Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 10. 3. 2009

11. 03. 2009
[id:7648|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj obdaruje jednovaječná trojčata

(hejtman Stanislav Eichler)

Rada kraje schválila návrh hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera poskytnout finanční dar ve výši 20.000,-Kč manželům Darině a Romanu Janouškovým z Košťálova-Kundratic.

„Obec Košťálov, zastoupená starostkou Lenkou Cincibusovou, se obrátila dopisem ze dne 20.2.2009 na hejtmana Libereckého kraje s žádostí o podporu formou finančního nebo věcného daru pro tuto mladou rodinu, do níž se v září 2008 narodila jednovaječná trojčata, holčičky Monika, Michaela a Martina. Kromě těchto tří dětí rodiče pečují ještě o starší dceru,“ uvedl na vysvětlenou Stanislav Eicher.

Obec Košťálov poskytla rodině, v rámci svým možností, také pomoc formou finančního daru a zajištění pečovatelky k dětem.

Věřím, že náš dar přispěje ke zlepšení podmínek péče o čtyři děti, které manželé Janouškovi nyní vychovávají,“ doplnil hejtman.

 

Hasiči dostanou peníze na kulturní a sportovní činnost

(hejtman Stanislav Eichler)

Rada kraje souhlasila s vyhlášením grantového programu resortu kancelář hejtmana pro rok 2009: G-2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

„Stejně jako vloni je na tento grantový program vyčleněno 1, 250 000 Kč,“ uvedl hejtman.

Podmínky grantu:

1.         termín realizace podporovaných projektů: leden – prosinec 2009

2.         předmět podpory: Kulturní a sportovní činnost občanského sdružení “Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska”:

          činnost související s výchovou dětí a mládeže,

          letní tábory a soustředění mladých hasičů,

          organizování soutěží s hasičskou tematikou,

          organizování akcí propagujících požární ochranu a činnost dobrovolných hasičů,

3.         okruh žadatelů: jednotlivé složky občanského sdružení “Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ – sbory dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje

4.         forma podpory: dotace neinvestičního charakteru,

5.         podpora je poskytována v souladu s pravidlem de minimis, podle nařízení Evropské komise  č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

 

Rada navýšila příspěvek příspěvkovým organizacím

(radní Pavel Petráček)

Rada kraje po  projednání schválila  rozdělení provozního příspěvku ve výši  28.463.350,-    mezi příspěvkové organizace resortu sociálních věcí a menšin. Konkrétně touto částkou bude zabezpečena činnost 19 příspěvkových organizací, a to jednoho Centra intervenčních a psychosociálních služeb, deseti domovů, jejichž klienty jsou osoby se zdravotním postižením, a osmi domovů pro seniory.

 

Současně byla provedena aktualizace odpisových plánů organizace. Přidělené prostředky resortu sociálních věcí a menšin ve výši 42 916 000 Kč budou v organizacích použity ke krytí nákladů na odpisy majetku Libereckého kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací v celkové výši 16 064 542,- Kč a k částečnému pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady příspěvkové organizace k zajištění péče o klienty v celkové výši 26 851 458,- Kč.

„Z rozpisu rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací je zřejmé, že ani po navýšení dotace MPSV pro jednotlivé PO LK a rozdělení příspěvku na provoz nebude rozpočet organizací vyrovnaný,“ uvedl radní Pavel Petráček.

„Po druhém kole dotačního řízení, které bylo vyvoláno Asociací krajů ČR, budou dotace pro NNO zhruba na úrovni roku 2008 bez  navýšení služeb a klientů. Pokud se týká dotací pro příspěvkové organizace Libereckého kraje jsou někde na úrovni 40% proti roku 2008.To znamená, že bude i přes rozpuštění částky 26,851 tis. Kč PO LK chybět cca 92 mil. Kč,“ doplnil.

 

Aktualizace analýzy dopravy v LK je hotova

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

Rada LK vzala na vědomí dokument „Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2009)“, který  každoročně, již po sedmé, aktualizací původního dokumentu  Dokument zahrnuje všechna odvětví dopravy z pohledu stavebního, technického, ekonomického i provozního, která jsou na území Libereckého kraje využívána. Největší důraz je kladen na silniční dopravu, která se Libereckého kraje týká přímo, a to jak majetkově tak legislativně.

