Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 12. 1. 2010

08. 01. 2010

 

Týden bezpečnosti v dopravě bude letos poprvé česko-polský

 (náměstek hejtmana Martin Sepp)

Rada Libereckého kraje schválila projekt "Týden bezpečnosti I-2010" ucházející se o grant z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013.

Tento projekt uskuteční Odbor dopravy Libereckého kraje v rámci spolupráce se zahraničním partnerem v oblasti bezpečnosti silničního provozu (dále jen „BESIP“) konkrétně s organizací Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Vojvodské středisko silniční dopravy (dále jen „WORD“), v Jelení Hoře. Celková předpokládaná míra spolufinancování projektu v oblasti bezpečnosti silničního provozu ze strany Libereckého kraje (dále jen „LK“) je cca 60.000 Kč.

Projektová žádost „Týden bezpečnosti I-2010“

Projekt je zaměřen na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v Libereckém kraji (LK). Tento týden by měl být zaměřen na podporu dopravní výchovy dětí v LK a na zviditelnění dětských dopravních hřišť (DDH) jakožto center dopravní výchovy. Na jednotlivých DDH v LK budou pořádány prezentace a výchovné programy pro děti s tématikou bezpečného pohybu v dopravním prostředí (chodci, cyklisté, začínající motocyklisté, dětské zádržné systémy - autosedačky, poskytování první pomoci). Týdne bezpečnosti se účastní tradiční partneři aktivit bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích: Policie ČR, Městské policie jednotlivých měst, Záchranný tým českého červeného kříže, Ministerstvo dopravy - BESIP - regionální manažerství a další partneři z veřejného i soukromého sektoru.

„Celý týden bude zakončen akcí pro veřejnost, tedy zejména pro rodiče s dětmi na DDH v Liberci, kam budou pozváni všichni partneři agendy BESIP LK, a zakončíme jej  seminářem o dopravní výchově,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Sepp s tím, že na semináři budou dopravní výchova v LK a podpůrné projekty budou představeny polským partnerům a naopak polská strana představí svou podobu dopravní výchovy dětí.

„Cílem projektu je podpora a rozvoj dopravní výchovy, větší zapojení rodičů s upozorněním na možnosti využití dopravních hřišť k volnočasovým aktivitám. Dalším cílem je výměna zkušeností s polskými subjekty působícími v dopravní výchově a vydání česko-polské dvojjazyčné publikace o dopravní výchově dětí,“ shrnul.

Míra spolufinancování ze strany LK je 15 %. Předpokládaný podíl LK tedy bude 2.400 € (cca 60.000 Kč). Celkové náklady se předpokládají maximálně do výše 16.000 € (cca 400.000 Kč).

Předpokládaný harmonogram:

Projekt bude realizován v období od 19. dubna 2010 do 24. dubna 2010.

1. den 19.4.2010, místo konání: DDH Liberec, čas: 9:00 - 15:00 hod.

Naučná dopravně-bezpečnostní akce Týmu silniční bezpečnosti LK pro děti I. stupně základních škol z Liberecka a Polska.

2. den 20.4.2010, místo konání: DDH Liberec, čas: 9:00 - 15:00 hod.

Naučná dopravně-bezpečnostní akce Týmu silniční bezpečnosti LK pro děti I. stupně základních škol z Liberecka a Polska.

3. den 21.4.2010, místo konání: DDH Jablonec n.N., čas: 9:00 - 15:00 hod.

Naučná dopravně-bezpečnostní akce Týmu silniční bezpečnosti LK pro děti I. stupně základních škol z Jablonecka a Polska.

4. den 22.4.2010, místo konání: DDH Jablonec n.N., čas: 9:00 - 15:00 hod.

Naučná dopravně-bezpečnostní akce Týmu silniční bezpečnosti LK pro děti I. stupně základních škol z Jablonecka a Polska.

5. den 23.4.2010, místo konání: Obchodní centrum Globus, čas: 10:00 - 18:00 hod.

Prezentace DDH v LK Týmem silniční bezpečnosti LK. Veřejnost bude seznámena formou prezentace na plazmové televizi s možnými riziky číhající na účastníky silničního provozu. Pro děti je připravena počítačová hra simulující jízdu na kole v reálném silničním provozu.

 6. den 24.4.2010, místo konání: DDH Liberec, čas: 9:00 - 15:00 hod.

Naučná dopravně-bezpečnostní akce Týmu silniční bezpečnosti LK určená veřejnosti, zejména rodičům s dětmi. Na semináři budou prezentovány zkušenosti českých a polských subjektů s prováděním dopravní výchovy.

