Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva z jednání Rady Sdružení obcí Libereckého krajedne 25. 2. 2020

06. 03. 2020

Zasedání Rady SOLK se uskutečnilo v úterý 25. února 2020 od 10.30 hodin v zasedací místnosti v budově E Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 525/4, Liberec.

Radě SOLK předsedal a její jednání vedl Mgr. Jaromír Dvořák, předseda SOLK a starosta města Nový Bor. Jednání Rady SOLK se zúčastnilo 12 členů z 15. Hosty na zasedání byli Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, a Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, pověřený řízením rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, a zároveň člen Rady SOLK a starosta obce Prysk. Mezi dalšími hosty byli Ing. Martin Matzek, ředitel Investičního odboru Severočeské vodárenské společnosti a.s. a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Ing. Tomáš Martínek, David Pražák, Mgr. Jan Farský a Ing. Petr Beitl.

Rada SOLK projednala:

Kooptace člena Rady SOLK

Radě SOLK se představil nový starosta města Harrachov – Ing. Jaroslav Čech. V souladu se Stanovami SOLK vzala Rada SOLK na vědomí kooptaci za člena Rady SOLK za správní obvod Tanvald Ing. Jaroslava Čecha, nového starostu města Harrachov. Rada SOLK delegovala za SOLK do Pracovní skupiny Regionální stálé konference Libereckého kraje – sociální začleňování a zaměstnanost Ing. Jaroslava Čecha, starostu města Harrachov.

Kontrola usnesení

V tomto bodě projednala Rada SOLK s přítomnými poslanci legislativní posun balíku zákonů o odpadech, které postoupily do dalšího legislativního procesu. Vláda ČR dopracované návrhy zákonů projednala na svém zasedání a doporučila je schválit Poslanecké sněmovně PČR. Nová legislativa je potřeba, ale v souvislosti s tím by měl stát dořešit infrastrukturu na zpracování vytříděných odpadů a nenechávat vše na obcích, které jsou v první linii. V ČR chybí kapacity na zpracování vytříděných odpadů již dnes, zpracuje se cca 30%, cca 20 % se spálí ve spalovnách, chybí energetické využití odpadů. Z návrhu zákona byla vyjmuta povinnost zavést systém vratných PET a plechových obalů.

Ostatní kontrolovaná usnesení, která byla splněna, se týkala předložení materiálů Sněmu SOLK a Kontrolní komisi SOLK.

Rada SOLK vzala na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

Aktuální informace z Libereckého kraje

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, informoval Radu SOLK o postupu ve financování regionálního školství, u plných základních škol (1. – 9. ročník) jsou mzdové potřeby pro rok 2020 plně pokryty. Problémy by mohly vzniknout s financováním nepedagogických pracovníků na středních školách a v pedagogicko-psychologických poradnách, kde jsou mzdové náklady počítány na počet klientů z předchozích let, ale tyto počty významně stoupají. Dále informoval o snaze Libereckého kraje zamezit těžbě kamene z vrchu Tlustec a zachovat stávající stav, což se zatím nedaří. Byly spuštěny dotační programy, ve kterých je cca 60 mil. Kč, řeší se problematika zadržování vody v krajině. LK také řeší problematiku absorpční kapacity v investicích do základního a středního školství, kde by bylo potřeba investovat řádově miliardy Kč. V Jablonci nad Nisou budou celkové náklady na rekonstrukci historické budovy Střední školy řemesel a služeb dvojnásobné oproti předpokladu. Omezení na přilehlé komunikaci by mělo skončit v červnu.

Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, pověřený řízením rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, informoval Radu SOLK o plánu oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, do jehož naplňování bude investována téměř 1/3 rozpočtu LK, což je ale pořád málo. Obrovský problém vzniká s opravami mostů, musí se snižovat jejich nosnost a tím dochází k významnému ovlivňování nákladní a autobusové dopravy. Úspora finančních prostředků ze zimní údržby půjde do letní údržby a rozšíří se tak velkoplošné opravy. K současnému fungování Silnic LK jsou zásadní připomínky. V rámci dopravní obslužnosti LK došlo k nárůstu nákladů o 90 mil. Kč, zejména z důvodu nárůstu km. Situace s Arrivou je vyřešena, díky vstupu soukromého přepravce probíhají lehčí jednání s ČD. Rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn na silnici č. I/35 bude zahájena v březnu, ŘSD se snaží přehodit odpovědnost za dlouhý termín výstavby na krajské úředníky. Plánovaná rekonstrukce mostu na silnici I/35 s napojením na silnici I/14 v Liberci bude odložena právě z důvodu dlouhé rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn. Znemožnilo by to přímé napojení dopravy do Jablonce nad Nisou a zahltilo by se centrum Liberce. Dále se pracuje na přípravě rekonstrukce autobusového nádraží v Liberci a parkovacího domu. Při rekonstrukci budovy D Krajského úřadu LK vznikly vícenáklady. LK řeší vliv zavedení mýtného na silnicích I. tř. na přesun kamionové dopravy na silnice II. a III. třídy. V oblasti cyklodopravy se pracuje na strategii rozvoje, na jejímž základě bude kraj pomáhat rozvíjet síť cyklostek v LK. Vnitřní dopravce - zakoupeno 17 autobusů, ve kterých nebude umístěna komerční reklama, ale reklama Libereckého kraje.

Předseda SOLK Mgr. Dvořák doplnil, že v rámci ORP Nový Bor vznikl sociální koordinátor. Ostatní ORP se přidávají a LK je přislíbil zafinancovat podle velikosti a množství obcí.

Rada SOLK vzala na vědomí aktuální informace Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, pověřeného řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, a Ing. Jana Svitáka, náměstka hejtmana, pověřeného řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, z Libereckého kraje.

Informace o investiční činnosti SVS a.s. v roce 2020

Ing. Martin Matzek, ředitel Investičního odboru Severočeské vodárenské společnosti a.s. informoval Radu SOLK formou prezentace o realizovaných stavbách v roce 2019 a o investiční činnosti v roce 2020. Proběhlé, aktuální a plánované akce je možné nalézt na webových stránkách SVS a.s. v Mapě vodohospodářských staveb, a to vč. popisu.

Rada SOLK vzala na vědomí informace Ing. Martina Matzeka, ředitele Investičního odboru SVS a.s., o plánovaných investicích SVS a.s. v roce 2020 v Libereckém kraji.

Aktuální legislativa

 1. Ředitel Kanceláře SOLK předložil Radě SOLK informace k tiskovým zprávám, vydaných Svazem měst a obcí ČR, a to:
  1. Tisková zpráva k tématu dvourychlostnímu doručování listovních zásilek Českou poštou. V diskuzi informoval starosta obce Přepeře Ing. Sajdl, že opět sílí tlak na rušení poboček České pošty či jejich transformaci. Pošta na malých obcích má sociální význam, jejich zrušení není řešením, je nutné je dotovat ze SR jako veřejnou službu. Pan poslanec Mgr. Farský je přesvědčen, že stávající síť poboček České pošty má perspektivu ve vztahu k Czechpointu a digitalizaci a doporučil obcím neustupovat. Pan poslanec Ing. Beitl vidí perspektivu pobočkové sítě také v digitalizaci a v digitální distribuci. Pan poslanec Pražák vidí problém ve vedení České pošty.
  2. Tisková zpráva k návrhu novely zákona o sociálních službách. Svaz má proti předkládané novele zásadní výhrady. Některé body návrhu novely zákona o sociálních službách jdou přímo proti tradiční roli obce při péči o své občany. Zejména nově zmíněná povinnost obcí spolufinancovat sociální služby bez možnosti ovlivňovat jejich rozsah a míru poskytování. Naopak MPSV chce posílit svou rozhodovací pravomoc.
  3. Tisková zpráva SMO ČR „Co reálně řeší obce“. Pět problémů, se kterými se budou obce letos potýkat nejvíce. Daně, sociální dávky, odpady, doprava a nastavení dotační politiky. To je pětice klíčových problémů, které ovlivňují denní fungování obcí a které jsou v letošním roce pro starosty agendou číslo jedna.
  4. Tiskové zprávy SMO ČR vztahující se k novému stavebnímu zákonu.

Rada SOLK vzala na vědomí tiskové zprávy SMO ČR.