Cílem „Analýzy stavu dopravy na území Libereckého kraje“ je soustředění všech dostupných a na sobě závislých informací pro potřeby rozvojových a rozhodovacích procesů na úrovni kraje. Dále pak zhodnocení soustředěných informací, které povedou ke zkvalitnění dopravní infrastruktury tak, aby bylo zajištěno napojení Libereckého kraje na republikovou a evropskou síť, a současně byla optimalizována vnitřní (krajská) dopravní obsluha území z hlediska životních podmínek občanů kraje, bezpečnosti a ochrany uživatelů, ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, zemědělství a venkova.

Sedmá aktualizace zahrnuje období roku 2008 a časové řady umožňují porovnání s předešlým obdobím. V případech, kde je to možné, jsou uváděna data po rok 2009. Při zpracování byly využity také dokumenty, které byly v uplynulém období zpracovány.

Každý aktualizovaný dokument je k dispozici nejen zastupitelům a pracovníkům Libereckého kraje, ale i široké veřejnosti prostřednictvím webu.

Již v původním zpracování dokumentu byly navrženy aktivity pro jednotlivé oblasti. Stejně je tomu i v současné aktualizaci.

Aktualizace naplánovaných aktivit v oblasti silničního hospodářství:

Vypracování návrhu kategorizace silnic II. a III. třídy         

Návrh byl schválen zastupitelstvem a v současnosti probíhá projednávání způsobu jeho realizace. Postupně se začínají vyřazovat úseky silnic III. třídy, které neplní význam silnice, ze silniční sítě.

Vypracování podrobného „Finančního plánu“ a „Optimalizovaného rozpočtu“ na období 10 let pro silnice II. a III. třídy v Libereckém kraji     

V roce 2008 byl finanční plán vypracován stejně jako Optimalizovaný rozpočet, ale zapojení těchto výpočtů do rozpočtu LK a kraje se nepodařilo. Na konci roku 2005 Liberecký kraj přijal úvěr od Komerční banky a.s. ve výši 750 mil. Kč. Nyní je ukončována realizace čerpání úvěru na opravy silnic. Dále probíhá postupná revitalizace silnic s podporou finančních prostředků EU. V současnosti jsou realizovány stavby v rámci 1. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a připravovány projekty do 2. výzvy.

Věnování trvalé pozornosti bezpečnosti a ochraně silničního provozu

Odbor dopravy ve spolupráci s ŘSD Liberec a KSS LK se intenzivně věnuje policejní statistice dopravních nehod v návaznosti na stavební a technický stav úseků silnic s výskytem většího počtu nehod na úseku silnice délky 100 m. Cílem je možnost technické úpravy, která by vedla ke snížení počtu dopravních nehod, vzhledem k příčinám těchto nehod. Nově je využíváno aplikace, která zpracovává data policejních statistik na území LK do mapových podkladů GIS LK s možností zadání konkrétních požadavků na příčiny dopravních nehod v daném úseku. Také definování nehodových úseku po 100 m má podstatně přesnější vypovídající schopnosti než dříve definovaný kilometr.

Stanovení priorit silničních staveb na území Libereckého kraje                  

Tento úkol se nedaří 100 % naplňovat z dlouhodobého hlediska, byl vypracován seznam potřebných oprav stávající silniční sítě, který je postupně realizován v návaznosti na finanční možnosti kraje. V roce 2009 bude zadán dokument odborné firmě, který posoudí priority silničních staveb na území LK.

Omezení počtu reklamních zařízení u pozemních komunikací v Libereckém kraji                  

Postupné snižování počtu reklamních zařízení v ochranných pásmech zejména silnic I. třídy v Liberecké kraji. Pečlivé posuzování žádostí o povolení reklamních zařízení.

Aktualizace naplánovaných aktivit v oblasti veřejné dopravy:

Vypracování studie rozvoje veřejné osobní dopravy na území Libereckého kraje

Vypracováno, probíhá realizace. Byla založena spol. s r.o. KORID LK, která připravuje spuštění Integrovaného dopravního systému veřejné dopravy Libereckého kraje (IDOL).

