Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 19. 5. 2009

20. 05. 2009
[id:8088|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj přivítá ve svém sídle dospělé a děti 27. května

(hejtman Stanislav Eichler)

Pošesté pořádá Liberecký kraj tradiční Den otevřených dveří, který se letos uskuteční ve středu 27. května od 10 do 17 hodin. Zároveň zde děti oslaví svůj Den dětí. Veřejnost si může prohlédnout prostory budovy Krajského úřadu LK, nejvyšší budovy ve městě (78 metrú) a bude se moci seznámit se zázemím rady a zastupitelstva kraje, ale také vedení úřadu a úředníků. Přístupná  bude prvních šest pater a  poslední 17. patro nejvyšší budovy v Liberci (78 metrů).

„Stejně jako v minulých letec je Den otevřených dveří a Den dětí určen  především dětem ze všech druhů škol, avšak rádi přivítáme i naše dospělé spoluobčany. Samozřejmě mohou položit členům Rady kraje či řediteli krajského úřadu dotazy týkající se působnosti jejich resortů,“ uvedl hejtman Stanislav Eichler.

Bohatý doprovodný program je určen zejména dětem. Přistaveny budou  například služební a zásahová  vozidla Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje,  nebudou chybět automobiloví veteráni z vratislavického Automuzea, včetně závodního kamionu, který absolvoval závod Paříž – Dakar.

V parku se uskuteční soutěžní atrakce pro děti, které se mohou poprvé svézt minivláčkem po trase Krajský úřad  LK – Babylon a zpět. Příspěvková  organizace kraje STŘEVLIK z Oldřichova v Hájích  připravila ekologické soutěže a hry a prezentovat svou činnost bude také JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR. Ani letos nebudou chybět sokolnické ukázky s dravci ze Sychrova, bude fungovat IQ park pod širým nebem a představí se sklářští výrobci ze Železného Brodu a Turnova.

V 11:30 a 12:30  vystoupí mažoretky z DDM  a ve 14:30 a 15:30 předvedou brazilské bojové umění členové klubu Abadá Capoeira.

Za účast v soutěžích, které bude opět moderovat Jiří Sýkora z Českého rozhlasu Sever, získají děti zajímavé suvenýry a dobroty, které věnovala firma Hamé a Liberecký kraj.

V budově Libereckého kraje budou zpřístupněny veřejnosti kanceláře členů Rady kraje, ředitele KÚLK, otevřou se zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva LK. Multimediální sál ve 3. patře nabídne návštěvníkům střelecký trenažér a ukázky moderního tance v podání taneční skupiny A-Styl Liberec. Ve vestibulu budou vystupovat Dětský pěvecký sbor  a mladé gymnastky z DDM Větrník

„Zvu návštěvníky také na vyhlídku z terasy v 17. patře, odkud  je při dobrém počasí překrásný výhled nejen na město Liberec a Ještěd, ale také Jizerské a Lužické hory a také Krkonoše,“ upozornil hejtman, který předpokládá, že velké pozornosti se určitě bude těšit výtah  páter noster, který je jedním ze dvou (ale nejdelším) fungujících v Libereckém  kraji.

 

Velvyslanec Ruské federace v ČR přijede do Libereckého kraje

(hejtman Stanislav Eichler)

Na první oficiální návštěvu Libereckého kraje přijede ve čtvrtek 28. května Alexej Leonidovič Fedotov, velvyslanec Ruské federace v ČR,  a generální konzul Ruské federace v Karlových Varech Valerij Nikolajeviš Ščetinin.

V multimediálním sále KÚLK  přijme v 10 hodin delegaci hejtman LK Stanislav Eichler a společně s dalšími krajskými radními budou s hosty jednat na téma „otevírání dveří podnikatelské sféře“.

„Oslovili jsme podnikatele, kteří mají s Ruskem obchodní vztahy a nebo třeba spolupráci plánují, aby se setkání s velvyslancem a členy rady kraje zúčastnili a spolupráci prodiskutovali,“ uvedl hejtman.

Tiskový briefing se uskuteční v 12 30 hodin.

Dále ruský velvyslanec a konzul navštíví od 13. 45 hod. firmu Elmarco (nanovlákna), Technickou univerzitu Liberec (od 15 hodin), a v 16.30 hodin položí květiny u pamětní desky sovětských vojáků padlých ve 2. světové válce na Vojenském hřbitově v Liberci - Ruprechticích.

