Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 4. 8. 2009

05. 08. 2009
[id:8512|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Kraj poskytl půlmiliónovou dotaci na činnost Krajskému sdružení dobrovolných hasičů

(hejtman Stanislav Eichler)

Rada Libereckého kraje souhlasila s poskytnutím finanční dotace ve výši 500 000 Kč občanskému sdružení hasičů – Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje.

„Dotace je určena na pokrytí nákladů na organizační činnost sdružení v roce 2009. Jedná se o náklady spojené s nezbytnou administrativní podporou činnosti sdružení - krajského sdružení Libereckého kraje a okresních sdružení Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily, když krajské sdružení působí zároveň jako okresní sdružení pro okres Liberec. Krajskému sdružení je pravidelně poskytována dotace na činnost od roku 2005,“ uvedl hejtman Stanislav Eichler.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je celostátně působícím občanským sdružením, které působí v oblasti požární ochrany, podílí se na vytváření podmínek k účinné ochraně života

a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách

a jiných událostech. Spolupracuje s obcemi a orgány veřejné správy, s právnickými a fyzickými osobami působícími na úseku požární ochrany. Provádí odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v požární ochraně, školení zaměstnanců, podílí se na provádění preventivních požárních kontrol a zpracování dokumentace požární ochrany, vyvíjí preventivně-výchovnou činnost mezi občany a zvláště mezi mládeží. Obzvlášť důležité je působení sdružení při odborné přípravě členů, velitelů, strojníků a dalších specialistů jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi.

Sdružení se též významnou měrou podílí na organizování sportovní a kulturní činnosti zvláště v menších obcích, působí při výchově a vedení dětí a mládeže, připravuje případné budoucí zájemce pro činnost v jednotkách požární ochrany hasičských sborů.

 

Kraj podpoří bezpečnost na silnicích

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

Rada kraje po projednání souhlasila s projektovým záměrem "Bezpečněji na silnicích". Projektová žádost poputuje do Fondu malých projektů v rámci programu Ziel 3 / Cil 3 pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v rámci cíle "Evropská územní spolupráce".

„Výstupem projektu bude jednak konference pro zástupce Euroregionu Nisa, a dále sylabus, leták a panel. Materiály a podklady zpracované v rámci projektu budou sloužit jako informace pro účastníky silničního provozu Euroregionu Nisa i pro odbornou veřejnou při hledání řešení v rámci zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,“ uvedl náměstek hejtmana.

Celkové odhadované náklady projektu jsou 17 600 €  (cca 475 600 Kč). Předpokládaná míra spolufinancování žadatele v  rámci oblasti podpory CIL3/ZIEL3  je 15%, tedy předpokládaný podíl LK tedy bude  2 640 € (cca 68 640 Kč).

„Projekt bude realizován v předpokládané v období od listopadu 2009 do května 2010,“ řekl Martin Sepp.

 

V rámci podpory bezpečnosti na silnicích, zejména dětí a mládeže, získaly obec Košťálov a Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec od kraje finanční dar 10 000 Kč jako ocenění  provozovatelům dětských dopravních hřišť, která se podílela na přípravách družstev – vítězům krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů.

„V letošním roce v I. kategorii zvítězilo družstvo  ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou, odměna tedy náleží Obci Košťálov jako provozovateli  DDH, na kterém se toto družstvo připravovalo. První místo v  II. kategorii se stalo družstvo ZŠ Česká Liberec a odměna tedy náleží Střední škole strojní, stavební a dopravní Liberec jako provozovateli  DDH,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp s tím, že finanční dar bude využit výhradně v souvislosti s realizací dopravní výchovy na těchto dětských dopravních hřištích.

 

 

Rada kraje schválila návrh konceptu paliativní péče v hospici

 (radní Pavel Petráček)

Rada LK souhlasila s návrhem Konceptu paliativní péče v Libereckém kraji. Splnila tak usnesení uložené Zastupitelstvem Libereckého kraje  předložit ve  spolupráci  s Poradním  orgánem kraje pro  Hospic  v Libereckém kraji, v termínu  zasedání  Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 8. 2009 koncept zajištění Paliativní hospicové péče v Libereckém kraji, včetně návrhu časového harmonogramu vzniku jednotlivých částí systému hospicové paliativní  péče.