Znovuobnovení trati z Harrachova do Szklarske Poreby ve spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím - projekt Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (Cíl 3)

Přeshraniční projekt a následná realizace modernizace železničních tratí CD 089/ KBS 236 Liberec - Zittau - Varnsdorf - Rybniště / Seifhennersdorf, zejména na území Polské republiky, ve spolupráci s polskými a německými partnery

Aktualizace naplánovaných aktivit v oblasti letecké dopravy:

Vypracování studie funkčního využití letišť a letecké dopravy v Libereckém kraji

Studie byla vypracována prof. Ing. Antonínem Kazdou, Csc., vedoucím katedry letecké dopravy VŠD Žilina. Prokázalo se, že letiště Liberec by mělo zůstat zachováno pro kategorii provozu letů business GA.

Aktualizace naplánovaných aktivit v oblasti přeshraničních spojení:

Vybudování kvalitního silničního napojení komunikací v místech protnutí státní hranice s vnitrozemím včetně vybudování obchvatů měst, koordinace výstavby s německou a polskou stranou. Tento úkol je naplňován postupnými kroky.

Vybudování silničního přeshraničního spojení bez omezení hmotnosti vozidel na silnici I/35 u Hrádku nad Nisou

Výstavba na území ČR a SRN je již dokončena. Propojení I/35 - B 178 přes polské území se však dosud nepodařilo zrealizovat z důvodu nezahájení stavebních prací na polském území pro nedostatek finančních prostředků. Nyní je projednávána možnost zeštíhlení původního projektu a následného vyhlášení nového výběrového řízení, jehož výsledkem by bylo snížení a minimalizace investičních nákladů.

Zprovoznění nových silničních spojení pro motorová vozidla do 3,5 tuny celkové hmotnosti

Připravuje se průjezdnost státních hranic do Německa po silnici č. III/27014 mezi obcemi Krompach a Jonsdorf. Plánuje se realizace propojení do Polska po silnici č. III/0353 (Černousy, Ves - jezero Witka).

Rozšíření provozu na stávajících přeshraničních spojeních spočívající ve zrušení tonážního omezení motorových vozidel

V roce 2009 budou probíhat další jednání o zvýšení propustnosti státních hranic na území Libereckého kraje.

Dokument bude ještě schvalovat Zastupitelstvo LK na svém zasedání v pondělí 30. března od 9 hodin v sídle kraje. Tam bude také novinářům  předán zmíněný dokument na CD.

 

Bulletin veřejné dopravy Libereckého kraje IDOL nově vychází na recyklovaném papíře

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

Koordinátor veřejné dopravy, společnost KORID LK, začal v prosinci 2006 ve spolupráci s Libereckým krajem vydávat zpravodaj, jehož hlavním úkolem je informovat o dění ve veřejné dopravě v Libereckém kraji. Název byl zvolen s ohledem na plánovaný integrovaný dopravní systém IDOL.

IDOL zpravodaj začal vycházet v nákladu 20 tis. kusů a v tomto nákladu vychází dosud. V průběhu téměř třech let, ve kterých IDOL zpravodaj vychází se postupně upravovala grafická podoba i papír na kterém byl zpravodaj tištěn. Zlomem v IDOL zpravodaji se stal rok 2007, kdy vyšlo speciální zářijové číslo věnované dni bez aut. Agentura IKA, která připravovala program ke dni bez aut navrhla novou obálku a celkově nový vzhled IDOL zpravodaje, který se drží dodnes.

IDOL zpravodaj je distribuován prostřednictvím dopravců veřejné dopravy v Libereckém kraji. Cestující se tak se zpravodajem mohou setkat v příměstském autobuse, v předprodejních kancelářích městských hromadných doprav a v železničních stanicích Českých drah. Zpravodaje jsou distribuovány také do Městských informačních center, do Liberecké krajské nemocnice a na vysokoškolské koleje v Liberci. IDOL zpravodaj je zkrátka všude tam, kde se objevuje velké množství obyvatel – cestujících, aby je informoval o všech novinkách z veřejné dopravy.

Poslední novinkou, kterou mohou čtenáři IDOL zpravodaje zaznamenat v letošního roce je tisk na recyklovaný papír. Pro tisk na recyklovaný papír jsme se rozhodli zejména proto, že jeho výroba je příznivější k životnímu prostředí. V současné době se snažíme nalézt takový druh recyklovaného papíru, který bude ještě lépe vyhovovat potřebám pro tisk IDOL zpravodaje, tak, aby požadavek na ekologii byl v souladu s požadavkem na kvalitní tisk.

