libereckého kraje na základě této žádosti.

Právní forma:

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace.

Možné doklady požadované nejdéle k při uzavření smlouvy:

 • Jedná se o například o přílohy typu - doklad o právní subjektivitě, zakládací listina, stanovy, doklad opravňující jednat jménem příjemce, zápis z valné hromady, čestné prohlášení o vyrovnání závazků, čestné prohlášení k identifikaci osob s podílem v právnické osobě žadatele a osoby, v nichž má žadatel přímý podíl, výpis z obchodního rejstříku či katastru nemovitostí, čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis apod.
 • Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec a příslušný zaměstnanec kraje má povinnost opatřit si je sám.

Způsob financování:

 • Úhrada prokázaných uznatelných nákladů spojených s realizací akce (za způsobilé výdaje se považují i prokazatelné výdaje na projekt/akci, které vzniknou před uzavřením smlouvy). 
 • Výdaji nezpůsobilými jsou investiční výdaje, tabákové výrobky, alkohol a cestovní náhrady, nákup majetku, pojištění, opravy a udržování, poplatky bankám.

 • Finanční podpora bude poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy. Výše zálohy činí až 100 % přiznané dotace.

Podmínky vyúčtování:

 • Projekt/akce nebo její finanční etapa musí být vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace akce v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě.
 • Závěrečné vyúčtování je dokládáno pouze do výše poskytnuté dotace a musí být předloženo na příslušném formuláři, který je žadateli zasílán společně s návrhem smlouvy.
 • Společně se závěrečným vyúčtováním akce předkládá příjemce dotace Závěrečnou zprávu o účelu vynaložení podpory na projekt/akci, vč. dokladů souvisejících.

Propagace LK

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem, a to zpravidla ve formě uvedení loga LK a doplněním textem o spolufinancování projektu Libereckým krajem (např. podpořil Liberecký kraj, za podpory Libereckého kraje, spolufinancováno Libereckým krajem, na realizaci projektu se podílel Liberecký kraj, mezi sponzory akce patří Liberecký kraj, partner akce je Liberecký kraj apod.). 

Vzory, přílohy, odkazy:

 1. Odkaz na dotační web - https://dotace.kraj-lbc.cz/
 2. vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Vzor smlouvy
3. Ostatní žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje = nejedná se o dotaci v rámci záštit

Dotační titul je zpřístupněn, nicméně pro potřebu Vašich projektů/akcí je určen především Dotační fond Libereckého kraje, poté titul záštity s finanční podporou, který je zaměřen na široké spektrum aktivit. Individuální žádosti - ostatní (nikoliv žádosti v programu záštit) jsou schvalovány Radou, případně Zastupitelstvem Libereckého kraje pouze v mimořádných případech a se zvláštním zřetelem na jejich odůvodnění. Nejsou určeny pro ty, kteří nestihli podat svou žádost v Dotačním fondu Libereckého kraje či v rámci záštit. Žádost do této oblasti je předem projednávána s hejtmanem.

 

Kontaktní osoba: Bc. Květa Šírová, tel.: 485 226 308, e-mail: kveta.sirova@kraj-lbc.cz