 1. Ředitel Kanceláře SOLK v návaznosti na předchozí bod předložil Radě SOLK další informace k novému stavebnímu zákonu. O proběhlém setkání zástupců obcí, kraje a stavebních úřadů s Ing. Marcelou Pavlovou, náměstkyní ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování z Ministerstva pro místní rozvoj na Magistrátu Statutárního města Liberec dne 11. února 2020. Na setkání byl představen návrh Rekodifikace veřejného stavebního práva. Dále byla zmíněna dohoda MMR se SMO ČR o zachování obecních stavebních úřadů, tzn. že stavební úřady zůstanou na obcích v přenesené působnosti a čistě státní stavební správa bude fungovat od krajů výš. O zachování obecního stavebního úřadu bude rozhodovat Ministerstvo vnitra, nikoli MMR, a to si již stanovilo kritéria – ORP, obec se spádovým počtem obyvatel nad 10 tis. nebo spádové území s dojezdem do 35 km. Také dosud není rozhodnuto, zda územní plánování bude v přenesené nebo v samostatné působnosti obcí. Radě SOLK byla předložena tisková zpráva MMR z obdobného setkání v Hradci Králové.

Pan poslanec Pražák doplnil, že na podzim proběhlo setkání na LK se zástupci MMR, byly předány materiály z jednotlivých odborů, které zajišťují zvláštní stavební řízení. Jednání SMO ČR s premiérem se zúčastnila i ministryně Dostálová a některé podněty z něj byly akceptovány. Spolupráce Hospodářské komory s MMR na tvorbě nového stavebního zákona ustala. V sousedním Německu mají vše vyřešeno, zejména v oblasti územního plánování.

Rada SOLK vzala na vědomí informace o připravovaném novém stavebním zákonu.

 1. Ředitel Kanceláře SOLK předložil Radě SOLK informace k novele zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Tzn., že schválením návrhu novely se do Ústavy dostane právo (možnost) NKÚ kontrolovat územní samosprávné celky (obce a kraje). Navazující návrhy novel zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu (vládní a „pirátská“) byly 12. 2. 2020 na programu jednání Poslanecké sněmovny ve 3. čtení. Při projednávání vládního návrhu novely byl schválen pozměňovací návrh, jímž byl zúžen okruh kontrolovaných obcí na statutární města. Konečné schválení vládního návrhu novely zákona č. 166/1993 Sb., o NKÚ, bylo odloženo do doby, než bude známo, jak o novele ústavního zákona rozhodne Senát.

Pan poslanec Ing. Beitl informaci doplnil, že při projednávání v Poslanecké sněmovně neprošel pozměňovací návrh, aby NKÚ kontroloval pouze výsledky předchozích kontrol. Proto s velkou pravděpodobností novela Ústavy neprojde Senátem.

Rada SOLK vzala vědomí informace o v Poslanecké sněmovně PČR schválené novele zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, kterou dostane NKÚ právo kontrolovat územní samosprávné celky, a o projednaném návrhu novely zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, která umožní NKÚ kontrolovat kraje a statutární města.

 1. Ředitel Kanceláře SOLK předložil Radě SOLK informace k novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která byla schválena ve 3. čtení vč. pozměňovacích návrhů. Novela nyní zamíří do Senátu a důvodem jejího přijetí je vyřešení problematiky vraků vozidel na pozemních komunikacích a veřejných plochách.

V PSP ČR se nacházejí i dvě novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, které byly vráceny ze 3. čtení k opětovnému projednání ve 2. čtení. První z novel se zabývá zákazem jízdy automobilů o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, v levém jízdním pruhu ve vymezených časových intervalech je změnou směřující k zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na dálnicích. Druhá novela navrhuje právní úpravy v rozšíření pravomocí obecní policie na úseku provozu na pozemních komunikacích tak, aby mohla postihovat protiprávní jednání spočívající v užití vyhrazeného jízdního pruhu v rozporu s ustanoveními zákona o silničním provozu.

Rada SOLK vzala na vědomí informace o v Poslanecké sněmovně PČR schválené novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a o projednávaných návrzích novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

 1. Ředitel Kanceláře SOLK předložil Radě SOLK informace k návrhu novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Novela se nachází ve 2. čtení v PSP ČR, kde byly podány pozměňovací návrhy. Jako klíčové byly identifikovány v návrhu novely zpřísnění podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti čekatele a strážníka; zpřesnění některých oprávnění obecních policií a postupu strážníka při jejich realizaci.

Rada SOLK vzala na vědomí informace o návrhu novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

 1. Ředitel Kanceláře SOLK předložil Radě SOLK tiskové zprávy ČTK k projednávané a schvalované legislativě ze zasedání Vlády ČR, z Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a Kanceláře prezidenta.