IDOL půjde od 1. dubna do zkušebního provozu

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 27. 5. 2008 projednalo a schválilo usnesením č. 150/08/ZK dokument Projekt realizace Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje, v první části se jedná o zavedení jednotného integrovaného tarifu, který byl schválen nařízením RK (IDOL).

Integrovaný tarif pro potřeby zajištění odbavování cestujících v rámci příměstské a městských doprav byl navržen jako tarif zónově relační. Způsob odbavování bude prováděn prostřednictvím bezkontaktní čipové karty (OPUS).

Hlavním významem tarifu je možnost cestování napříč krajem na jednu jízdenku, možnost využití týdenních nebo měsíčních jízdenek, které budou platné ve všech druzích dopravy (autobusová příměstská, železniční, MHD). Pro LK to také znamená zdražení jízdného zejména v rámci jednotlivého jízdného.

Odbavování cestujících prostřednictvím IDOLU mělo být zahájeno 1. 1. 2009. Ovšem v souvislosti s konáním MS 09 byl termín posunut na 1. 4. 2009. Na základě jednání RK bylo rozhodnuto o změně termínu zahájení platnosti nového tarifního systému. Hlavním důvodem je nedostatečná časová rezerva na zajištění zkušebního provozu zúčtování jednotlivých přestupních jízdenek a předplatného mezi jednotlivé dopravní společnosti. Dále se jako bezpodmínečně nutné ukazuje důkladné informování cestující veřejnosti s touto změnou

V průběhu implementace se objevuje řada problémů, které jsou spojeny s celkovou komplexností IDOL systému a počtem zapojených dodavatelských subjektů v míře doposud v ČR nerealizované. Celou řadu z nich nebylo možno odhalit dříve než při vzájemném testování mezi subjekty, které je však možné provádět až v závěrečné fázi implementace. 

RK doporučila: V čase od 1. 4. 2009 do 1. 7. 2009 zajistit realizaci zkušebního provozu celého systému;

Obnovení marketingové kampaně pro uživatele;

Proškolování personálu, který bude se systémem pracovat;

Současně odstraňovat případné vady tak, aby k „ostrému“ spuštění byl systém co nejvíce precizován.

LK nepředpokládá v současnosti zvýšené náklady spojené se změnou harmonogramu, které by byly hrazeny dodavatelským společnostem.

„Stávající tarif pro příměstskou dopravu zůstane pro cestující zachován do doby zahájení provozu s integrovaným tarifem. Liberecký kraj uhradil pořízení nových odbavovacích strojků, které jsou používány v rámci příměstské dopravy v současnosti se stávajícím tarifem. Jedná se o strojky nové generace, které zrychlují samotné odbavování cestujících a umožňují lepší přenosy při předávání dat. cena cca 20 miliónů korun,“ uvedl náměstek hejtmana.

„Se změnou  tarifu se předpokládal nárůst tržeb ve veřejné dopravě,  ale toto bude kraj umět vyspecifikovat až po spuštění systému a porovnání jednotlivých měsíců- V současnosti dochází ve spojení s významným  zvýšením nezaměstnanosti ke snižování počtu přepravených osob v Libereckém kraji,“ doplnil.

 

Využití bývalého vojenského prostoru Ralsko

(náměstek hejtmana Vít Příkaský)

Rada kraje vzala na vědomí informace o průběhu a výsledcích soutěže na záměr využití bývalého vojenského letiště Ralsko.

„Cílem soutěže bylo vyhledat reálný a vhodný záměr či záměry, které by se v daném území daly zrealizovat, byly by pro území co nejvíce přínosné, a měly podporu Libereckého kraje a města Ralsko,“ uvedl náměstek hejtmana Vít Příkaský.

V řádném termínu se do soutěže přihlásilo 14 subjektů. Hodnotící komise posuzovala především následující informace, které byly zveřejněny v rámci vyhlášení soutěže:

-          Přínos projektu z hlediska využití co největšího území Letiště Ralsko nebo nejlépe celého území Letiště Ralsko.

-          Přínos projektu z hlediska diverzifikace pracovních míst v regionu, především snížení závislosti na automobilovém průmyslu.

