Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 23. 6. 2009

25. 06. 2009
[id:8332|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2008

(radní Zdeněk  Bursa)

Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání 23. 6. Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2008, v němž je zhodnocen proces přípravy rozpočtu kraje na rok 2008 a finanční hospodaření kraje podle schváleného, resp. v průběhu roku 2008 upravovaného rozpočtu kraje na rok 2008. 

Hospodaření LK v roce 2008 skončilo nerozděleným přebytkem 66 miliónů korun, které byly převedeny do finanční rezervy rozpočtu Libereckého kraje.

Objem schváleného rozpočtu kraje ve výši 2,43 mld.Kč byl v průběhu roku 2008 upraven na celkový objem 6,16 mld.Kč, a to navýšením o přijaté příspěvky a dotace z jiných rozpočtů ve výši 3,53 mld.Kč (z nich největší podíl MŠMT na přímé náklady ve školství = 3,38 mld.Kč), vyšší tvorbu vlastních příjmů ve výši 0,2 mld.Kč.

Dosažená skutečnost v příjmech činila 6,19 mld.Kč a výdajích 6,45 mld.Kč. Záporné saldo příjmů a výdajů ve výši 0,26 mld.Kč bylo kryto čerpaným dlouhodobým bankovním úvěrem na realizaci „Programu revitalizace silnic v Libereckém kraji“.

V červnu 2008 bylo finanční hospodaření Libereckého kraje podrobeno ratingovému hodnocení společností Moody´s Internacional, která kraji udělila rating na úrovni Aa1.cz.   

Celý průběh rozpočtového hospodaření kraje za rok 2008 byl přezkoumán Ministerstvem financí, které konstatovalo, že kromě drobných nedostatků provozního charakteru, které byly odstraněny v průběhu přezkoumání, Liberecký kraj hospodařil v souladu s obecně závaznými právními předpisy a doporučil zastupitelstvu kraje Závěrečný účet kraje za rok 2008 schválit bez výhrady a nutnosti přijímat opatření k odstranění zjištěných nedostatků.      

Součástí Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2008 jsou dále kompletní výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu kraje za rok 2008 předepsané Ministerstvem financí. 

 

Výroční zpráva a účetní uzávěrka 2008 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

(radní Pavel Novák)

Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady v akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa schválila výroční zprávu společnosti za rok 2008, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2008.

Rada kraje poskytla dotace na 22 žádostí o dotace z evropských fondů

(náměstek hejtmana Vít Příkaský)

V souvislosti s plánovacím obdobím 2007 - 2013 připravil odbor regionálního rozvoje a evropských projektů již 4. výzvu pro program č. 1 v Grantovém fondu Libereckého kraje, jehož cílem je zvýšení absorpční kapacity v kraji pro příjem finančních prostředků z evropských fondů na realizaci projektů.

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje schválil ve čtvrté výzvě programu č. 1 - Podpora hospodářského a regionálního rozvoje - zpracování žádostí o dotaci z evropských fondů dne 9.6.20009 návrh na poskytnutí dotací 22 žádostem, a to 4 podnikatelským subjektům a 18 žádostem z veřejného sektoru ve výši 1 800 000,- Kč.

Oproti předchozím výzvám je tato zaměřena na podporu zpracování celých projektových žádostí včetně jejich příloh. Tyto žádosti budou předkládány do evropských programů v letech 2009 a 2010.

Výše dotace na vymezený účel může dosahovat maximální výše 90% skutečně vynaložených nákladů, maximálně však 100.000,- Kč. Finanční prostředky v Grantovém fondu pro Program č. 1 v kapitole 93517 jsou ve výši 1.800.000,- Kč.

Žádosti byly odevzdávány do 30.5.2009. Na oddělení řízení grantových schémat jich bylo doručeno celkem 63, z nichž jedna žádost byla podána na aktivitu, která není podporována tímto programem. Dalších pět žádostí nesplňuje formální náležitosti žádosti o dotaci z GF1. Nově byly žádosti zasílány i elektronicky přes webové stránky Libereckého kraje. Celková požadovaná výše dotací byla 5 081 247,- Kč.  

 Rada kraje po  projednání souhlasí

a) s poskytnutím účelových dotací z Grantového fondu Libereckého kraje v rámci čtvrté výzvy programu č.1 - Podpora hospodářského a regionálního rozvoje - zpracování projektových žádostí o dotaci z evropských fondů - ve výši 1 800 000,- Kč následujícím subjektům:

Žadatel

Název projektu

Dotace

IČO

1

Obec Skalice u České Lípy

Zhotovení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Vítejte v Bertsdorf Hörnitz a ve Skalici

72 000,00

673455

2

Obec Okrouhlá

Zhotovení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Zelený most

72 000,00

673447

3

Zarea - Ondřej Zalabák

Ranč Bystrá - centrum rodinné hippoturistiky

100 000,00

69179522

4

ANL, s.r.o

Zpracování žádosti o dotaci na projekt: Odbavovací budova autobusového nádraží v Liberci z ROP Severovýchod

100 000,00

27276481

5

Stráž pod Ralskem

Cyklostezka Ploučnice v úseku Stráž p.R. - Hamr n.J.

85 680,00

260967

6

Svazek obcí Novoborska

Sportovně rekreační trasy Novoborska

77 000,00

68955057

7

Jizersko-ještědský horský spolek o.s.

Zpracování projektu Rekonstrukce vyhlídkového místa na Čihadlech v CHKO Jizerské hory

50 000,00

65100352

8

Obec Polevsko

Zateplení MŠ a ZŠ Polevsko

100 000,00

525405

9

TJ JO Nisa Jablonec nad Nisou, o.s.

