Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 3. 2. 2009

04. 02. 2009
[id:7458|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Kraj nabídne obcím a městům provoz datových schránek zdarma

Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Toto datum je naprosto zásadní z hlediska elektronické komunikace veřejné správy s občany a právnickými osobami a mezi subjekty veřejné správy navzájem. Pro všechny kraje, města a obce a jejich příspěvkové organizace to bude znamenat, že budou muset s orgány veřejné správy povinně komunikovat elektronicky prostřednictvím datových schránek.  K tomu se budou muset vybavit potřebnou technikou a budou muset mít také patřičně kvalifikované pracovníky pro obsluhu datových schránek a konverzi dokumentů.

Vláda České republiky vytyčila základní směřování ke zkvalitnění veřejné správy ve strategii  Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby v období 2007 - 2015 (Smart Administration). V návaznosti na strategií již realizovanými nebo teprve připravovanými legislativními změnami se připravuje projekt eGON center. Z pohledu koncepce budování center je zásadním cílem vytvoření bezpečné a efektivní infrastruktury, schopné zprostředkovat přístup k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje, zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy.

Implementace eGovernmentu vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat základních registrů a aplikací jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy a další. Proto  vznikne  tzv. „eGON centrum“ na krajském úřadě, které bude v sobě zahrnovat technologické, vzdělávací a administrativní centrum. V únoru letošního roku bude vypsána první výzva na čerpání finančních prostředků pro vytvoření eGON center, a to ze Strukturálních fondů Evropské unie - z Integrovaného operačního programu a z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Základní struktura eGON center v území by měla být tvořena centry na obcích s rozšířenou působností (ORP) a centrem kraje. Krajský úřad má v budování center nezastupitelnou roli. Musí být schopen koordinovat funkci center ORP v rámci kraje, případně i substituovat nezřízení centra na některé ORP, protože lze předpokládat, že některé ORP z personálních a finančních důvodů centra pro svoji spádovou oblast nezřídí.

 

eGON centra budou zahrnovat následující části:

Technologické centrum

 Na zřízení technologických center na krajích bude k dispozici 20 mil. Kč na kraj (IOP), Uvedené finanční zdroje předpokládají spoluúčast kraje (kofinancování) ve výši 15% celkového rozpočtu projektu (výzvy). Pořízená technická infrastruktura technologických center zůstane ve vlastnictví kraje.

 

Vzdělávací centrum

Činnost vzdělávacího  centra bude zaměřena na vzdělávání úředníků krajského úřadu, popř. úředníků obcí Libereckého kraje, i na vzdělávání občanů. Na zřízení vzdělávacích center krajů bude připravena dotace v celkové výši pro všechny kraje 105 mil. Kč (OPLLZ). Uvedené finanční zdroje opět předpokládají spoluúčast kraje (kofinancování) ve výši 15% celkového rozpočtu projektu (výzvy).

 

Administrativní centrum

Činnost centra se soustředí na administrativní pomoc s realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů. Podrobné postupy k realizaci tohoto projektu budou specifikovány ve výzvě, která bude  vypsána cca v březnu letošního roku.

 

Postupné vytvoření eGON centra na Krajském úřadě Libereckého kraje naplňuje cíle koncepce Smart Administration – vybudovat úřad vykonávající veřejnou správu odpovědně, výkonně, transparentně a spolehlivě a zároveň přiblížit výkon veřejné správy občanům. Automaticky kraj zajistí elektronické služby svých příspěvkových organizací – střední školy, domovy důchodců atd.

 

Projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení  na území Libereckého kraje – 2. etapa“

V září 2008 se začal realizovat projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje – 2. etapa“ podaný Libereckým krajem v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru Norska. Projekt je konkrétně podpořen grantem z Norského finančního mechanismu a je spolufinancován z finančních zdrojů Libereckého kraje.

Předmětem projektu je revitalizace hřišť 27 mateřských škol na území Libereckého kraje, a to z důvodu jejich zastaralosti a nevyhovujícího technického stavu. Na hřištích bude provedena demontáž nevyhovujících prvků v havarijním stavu. Hřiště budou vybavena prvky novými, atraktivními, vhodnými a prospěšnými pro věkovou kategorii dětí využívajících jednotlivá hřiště.

Celkové výdaje projektu činí 421 038 EUR, 85% bude hrazeno z Finančních mechanismů EHP/Norska a 15% bude hrazeno z finančních zdrojů Libereckého kraje.

Partnery projektu jsou města Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Turnov                       a Jilemnice. V České Lípě budou obnoveno 5 hřišť, v Jilemnici 3 hřiště, v Jablonci nad Nisou 15 hřišť a v Turnově budou obnovena 4 hřiště.

 

Celý projekt obnovy hřišť mateřských škol bude realizován v období 2008               2009.