-          Předpokládaný odhad počtu nově vytvořených pracovních míst.

-          Předpokládaný odhad výše investice.

-          Vliv projektu na životní prostředí.

-          Vliv projektu na atraktivitu území pro případné další investory.

-          Vliv projektu na sociální stabilitu místní populace.

-          Předpokládaná délka využití území pro plánované aktivity projektu.

-          Vliv projektu na cestovní ruch.

-          Přínos nositele projektu k řešení ekologických problémů a dalšího rozvoje území.

-          Případné doplňkové aktivity projektu a/nebo nositele projektu při řešení dalšího rozvoje území.

-          Využití současných „betonových ploch a leteckých úlů“.

-          Celkový přínos (ekonomický, sociální, environmentální) pro dané území.

-          Nabídková cena za pronájem nebo prodej území.

Hodnotící komise navrhla radě kraje zvážit udělení ocenění třem nejlepším záměrům a zároveň udělení zvláštního ocenění firmě Praxidike a.s. za předložení zajímavého záměru, který se však svým zaměřením neshodoval s názorem komise na věcné zaměření budoucího využití letiště Ralsko.

Návrh finanční odměny formou daru a to firmě:

 

Green Energy 3000 s.r.o.         30 000,- Kč

Juwi s.r.o.                                30 000,- Kč

Investorsko inženýrská a.s.      30 000,- Kč

Praxidike a.s.                           10 000,- Kč

 

“V současné době probíhá zpracování zoologického posudku, zda případná výstavba fotovoltaické elektrárny nebude mít negativní dopad na místní faunu, především ptactvo. V případě, že tento posudek nebude zamítavý, navrhuje odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ve spolupráci s odborem investic a správy nemovitého majetku, právním odborem a odborem životního prostředí a zemědělství, vyhlásit „Záměr“ prodeje a pronájmu majetku kraje a postupovat v režimu majetkoprávní operace,“ uvedl náměstek hejtmana Vít Příkaský, pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova LK s tím, že v rámci podmínek „Záměru“ doporučuje Rada LK  respektovat podmínky navržené hodnotící komisí a to především hledáním odpovědí a shody na následující otázky:

  1. Otázka prodeje vs. pronájmu.
  2. Otázka minimální ceny za roční pronájem (prodej).
  3. Otázka minimálního finančního přínosu pro kraj ze zisku z provozování FVE.
  4. Otázka minimálního počtu nově vytvořených pracovních míst.
  5. Otázka způsobu využití území.
  6. Otázka zachování provozu ultralightů.
  7. Otázka zachování činnosti místních nájemců a podnikatelů.
  8. Otázka budoucnosti tzv. „průmyslové spojky“ a železniční vlečky.
  9. Otázka sídla firmy.
  10. Otázka řešení majetkoprávního vypořádání se společností Ralsko Vivo.
  11. Otázka záruk ze strany kraje.
  12. Otázka firem působících v území.
  13. Otázka minimální výše samotné investice.
  14. Otázka zapojení místních firem a obyvatel do výstavby a následného provozu.
  15. Otázka řešení starých ekologických zátěží.
  16. Otázka ochrany ŽP.
  17. Otázka likvidace černých skládek.

 

Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky mají své logo

(náměstek hejtmana  Radek Cikl)

Jednu z nejvýznamnějších sportovních akcí pro nejmladší výkonnostní sportovce bude v termínu od 31. ledna 2010 do 5. února 2010 hostit Liberecký kraj. Na jeho území proběhnou Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky. Předběžně je počítáno s účastí téměř 1 300 sportovců a jejich doprovodu, kteří budou reprezentovat své domovské kraje.

Olympiáda dětí a mládeže je projektem Českého olympijského výboru. Celostátní Hry jsou jeho vyvrcholením. Odehrávají se v dvouletých cyklech a střídá se jejich letní a zimní podoba. Liberecký kraj se zcela logicky ucházel o pořadatelství zimní formy a jeho kandidatura byla vybrána v roce 2008. Celý proces kandidatury byl završen 9. října 2008, kdy byla mezi Českým olympijským výborem a Libereckým krajem uzavřena Smlouva o pořádání Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže.