Přístavba jízdárny a stavba zázemí jezdeckého oddílu

100 000,00

16389158

10

Obec Bedřichov

Zasněžování lyžařských tratí a úprava nádrže Dolina v Bedřichově

90 000,00

525511

11

Město Hodkovice nad Mohelkou

Cyklostezka Hodkovice n. M. - Jílové

73 800,00

262820

12

obec Oldřichov v Hájích

Výstavba OZE v obci Oldřichov v Hájích

90 000,00

481483

13

Obec Bohatice

Rekonstrukce obecního domu Bohatice u Zákup

90 000,00

673340

14

ZO ČSOP Sedmihorky

Ekocentrum Sedmihorky - dokumentace ke stavebnímu povolení

100 000,00

71239154

15

Čmelák - Společnost přátel přírody

Nový Falkenburk - stavebně-technická dokumentace k revitalizaci území

100 000,00

46747362

16

Mikroregion Podralsko

Zelená cyklomagistrála Ploučnice, Úsek A-K pramenům Ploučnice

90 000,00

70809721

17

Obec Mařenice

Místní komunikace na parcele p.p.č. 1324/2 Mařenice - projektová žádost

22 500,00

260738

18

Obec Bělá

Areál volnočasových aktivit a dětské hřiště v obci Bělá - projektová žádost

22 500,00

275603

19

Václava Jarošová

Hotel Farma Vysoká

89 100,00

64041069

20

Železniční společnost Tanvald, o.p.s.

Zubačka - ozubnicová železnice jako významná nadregionální atraktivita cestovního ruchu

100 000,00

25474481

21

D.R.A.K.

Centrum ucelené rehabilitace pro osoby s tělesným znevýhodněním - projektová dokumentace

100 000,00

26636328

22

Sdružení Český ráj

Greenway Jizera v úseku Svijany a Dolánky - Líšný

75 420,00

15045838

 

 

Liberecký kraj podpoří Týden sociálních služeb České republiky

(radní Pavel Petráček)

 

Rada  kraje na svém 12. zasedání, které se konalo dne 23. června 2009, vyjádřila podporu a zapojení¨ Libereckého kraje  do celorepublikové akce „Týden sociálních služeb České republiky“.  Akce bude organizována pod záštitou MPSV ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Účelem akce je prezentovat práci poskytovatelů sociálních služeb a zajistit tak lepší informovanost zájemců o tyto služby. Během tohoto týdne budou probíhat dny otevřených dveří u poskytovatelů sociálních služeb. Akce se bude konat  v rámci celé ČR ve dnech 5.10-11.10.2009.

 

Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu připravuje projekty pro zkvalitnění vzdělávání

Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 23. června schválila projektové záměry resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o čtyři projekty, které významnou měrou napomohou rozvoji vzdělávání v Libereckém kraji, v případě dvou dalších bude Liberecký kraj partnerem.

Na konci května Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí na tzv. individuální projekty ostatní v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V nich je možno řešit – vedle jiného – potřeby krajů ovlivňovat vzdělávání v kraji a vytvářet pro něj podmínky. V občasnosti jsou připravovány projekty Podpora synergie mezi teorií a praxí na školách v Libereckém kraji, Poradenství v Libereckém kraji, Poradenský informační portál pro oblast vzdělávání v Libereckém kraji a Zvyšování kompetencí pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti managementu. Předběžně se bude kraj snažit získat celkem více než 80 milionů korun.

Podpora synergie mezi teorií a praxí na školách v Libereckém kraji naplňuje cíl kraje přiblížit výuku na středních školách blíže praxi ve výrobních podnicích. Jednak prostřednictvím modernizace technického vybavení a zázemí pro praktické vyučování, jednak prostřednictvím úzké spolupráce se zaměstnavateli, kteří poskytnou své odborníky pro vzdělávání jak žáků, tak učitelů. Poradenství v Libereckém kraji představuje projekt na posílení poradenských, speciálně pedagogických a asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomocí partnerství s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, ale i s dalšími školami a dětskými domovy bude systém poradenství provázán, zkvalitní se diagnostika žáků, ale i vazby na další instituce. Poradenský informační portál pro oblast vzdělávání v Libereckém kraji bude webový nástroj nejen o nabídce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků různých poskytovatelů, ale také v sobě bude obsahovat přehled o vzdělávání jednotlivých pedagogů. Chce tak podpořit připravovaný kariérní řád pro pedagogy a umožnit tak především ředitelům účelně plánovat vzdělávání svých pracovníků. Zvyšování kompetencí pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti managementu se zaměřuje na rozvoj dovedností vedoucích pracovníků škol v oblasti vedení organizace, týmové práce, hodnocení zaměstnanců, projektového řízení a mnoha dalších.

Liberecký kraj bude také partnerem projektů Jazykové materiály v počítači a POmoc PEdagogům ONline. V prvním z nich získají školy k dispozici nové materiály k výuce cizích jazyků, v druhém bude pedagogům k dispozici pomoc především v otázkách výchovných problémů, a to prostřednictvím internetu.

Ve všech případech je cílem resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu dosáhnout účelného vynakládání prostředků z Evropského sociálního fondu na potřebné projekty, které napomohou rozvoji školství v našem kraji. Mnohdy totiž dochází po skončení projektů k zániku aktivit či služeb, neboť jim právě podpora kraje chybí.

 

 

                                                                                                                    Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                      tiskový mluvčí

                                                                                                                     Libereckého kraje

 

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302