 

Kraj zahájil zadávací řízení na studii proveditelnosti technologického centra

(hejtman Stanislav Eichler)

V souladu se zaváděním E-Govermentu do státní správy a s usnesením Rady Libereckého kraje “Záměr vybudování technologického centra pro implementaci eGovernmentu v Libereckém kraji”  rozhodla Rada LK  o zahájení zadávacího řízení: „Studie proveditelnosti hostingového centra Libereckého kraje - technologické centrum“ v předpokládané hodnotě 500.000 Kč vč. DPH.

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Hodnotící kritéria: základní hodnotící kritérium -  ekonomická výhodnost nabídky :

1.         Technická úroveň nabízeného řešení - váha 50%

2.         Nabídková cena včetně DPH - váha 40%

3.         Termín dodání - váha 10%

(Vysvětlení)

Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Toto datum je naprosto zásadní z hlediska elektronické komunikace veřejné správy s občany a právnickými osobami a mezi subjekty veřejné správy navzájem. Pro všechny kraje, města a obce a jejich příspěvkové organizace to bude znamenat, že budou muset s orgány veřejné správy povinně komunikovat elektronicky prostřednictvím datových schránek. 

K tomu se budou muset vybavit potřebnou technikou a budou muset mít také patřičně kvalifikované pracovníky pro obsluhu datových schránek a konverzi dokumentů.

Vláda České republiky vytyčila základní směřování ke zkvalitnění veřejné správy ve strategii  Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby v období 2007 - 2015 (Smart Administration). V návaznosti na strategiích již realizovanými nebo teprve připravovanými legislativními změnami se připravuje projekt eGON center. Z pohledu koncepce budování center je zásadním cílem vytvoření bezpečné a efektivní infrastruktury, schopné zprostředkovat přístup k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje, zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy.

Implementace eGovernmentu vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat základních registrů a aplikací jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy a další. Proto  vznikne  tzv. „eGON centrum“ na krajském úřadě, které bude v sobě zahrnovat technologické, vzdělávací a administrativní centrum.

Základní struktura eGON center v území by měla být tvořena centry na obcích s rozšířenou působností (ORP) a centrem kraje. Krajský úřad má v budování center nezastupitelnou roli. Musí být schopen koordinovat funkci center ORP v rámci kraje, případně i substituovat nezřízení centra na některé ORP, protože lze předpokládat, že některé ORP z personálních a finančních důvodů centra pro svoji spádovou oblast nezřídí.

Postupné vytvoření eGON centra na Krajském úřadě Libereckého kraje naplňuje cíle koncepce Smart Administration – vybudovat úřad vykonávající veřejnou správu odpovědně, výkonně, transparentně a spolehlivě a zároveň přiblížit výkon veřejné správy občanům. Automaticky kraj zajistí elektronické služby svých příspěvkových organizací – střední školy, domovy důchodců atd.

 

Rada kraje rozhodla o převzetí a  úhradě dluhu za pojištěnce v krajských zdravotnických zařízeních

(radní Pavel Novák)

Radě Libereckého kraje rozhodla o převzetí a úhradě dluhu za pojištěnce Libereckým krajem, vzniklého v měsíci dubnu 2009 za poskytnutou zdravotní péči v Krajské nemocnici Liberec, a.s., Liberecký kraj tím převezme závazek ve výši 1 162 380,- Kč, který na základě platebního přípisu do konce května nemocnici uhradí.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

únor- březen

duben

celkem

ambulance    (30Kč)

115 830 Kč

ambulance    (30Kč)

48 060 Kč

ambulance    (30Kč)

163 890 Kč

lékárna         (30Kč)

684 210 Kč

lékárna         (30Kč)

357 300 Kč

lékárna         (30Kč)

1 041 510 Kč

hospitalizace (60Kč)

1 053 360 Kč

hospitalizace (60Kč)

692 580 Kč

hospitalizace (60Kč)

1 745 940Kč

pohotovost    (90Kč)

135 000 Kč

pohotovost    (90Kč)

64 440 Kč

pohotovost    (90Kč)

199 440 Kč

celkem

1 988 400 Kč

celkem

1 162 380 Kč

celkem

3 150 780 Kč

 

Dále o převzetí a úhradě dluhu za pojištěnce Libereckým krajem, vzniklého v měsíci dubnu 2009 za poskytnutou zdravotní péči v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Liberecký kraj tím převezme závazek ve výši 478 830,- Kč, který na základě platebního přípisu do konce května nemocnici uhradí. 