Účastníci olympiády změří své síly v jedenácti disciplínách. Devíti sportovních (běh na lyžích, skok na lyžích, severská kombinace, alpské lyžování, snowboarding, lední hokej, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení) a dvou uměleckých (standardní tanec, výtvarná soutěž).

„Kandidatura na pořadatelství Her byla podávána s ohledem na pořadatelství Evropského zimního olympijského festivalu mládeže 2011. Obě významné sportovně společenské akce zaměřené na děti a mládež utvoří ucelenou prezentaci Libereckého kraje jako regionu s optimálními podmínkami pro zimní sporty a turistiku a zároveň jako místa, kde jsou prostřednictvím sportu vytvářeny optimální podmínky pro zdravý životní styl nejen dětí a mládeže.“ připomíná Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana Libereckého kraje

Rada Libereckého kraje na svém včerejším zasedání schválila logo Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže. Jeho tvůrcem je liberecké grafické studio ListDesign, které úzce spolupracuje s organizačním výborem EYOWF 2011.

K procesu výběru finálního návrhu uvedla Ing. Lidie Vajnerová, statutární náměstkyně hejtmana: „Radě Libereckého kraje bylo k posouzení předloženo celkem sedm návrhů, přičemž jedno logo bylo resortem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a grafickým studiem vytipováno jako nejzdařilejší. Rada kraje se po diskusi přiklonila k jejich názoru a toto logo je dnes poprvé oficiálně představeno veřejnosti. Návrh loga byl schválen i Českou olympijskou a.s.“

Majitelka grafického studia ListDesign k vybranému návrhu doplnila: „Logo je zpracováno jako minimalistické a okrajově se dotýká loga EYOWF 2011. I jeho nosným prvkem je sněhová koule. Minimalistické pojetí poskytuje dostatečný prostor pro zpracování dalších grafických prvků.“

 

Poplatky v krajských nemocnicích a lékárnách za měsíc únor 2009

(radní Pavel Novák)

 

Regulační poplatky v období od 1. 2. do 28. 2. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj:

Nemocnice Česká Lípa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulační poplatek 30,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby pacientů

Přijetí daru

Vybrané poplatky

Kompenzace darů

v %

v %

celkem v Kč

krajem v Kč

Ambulance

91,00%

9,00%

101 250,00 Kč

9 210,00 Kč

Lékárny

39,50%

60,50%

352 950,00 Kč

213 390,00 Kč

 

 

 

 

 

Regulační poplatek 60,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby pacientů

Přijetí daru

Vybrané poplatky

Kompenzace darů

v %

v %

v Kč

v Kč

Hospitalizace

99,84%

0,16%

479 460,00 Kč

93 960,00 Kč

 

 

 

 

 

Regulační poplatek 90,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby pacientů

Přijetí daru

Vybrané poplatky

Kompenzace darů

v %

v %

v Kč

v Kč

 

89,40%

10,60%

94 230,00 Kč

11 160,00 Kč

celkem

68,20%

31,80%

1 027 890,00 Kč

327 720,00 Kč

 

 

                       

Regulační poplatky v období od 1. 2. do 28. 2. 2009

 

Kraj:

KNL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulační poplatek 30,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby pacientů

Přijetí daru

Vybrané poplatky

Kompenzace darů

v %

v %

celkem v Kč

krajem v Kč

Ambulance

70,19%

29,81%

189 903,00 Kč

56 610,00 Kč

Lékárny

31,55%

68,45%

443 272,00 Kč

303 420,00 Kč

 

 

 

 

 

Regulační poplatek 60,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby pacientů

Přijetí daru

Vybrané poplatky

Kompenzace darů

v %

v %

v Kč

v Kč

Hospitalizace

70,15%

29,85%

1 163 417,00 Kč

347 280,00 Kč

 

 

 

 

 

Regulační poplatek 90,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby pacientů

Přijetí daru

Vybrané poplatky

Kompenzace darů

v %

v %

v Kč

v Kč

 

70,17%

29,83%

223 265,00 Kč

66 600,00 Kč

celkem

60,50%

39,50%

2 019 857,00 Kč

773 910,00 Kč

 

 

Regulační poplatky v období od 1. 2. do 28. 2. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj:

Léčbna respiračních nemocí Cvikov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulační poplatek 30,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby pacientů

