Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Náplň činnosti

 

Samostatná působnost

 1. připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference organizované krajem a krajským úřadem
 2. spolupracuje se sdělovacími prostředky a médii, poskytuje jim aktuální informace o výsledcích jednání rady a zastupitelstva
 3. ve spolupráci s ostatními odbory informuje sdělovací prostředky a média o činnosti úřadu
 4. poskytuje veřejnosti informace o činnosti rady, zastupitelstva a krajského úřadu, o záměrech a schválených koncepcích orgánů kraje
 5. v rámci koordinace řešení krizových situací zajišťuje pravidelný informační servis pro sdělovací prostředky a občany kraje
 6. zpracovává veškeré textové mediální výstupy za kraj a ve spolupráci s ředitelem a vedoucími zaměstnanci úřadu za krajský úřad
 7. zpracovává mediální koncepci Libereckého kraje
 8. zajišťuje pravidelný přehled denního monitoringu médií pro orgány kraje
 9. zajišťuje PR při oficiálních jednáních a setkáních organizovaných pod záštitou členů rady kraje
 10. pořizuje fotodokumentaci a videodokumentaci z významných jednání a akcí organizovaných krajem a úřadem; vede foto a video archiv
 11. zajišťuje aktualizaci údajů na internetových stránkách Libereckého kraje – úvodní stránka – a odpovídá za prezentaci kraje na úvodní stránce, přitom spolupracuje s odborem informatiky a ostatními odbory krajského úřadu
 12. zveřejňuje na www stránkách kraje zprávy ze zahraničních cest členů Zastupitelstva Libereckého kraje a zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
 13. zajišťuje poskytování informací veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; vede o tom evidenci a zpracovává výroční zprávu o poskytnutých informacích za příslušný rok
 14. zajišťuje zpracování a vydání výroční zprávy o činnosti kraje za uplynulý rok
 15. spolupracuje s organizacemi, svazy, sdruženími, spolky, kluby, apod. v rámci kraje
 16. komplexně zajišťuje zadání a výrobu propagačních předmětů a materiálů určených k prezentaci kraje a vede veškerou agendu o poskytování propagačních předmětů a materiálů v rámci kraje a úřadu
 17. eviduje přehled subjektů, které požádaly kraj o poskytnutí znaku a loga kraje
 18. zabezpečuje propagaci a prezentaci kraje v rámci České republiky a zahraničí v oblasti vnějších a zahraničních vztahů
 19. zajišťuje nákup darů pro potřeby představitelů kraje a vede veškerou agendu o poskytování darů v rámci kraje a krajského úřadu
 20. zajišťuje výkon samosprávy na úseku zahraničních vztahů kraje
 21. zpracovává koncepci vnějších a zahraničních vztahů kraje
 22. organizačně zajišťuje přijímání tuzemských a zahraničních delegací hejtmanem, ostatními členy rady a zastupitelstva kraje, včetně zajištění protokolárních náležitostí
 23. zajišťuje agendu protokolárních práv a povinností kraje a jeho představitelů, včetně návrhu protokolu kraje
 24. vede evidenci o zahraničních aktivitách kraje – o spolupráci se zahraničními partnery – regiony
 25. připravuje a sjednává partnerské dohody o spolupráci se zahraničními regiony, příp. institucemi EU a dalšími zahraničními subjekty a koordinuje činnosti související s naplňováním těchto dohod
 26. vyhodnocuje zahraniční vztahy a spolupráci kraje a podává o tom zprávy členům rady a zastupitelstva kraje
 27. komunikuje a spolupracuje se zastupitelskými úřady, s MZV ČR, Českými centry působícími v zahraničí, velvyslanectvími a úřady evropských institucí v Bruselu
 28. sleduje postupy a kroky struktur a orgánů EU a ostatních evropských institucí zaměřených na veřejnou správu a regionální politiku
 29. zajišťuje agendu související se zastoupením v Bruselu, spolupracuje se subjektem, který takové zastoupení pro kraj zajišťuje; zpracovává pro tento subjekt koncepční návrhy a postupy; zprostředkovává pro radu a zastupitelstvo kraje pravidelné informace o fungování zastoupení kraje v Bruselu
 30. organizačně připravuje zahraniční pracovní cesty členů rady a zastupitelstva kraje
 31. zajišťuje předkládání návrhů na veškeré zahraniční pracovní cesty do rady kraje a vede evidenci cestovních zpráv
 32. připravuje koncepty cizojazyčné korespondence pro hejtmana a ostatní členy rady kraje
 33. podílí se na zajišťování jazykových mutací webových stránek kraje a případně je zadává k překladu externím subjektům
 34. sleduje významná výročí a státní svátky, v případě potřeby zabezpečuje květinovou výzdobu a vyvěšení vlajek