Výše požadované úhrady LK za pojištěnce za měsíc únor - duben 2009

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

únor- březen

duben

celkem

ambulance    (30Kč)

19 110 Kč

ambulance    (30Kč)

8 580 Kč

ambulance    (30Kč)

27 690Kč

lékárna         (30Kč)

432 690 Kč

lékárna         (30Kč)

206 010 Kč

lékárna         (30Kč)

638 700 Kč

hospitalizace (60Kč)

287 730 Kč

hospitalizace (60Kč)

253 980 Kč

hospitalizace (60Kč)

541 710 Kč

pohotovost    (90Kč)

25 470 Kč

pohotovost    (90Kč)

10 260 Kč

pohotovost    (90Kč)

35 730 Kč

celkem

765 000 Kč

celkem

478 830 Kč

celkem

1 243 830 Kč

únor- březen    duben   celkem

A dále:o převzetí a úhradě dluhu za pojištěnce Libereckým krajem, vzniklého v měsíci dubnu 2009 za poskytnutou zdravotní péči v Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p.o. Liberecký kraj tím převezme závazek ve výši 159 060,- Kč, který na základě platebního přípisu do konce května léčebně uhradí.

 

Výše požadované úhrady LK za pojištěnce za měsíc únor - duben 2009

 

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o.

únor- březen

duben

celkem

ambulance    (30Kč)

330 Kč

ambulance    (30Kč)

0 Kč

ambulance    (30Kč)

330 Kč

lékárna         (30Kč)

0 Kč

lékárna         (30Kč)

0 Kč

lékárna         (30Kč)

0 Kč

hospitalizace (60Kč)

363 120 Kč

hospitalizace (60Kč)

159 060 Kč

hospitalizace (60Kč)

522 180 Kč

pohotovost    (90Kč)

0 Kč

pohotovost    (90Kč)

0 Kč

pohotovost    (90Kč)

0 Kč

celkem

363 450 Kč

celkem

159 060 Kč

celkem

522 510 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj pomůže vlastníkům lesů bránit se proti kůrovci

(radní Jaroslav Podzimek)

Rada kraje rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 65.000,00 Kč  pro Lesy České republiky, s.p, v Hradci Králové,  na projekt "Nákup feromonových lapačů pro ochranu lesa proti kůrovcům",

Kůrovci (zejména lýkožrout smrkový) představují jednu z nejvážnějších hrozeb stavu lesů v Libereckém kraji. Jednou z možností ochrany před kůrovci je použití lapačů, ve kterých je vyměnitelný feromonový odparník, který slouží k jejich vábení.

V současné době je akutní riziko další kůrovcové kalamity. Stav kůrovců v roce 2008 byl ve střední Evropě rekordní, jeho šíření pomáhá dlouhodobě suché a teplé počasí a časté větrné polomy. Je proto třeba přijímat mimořádná opatření. Lesy ve vlastnictví státu a lesy větších vlastníků lesa jsou zpravidla zodpovědně obhospodařovány a ochraně lesa je věnována odpovídající pozornost. Opatření Libereckého kraje směřuje k drobným vlastníkům lesa, kteří jsou mnohdy pasivní. Těm poskytuje odbornou pomoc odborný lesní hospodář, většinou Lesy ČR s.p. (dále příjemce). Liberecký kraj je specifický velkým množstvím (cca 15 tis) drobných vlastníků lesa s průměrnou výměrou 1 ha lesa.

Příjemce za poskytnutou dotaci nakoupí lapače, které bude bezplatně půjčovat drobným vlastníkům. Příjemce zapůjčuje vlastní volné lapače již nyní, problémem je jejich nedostatečné množství. Často dochází k jejich krádežím, případně poškozování. Nákupem většího množství lapačů by se zvýšila účinnost ochranných opatření a došlo by k eliminaci krádeží. Cena lapače se pohybuje v rozmezí cca 400 - 700 Kč/kus. Z navrhovaných prostředků bude možno zakoupit 100 - 150 ks lapačů. Smluvně je zajištěno jejich bezplatné půjčování nejméně po dobu 5 let, předpokládá se, že jejich využitelnost by mohla být o několik let vyšší. Feromonové návnady (účinnost cca 2-3 měsíce) je možno zakoupit ve specializovaných obchodech, příjemce bude nabízet zprostředkování prodeje drobným vlastníkům současně se zapůjčením lapače.

Dotaci nelze chápat jako podporu příjemce, ale spoluúčast Libereckého kraje na pomoci vlastníkům lesů spolu s příjemcem. Příjemce zabezpečí distribuci, skladování a evidenci lapačů a distribuci návnad. Zároveň poskytne odbornou pomoc. Lapače budou k dispozici u jednotlivých revírníků, tedy co nejblíže k lidem.

 

Krajská vědecká knihovna má novou ředitelku

 (statutární náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová)

Rada Libereckého kraje jmenovala Mgr. Blanku Konvalinkovou do funkce ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,  s účinností od 1. července 2009.

 

 

                                                                                                                 Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                   tiskový mluvčí

                                                                                                                 Libereckého kraje

 

 

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302