 

Přehled příspěvkových organizací, kde budou obnovena školní hřiště:

 

Česká Lípa – 5 mateřských škol

Mateřská škola, odloučené pracoviště Dolní Libchava 107, Česká Lípa, příspěvková organizace

Mateřská škola Sovička, odloučené pracoviště Eliášova 1527, Česká Lípa, příspěvková organizace

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, Česká Lípa, příspěvková organizace

Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace

Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace

 

Jilemnice – 3 mateřské školy

Mateřská škola Jilemnice, Spořilovská 994, příspěvková organizace

Mateřská škola, odloučené pracoviště Zámecká 232, Jilemnice

Mateřská škola, odloučené pracoviště Valteřická 716, Jilemnice

 

Jablonec nad Nisou – 15 mateřských škol

Mateřská škola, odloučené pracoviště Československé armády 37, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Slunečná 9, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Mechová 10, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště 28. října 16, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Dolní 3969, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Husova 3, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Pasířská 10, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Tichá 19, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Lovecká 11, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Střelecká 14, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Arbesova 50, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Jugoslávská 13, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Švédská 14, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, Havlíčkova 4, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou

 

 

Turnov – 4 mateřské školy

Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily

Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily

Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily

 

           

Jednání „operativní skupiny pro řešení situace na trhu práce Novoborska“.

 

V pondělí 2.2. 2009 na Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole v Novém Boru jednala „operativní skupina pro řešení situace na trhu práce Novoborska“. Účast přijali náměstci hejtmana Libereckého kraje (LK) RNDr. Příkaský
a Bc. Cikl, radní LK p. Petráček, starosta Kamenického Šenova Mgr. Raiter, místostarosta Nového Boru Mgr. Valdman, ředitelka Úřadu práce v České Lípě Mgr. Cibulková, ředitelé a zástupci desíti středních a vyšších odborných škol z Českolipska, ředitel Centra vzdělanosti LK (CVLK) RNDr. Čeřovský
a pracovníci odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu LK. Programem jednání byly:

-         informace o podrobnostech nabízených kurzů,

-         informace Úřadu práce Česká Lípa o situaci na Českolipsku,

-         informace od zástupců samosprávy (LK a obcí),

-         možnosti řešení financování rekvalifikace nezaměstnaných,

-         seminář pro pracovníky odborných škol pro přípravu projektů,

-         další organizační záležitosti,

 

Od posledního jednání se podařilo zmapovat nabídku vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání. CVLK shromáždilo více než sto těchto vzdělávacích programů, které jsou schopny nabídnout školská zařízení Českolipska
a Novoborska. Školy jsou schopny vzdělávací programy nabídnout v relativně krátkém čase dnů či týdnů.

 

Prozatím zůstává otázkou plnohodnotného zabezpečení financování vzdělávání osob, které v místě přišly nebo přijdou o práci. Z části se dá spoléhat na aktivní politiku zaměstnanosti. Pro orientaci odpovědných osob, kudy se dál ubírat, situaci komplikuje významný úbytek nabídky pracovních příležitostí v téměř všech oborech.

 

Jedním z důležitých aspektů je správné podávání projektů. Operativní skupina přijala nabídku Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) uspořádat pro pracovníky odborných škol seminář zaměřený na přípravu projektů.

 

Seminář NÚOV a další jednání „operativní skupiny pro řešení situace na trhu práce Novoborska“ se plánuje na 4.3. 2009 opět do Nového Boru. K jednáním by měli být přizváni i partneři z Úřadu práce v Děčíně a kompetentní osoby z hospodářské sféry.

 

Motto pracovního jednání:

Přišli jste o práci ne vlastní vinou? …. navštivte naši školu!

 

Rada LK schválila Plán činností BESIP pro rok 2009

(resort dopravy náměstek hejtmana Martin Sepp)

Rada Libereckého kraje 2. 2. 2009 schválila Roční plán činností BESIP Libereckého kraje. Plán je souhrnem činností Libereckého kraje v oblasti lidského činitele a navazuje zejména na strategický dokument Koncepce BESIP v Libereckém kraji, který byl schválen zastupitelstvem v roce 2003 a dále na Národní strategii bezpečnosti silničního provozu.

 

V roce 2008 byl nastaven nový pohled na krajské aktivity v oblasti BESIP. Důležitým krokem bylo bezesporu signatářství Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, kterým se Liberecký kraj zavázal pracovat na společném cíli – snížení smrtelných následků nehod do roku 2010 na polovinu oproti roku 2001. V Libereckém kraji to znamená závazek snížit počet smrtelných zranění následkem dopravních nehod z 37 na polovinu. V letošním roce budou poprvé publikovány dosažené výsledky Libereckého kraje z předchozího roku v rámci této instituce.

 

Plán činností BESIP pro rok 2009 stanovuje jako prioritu – boj s alkoholem za volantem. V rámci toho navázal v předchozím roce Liberecký kraj úzkou spolupráci s Policií ČR a společnými bezpečnostně dopravními akcemi, hodlá vymítit tento nešvar řidičů z našich silnic. V roce 2008 bylo pořádáno 7 společných akcí, které nesly název „Víkendy bez tolerance“. Napříč celým Libereckým krajem, zkontrolovali policisté 956 vozidel. U 23 z kontrolovaných byl zjištěn alkohol v krvi řidiče. Z těchto čísel vyplývá skutečnost, že každý 41 zkontrolovaný řidič při akci „Víkend bez tolerance“ požil před jízdou alkohol.