Přijetí daru

Vybrané poplatky

Kompenzace darů

v %

v %

celkem v Kč

krajem v Kč

Ambulance

88,90%

11,10%

1 440,00 Kč

180,00 Kč

Lékárny

0,00%

0,00%

0,00 Kč

0,00 Kč

 

 

 

 

 

Regulační poplatek 60,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby pacientů

Přijetí daru

Vybrané poplatky

Kompenzace darů

v %

v %

v Kč

v Kč

Hospitalizace

12,39%

87,61%

82 860,00 Kč

72 600,00 Kč

 

 

 

 

 

Regulační poplatek 90,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby pacientů

Přijetí daru

Vybrané poplatky

Kompenzace darů

v %

v %

v Kč

v Kč

 

0,00%

0,00%

0,00 Kč

0,00 Kč

celkem

14%

86%

84 300,00 Kč

72 780,00 Kč

 

             

Regulační poplatky v období od 1. 2. do 28. 2. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj:

Liberecký kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulační poplatek 30,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby pacientů

Přijetí daru

Vybrané poplatky

Kompenzace darů

v %

v %

celkem v Kč

krajem v Kč

Ambulance

77,50%

22,50%

292 593,00 Kč

66 000,00 Kč

Lékárny

35,00%

65,00%

796 222,00 Kč

516 810,00 Kč

 

 

 

 

 

Regulační poplatek 60,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby pacientů

Přijetí daru

Vybrané poplatky

Kompenzace darů

v %

v %

v Kč

v Kč

Hospitalizace

70,20%

29,80%

1 725 737,00 Kč

513 840,00 Kč

 

 

 

 

 

Regulační poplatek 90,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby pacientů

Přijetí daru

Vybrané poplatky

Kompenzace darů

v %

v %

v Kč

v Kč

 

75,50%

24,50%

317 495,00 Kč

77 760,00 Kč

celkem

62,50%

37,50%

3 132 047,00 Kč

1 174 410,00 Kč

                                                                                                                             

Výtěžek hejtmanského plesu poputuje do Benešova, Turnova a Vratislavic

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler zve na 5. hejtmanský ples, který se letos uskuteční v sobotu 14. března 2009 v Kulturním centru Střelnice v Turnově od 20 do 03 hodin.

Výtěžek plesu bude použit výhradně na dobročinné účely. V průběhu večera bude vybraná částka předána v podobě symbolických šeků po 30 000 Kč dvěma příspěvkovým organizacím Libereckého kraje – TEREZA, Benešov u Semil a ZŠ a MŠ Turnov. Zbývající částku obdrží Domov pro seniory v Liberci – Vratislavicích nad Nisou na zasedání Zastupitelstva LK 31. března.

I letos umožňujeme těm, kteří chtějí přispět na dobročinný účel a naše zařízení podpořit, a přitom se nemohou plesu zúčastnit, aby si zakoupili v sídle LK, v ulici U jezu v Liberci, tzv. čestné vstupenky v hodnotě 100 Kč, třeba i několik,“ uvedl hejtman Stanislav Eichler.

„Tuto možnost budou mít i přítomní účastníci přímo na plese, kteří si zakoupením dalších čestných vstupenek po 100 Kč, které rovněž budou slosovány, jednak zvýší naději na výhru zajímavých a  hodnotných cen, jednak samozřejmě zároveň přispějí na dobrou věc,“ doplnil s tím, že 1. cena hejtmana: je televize, 2. cena: domácí kino s DVD, 3. cena:  třídenní  pobyt v Bruselu pro dvě osoby a 4. – 8. cena jsou zájezdy pro dvě osoby. Celkem bude vylosováno 20 vstupenek, tedy i 20 cen.

Na hejtmanském plese hraje k tanci  Bohemia Universal Band Liberec, jako hosté vystoupí zpěváci Heidi Janků a Davide Mattioli. Nebude chybět módní přehlídka Jablonex Group, a. s., tentokrát podle návrhů  světově uznávané návrhářky Beaty Rajské. Slavnostním večerem, jehož součástí bude občerstvení formou bohatého rautu, provází Zdeněk Kaňka.

Bližší informace na www.kraj-lbc.cz

                                                                                                                     Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                       tiskový mluvčí

                                                                                                                   Libereckého kraje

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302