Informace z Vlády ČR se týkají:

 • Vláda schválila odpadové zákony, kritizují je ekologové i opozice
 • Policistům či hasičům příští rok vzrostou platy o 1500 korun
 • Odměny v komunální politice vzrostou příští rok o 7,5 procenta
 • Vláda schválila přísnější podmínky pro získání občanství
 • Vláda se k návrhu SPD na zpřísnění dávek postavila neutrálně
 • Dávky na bydlení se od ledna mírně zvýší, nařízení přijala vláda
 • Vláda schválila novelu zákoníku práce zavádějící sdílené místo
 • Novelu, která má omezit invazní druhy, vláda schválila
 • Opatření proti suchu budou moci být větší, schválila to vláda
 • Soubor pražských úprav daní ohledně bydlení vláda odmítla
 • Sdílení informací mezi úřady bude snazší, schválila vláda
 • Vláda je neutrální k změně plateb za zdravotní služby v domovech
 • Návrh STAN o vyvlastňování pro stavby proti suchu vláda odmítla
 • U návrhu STAN o využívání srážkových vod je vláda negativní
 • Návrh poslanců STAN na sloučení MZe a MŽP vláda nepodpořila
 • Řada soudních poplatků by mohla výrazně vzrůst, schválila vláda
 • Justiční pohledávky by mohli vymáhat celníci, schválila vláda
 • Částka, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi, se zvýší
 • Životní minimum se po osmi letech zvýší na 3860 korun měsíčně
 • Vláda: Nárok na sociální byt se bude vztahovat k průměrné mzdě
 • O změně příspěvku na péči pro nemluvňata rozhodne Sněmovna

Informace z PSP ČR se týkají:

 • Povolování staveb zřejmě bude možné i v elektronické formě
 • Sněmovna dala šanci odebírání dávek za tři vážné přestupky
 • Sněmovna odmítla změnu v placení za přeložky elektrických sítí
 • Rodná čísla budou do občanských průkazů zapisovány ještě dva roky
 • Sněmovna stvrdila zvýšení spotřebních daní i poplatku za katastr
 • Auta bez technické kontroly bude asi možné snáze odtahovat z ulic
 • Za dvojí hlasování v evropských volbách asi bude hrozit sankce
 • Sněmovna podpořila zavedení klouzavého mandátu pro členy vlády
 • Lhůta pro vracení odpočtů na DPH se zřejmě prodlouží na 45 dní
 • Sněmovna schválila rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ
 • Předkupní právo se v občanském zákoníku zřejmě výrazně omezí

Informace ze Senátu P ČR se týkají:

 • Senát odmítl upravit zákon o ÚOOÚ novelou o rodných číslech
 • Senát se postavil proti zvýšení poplatku za vklad do katastru
 • Státní příspěvky na platy postižených zaměstnanců vzrostou
 • Lidé asi budou mít právo řešit se státem úřední věci elektronicky
 • Senát schválil úpravu v pojištění škol
 • Senát schválil průkaz energetické náročnosti i pro větší budovy
 • Senát chce opět zrušit nulovou toleranci k alkoholu u cyklistů
 • Povolování staveb bude možné i elektronicky, Senát to schválil
 • Senát odmítl úpravu odpovědnosti státních úřadů za majetek
 • Územní členění Česka se částečně sjednotí, Senát to schválil
 • Senát zamítl návrh na rozšíření působnosti fondu bydlení

Informace z Kanceláře prezidenta republiky se týkají:

Prezident republiky podepsal následující zákony:

 • zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
 • zákon ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
 • zákon ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony,
 • zákon ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a další související zákony.
 • zákon ze dne 21. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
 • zákon ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony,
 • zákon ze dne 30. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
 • zákon ze dne 30. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Přítomní poslanci dále informovali, že Vládou bude předložen nový návrh novely zákona na změnu v placení za přeložky elektrických sítí, další novela umožní elektronické podání daňového přiznání, aniž by podávající byl povinnen mít datovou schránku.

Rada SOLK vzala na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem republiky.

Organizační záležitosti

V závěrečném bodě programu Rada SOLK projednala a vzala na vědomí zprávu z kontroly účetnictví SOLK za rok 2019, schválila termíny zasedání Rady SOLK v roce 2020 a schválila zvýšení hrubé měsíční mzdy ředitele Kanceláře SOLK.

Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307