 

„Podle výsledků akcí je zřejmé, že někteří řidiči i nadále nerespektují jedno z hlavních pravidel silničního provozu a riskují tak životy své a životy ostatních účastníků provozu. Liberecký kraj proto bude ve spolupráci s Policií ČR a dalšími partnery pokračovat v projektech proti alkoholu za volantem i v tomto roce. V tomto roce budeme připravovat i navazující projekt, jehož cílem bude vtažení širší veřejnosti do problematiky a silnější vnímání problému alkohol za volantem, uvedl Martin Sepp, náměstek hejtmana, pověřený vedením resortu dopravy.

 

V průběhu roku se Liberecký kraj bude podle plánu věnovat všem skupinám účastníků provozu na pozemních komunikacích. Mezi významné akce budou bezesporu patřit i tzv. Týdny bezpečnosti. V rámci těchto týdnů bude probíhat celá řada aktivit, která by měla přimět řidiče a ostatní účastníky provozu k zodpovědnějšímu vnímání nebezpečí na silnicích. První z týdnů bezpečnosti s tématikou začínající řidiči proběhne již koncem dubna.

 

„V rámci týdnů bezpečnosti v Libereckém kraji budeme zejména podporovat místní aktivity. Z toho důvodu vyhlašujeme projektovou soutěž, které se mohou zúčastnit subjekty v Libereckém kraji. V rámci týdne bezpečnosti pořádaném pod záštitou Evropské charty bezpečnosti silničního provozu v říjnu 2008 se nám tato aktivita velmi osvědčila. Města, obce a jejich organizace jsou schopny uspořádat velmi zajímavé a přínosné projekty, které odráží místní znalosti a místní potřeby řešení,“ dodal Martin Sepp k Týdnům bezpečnosti.

 

Plán stejně tak jako ostatní informace o činnostech Libereckého kraje v oblasti BESIP lze nalézt na portálu www.bezpecne-na-silnicich.cz

 

Žáci pojedou na veletrh dětské knihy krajem dotovanou dopravou

Ačkoli Liberecký kraj již není členem sdružení, vnímá význam této akce, nepochybuje o jejím přínosu, a hodlá umožnit žákům mimolibereckých škol a školských zařízení zúčastnit  se Veletrhu dětské knihy díky dotaci na dopravu. Stejně jako v minulém roce rozhodla Rada LK o uvolnění 200 000 Kč por tento účel.

Jedná se o akci výjimečného charakteru a poskytnutím dotace zajistíme její dostupnost i žákům mimolibereckých základních a mateřských škol a školských zařízení. Libereckým krajem byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč, které budou poskytnuty jednotlivým školám formou dotací účelově vázaných na uhrazení části nákladů spojených s dopravou dětí na tento veletrh,“ uvedla náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová sa tím, že ze zkušeností z minulých ročníků je vhodné omezit výši dotace pro jednotlivé školy a školská zařízení na 10.000,- Kč.

Sedmý ročník Veletrhu dětské knihy se uskuteční od 26. března do 28. března 2009 na libereckém Výstavišti v Masarykově ulici. Mottem letošního ročníku je „Úspěšní čtou“, s podtématy „Svět Julese Verna“ a „Příběhy všedního dne Františka Nepila“.

V průběhu tří dnů konání návštěvníci zhlédnou expozice významných českých vydavatelství, nakladatelství a distributorů literatury pro děti a mládež či učebnic, případně budou moci knihy zakoupit. V bohatém doprovodném programu nechybí divadelní představení či hudební vystoupení. Účast na veletrhu přislíbil Ondřej Neff.

Podpora čtenářství, jež si klade Veletrh dětské knihy za cíl, je součástí několika strategických dokumentů (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008). Čtenářská gramotnost je jednou z klíčových kompetencí a vede k rozvoji kritického myšlení, porozumění a interpretaci čteného textu.

V roce 2008 za stejnou částku dopravil Liberecký kraj  na Veletrh dětské knihy 2008. 2650 dětí - 58 autobusů z 35 škol a školských zařízení.

Liberecký kraj byl v roce 2002 jedním ze zakládajících subjektů sdružení právnických osob Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci. Úkolem tohoto sdružení je pořádání Veletrhů dětské knihy v Liberci. Zakládajícími členy sdružení byli: Statutární město Liberec, Liberecký kraj, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Technická univerzita Liberec a Liberecké výstavní trhy, a.s. Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 24. 4. 2007 přijalo usnesení, kterým rozhodlo o ukončení členství Libereckého kraje ve Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci.

 

                                                                                                                     Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                        tiskový mluvčí

                                                                                                                     Libereckého kraje

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302