Rozpočtovým opatřením číslo 125/09 bude z kapitoly VPS do kapitoly 914 05 uvolněna částka 1,5 miliónu korun, která bude použita na výdaje spojené se zabezpečením systému paliativní a hospicové péče v Libereckém kraji. Finanční prostředky z výše uvedené kapitoly budou  uvolňovány postupně dle prokazatelných výdajů v souladu s návrhem konceptu paliativní péče,“ uvedl radní pro sociální věci a menšiny Pavel Petráček

Podle něj při rozdělování například půjde o formu dotací či grantů, kterými by v systému krajského dotačního řízení  měly být podporovány v letech 2010 a následující roky nestátní zdravotnická zařízení, která  budou zabezpečovat PP v kraji.

„Ve spolupráci s resortem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu bude třeba najít  v operačních programech EU možnosti financování vzdělávacích a rekvalifikačních programů zaměřených na paliativní a hospicovou péči,“ doplnil radní s tím, že návrh bude schvalovat Zastupitelstvo LK na svém zasedání 25. 8. 2009.

 

Výpadek příjmů kraje za 1. pololetí je 77 miliónů Kč

(radní Zdeněk Bursa)

Za 7. měsíců letošního roku dosáhly příjmy kraje objemu 4,2 miliardy Kč a byly realizovány výdaje ve výši odpovídající tvorbě příjmů, tedy. 4,2 miliardy Kč. Přes výpadek daňových příjmů, který za období 01-07/2009 dosáhl 77 miliónů Kč vůči předpokládanému inkasu dle splátkového kalendáře, se daří výdaje kraje organizovat tak, aby nedocházelo k jejich vyššímu čerpání, než umožňuje tvorba jeho příjmů.     

 

Hodnotící komise doporučila všech sedm kandidátů do výběrového řízení na pozici ředitele Nemocnice s poliklinikou v České Lípě

(radní Zdeněk Bursa)

Do výběrového řízení na pozici ředitele Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. se přihlásilo celkem sedm kandidátů: Bc. Ladislav Račok, Ing. Josef Pejchl, Bc. Jiří Vlček, JUDr. Stanislav Cenek, MUDr. Zdeněk Hadra, Ing. Jaroslav Hora a PaeDr. Dagmar Pokorná.

„Hodnotící komise projednala všech sedm přihlášek a zároveň stanovila termíny pohovorů s jednotlivými kandidáty, které se uskuteční do konce srpna,“ uvedl krajský radní Zdeněk Bursa.

Výběrová komise je složena ze členů představenstva, dozorčí rady a odborů NsP ČL, a.s., a zástupců Libereckého kraje.  

Nový ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., by měl být jmenován  nejpozději k 1. říjnu 2009,“ doplnil Zdeněk Bursa.   

 

Rada kraje  předloží Výroční zprávu Krajské nemocnice Liberec, a.s., Zastupitelstvu LK

(radní Pavel Novák)

Rada LK po  projednání vzala na vědomí Výroční zprávu společnosti za rok 2008 a

předloží ji jako písemnou informaci na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje 25. 8. 2009. Dne 18. 6. 2009  se konala řádná valná hromada akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, která schválila řádnou účetní závěrku, výroční zprávu společnosti za rok 2008 a rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008.

Valná hromada se konala za účasti obou akcionářů, kde Liberecký kraj jako většinového akcionáře zastupoval náměstek hejtmana Radek Cikl.

 

Změna ve vedení Zdravotnické záchranné služby LK

(radní Pavel Novák)

Rada LK po projednání na svém zasedání 4. 8. odvolala MUDr. Zdeňka Kubra, MBA, z funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace, ke dni 10. 8. 2009. 

Do funkce jmenovala MUDr. Michala Havlíčka ke dni 11. 8. 2009, a to na dobu určitou, do jmenování nového ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele  ZZS Libereckého kraje se předpokládá na dalším zasedání Rady kraje dne 18. 8. 2009.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje je  příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Odvolání jejího ředitele a jmenování ředitele na dobu určitou je v působnosti Rady Libereckého kraje.

 

 

 

 

 

 

.

                                                                                                                        Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                          tiskový mluvčí

                                                                                                                      Libereckého kraje

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302