Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Náplň činnosti oddělení

Samostatná působnost

1.       zabezpečuje zasedání rady a zastupitelstva kraje po organizačně technické stránce

2.       spolupracuje s výbory zastupitelstva

3.       zabezpečuje podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva kraje, pořizuje z nich  
          zápisy, zpracovává usnesení a zajišťuje jejich rozeslání, evidenci a archivaci v souladu 
          s jednacím řádem

4.       připravuje řešení námětů z diskusních vystoupení na zasedání zastupitelstva kraje,
          koordinuje vyřízení dotazů, připomínek a námětů členů zastupitelstva kraje

5.       vede evidenci výborů a komisí, jejich složení, statuty, zápisy a usnesení

6.       zajišťuje informační servis pro členy zastupitelstva kraje

7.       zajišťuje spolupráci s volenými orgány kraje

8.       eviduje úkoly uložené radou a zastupitelstvem kraje, sleduje a kontroluje jejich plnění

9.       vede evidenci členů zastupitelstva kraje

10.     vede evidenci směrnic rady kraje a zásad zastupitelstva kraje

11.     vede evidenci usnesení rady a zastupitelstva kraje, organizuje kontrolu plnění usnesení rady
         a zastupitelstva kraje, vyžaduje si k tomu příslušné podklady a navrhuje radě kraje potřebná
         opatření

12.    podílí se na organizační přípravě návrhu na složení výborů zastupitelstva kraje a komisí rady
         kraje, soustřeďuje a předkládá radě kraje návrhy na jmenování a odvolání předsedů   a členů
         výborů a komisí

13.    zabezpečuje zpracovávání návrhů jednacích řádů orgánů kraje a návrhů jejich změn

14.    vede centrální evidenci písemností určených radě a zastupitelstvu kraje


Další činnosti odboru

Samostatná působnost

1.       koordinuje činnosti jednotlivých odborů na úseku samosprávy