 

Kraj vyhlašuje granty na podporu prevence kriminality a poskytování sociálních služeb

 (radní Pavel Petráček)

Rada kraje na svém prvním zasedání v roce 2010 projednávala v rámci resortu sociálních věcí      a bezpečnosti mimo jiné tyto materiály:

1/ Rada kraje souhlasila s vyhlášení programu G-24  s názvem Podpora prevence kriminality 2010. v rámci   grantového   fondu   Libereckého kraje.

Předmět podpory:

- primární prevence zaměřená na celou populaci (osvěta, informace volnočasové aktivity)

- sekundární    prevence     zaměřená   na     rizikové     skupiny    obyvatel, u   nichž   je   zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy   (např. vandalismus, šikana, záškoláctví, povalečství, rasové konflikty)   a   na   přičiny kriminogenních situací (dlohodobá nezaměstnanost, sociální chudoba…)

- terciální   prevence   se   soustřeďuje na kriminálně narušení jedince a na prokriminální sociální prostředí

Okruh žadatelů:

obce působící na území Libereckého kraje

Dotace je neinvestičního charakteru. Podmínky výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje. Výzva bude vyhlášena po jednání lednového zastupitelstva kraje.

2/ rada kraje odsoulasila také Výzvu pro rok 2010 k předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého   kraje - programu č. G-9 – Program podpory na poskytování   sociálních služeb.

1. Dotace z Grantového fondu Libereckého kraje (dále jen GF LK) se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2009 - 2013 a s komunitními plány obcí.

2. Dotace z GF LK se poskytuje k  financování poskytování základních druhů sociálních služeb v rozsahu upraveném zákonem o sociálních službách.

Okruh žadatelů:

registrovaní poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

Dotace je neinvestičního charakteru. Podmínky výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje. Výzva bude vyhlášena po jednání lednového zastupitelstva kraje.

3/ Radou LK byla jmenována od 1. 2. 2010 do funkce ředitelky Ambulantních a pobytových služeb, příspěvkové organizace, Bc. Ivana Vodrážková.

 

 

Liberecký kraj poskytne Technické univerzitě digitální vybavení pro nevidomou studentku

(náměstek hejtmana Radek Cikl)

Liberecký kraj poskytne Technické univerzitě v Liberci digitální vybavení pro nevidomou studentku Andreu Klozovou, která zde v loňském roce zahájila studium po úspěšném absolvování Gymnázia Frýdlant.

Po úspěšném absolvování studia na Gymnáziu Frýdlant byla v loňském roce nevidomá studentka Andrea Klozová přijata ke studiu na Technickou univerzitu v Liberci fakultu přírodně-humanitní a pedagogickou - obor dějepis. V průběhu studia Andrey Klozové na frýdlantském gymnáziu bylo pořízeno digitální čtecí zařízení s programovým vybavením a s potřebným příslušenstvím (tiskárna Braillova písma, Pichtův psací stroj, skener atd.) včetně Braillského řádku v celkové hodnotě přibližně 480 tis. Kč, které gymnázium využívalo jako učební pomůcku pro nevidomou studentku až do doby ukončení jejího studia. Liberecký kraj obdržel na konci loňského roku z Technické univerzity v Liberci žádost o odkoupení výše uvedeného vybavení pro nevidomou studentku z důvodu zajištění vhodných podmínek ke studiu na univerzitě. Rada kraje na svém prvním letošním jednání schválila prodej uvedeného zařízení za odhadní cenu.

 

Rada kraje schválila návrh na sloučení dvou sklářských středních škol, rozhodne Zastupitelstvo LK

Sloučení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace s Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

 

(náměstek hejtmana Radek Cikl)

 

Na svém letošním první jednání konaném dne 12. ledna 2010 vyjádřila Rada Libereckého kraje souhlas se sloučením Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, jakožto organizace slučované, s Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, jakožto organizací přejímající, a to s účinností k 1. dubnu 2010. Zároveň se radní shodli na návrhu, aby veškerá práva, povinnosti a závazky Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově přešly na Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu v Novém Boru.

 

„Rada Libereckého kraje tak učinila po resortem školství provedené pečlivé analýze stavu odborného školství v regionu, výhledu populace do roku 2020, aktuální situace ve sklářském průmyslu i vzhledem k tomu, že se neobjevil žádný alternativní a životaschopný návrh na záchranu školy v Kamenickém Šenově,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství Radek Cikl.

Návrh na sloučení bude předložen k rozhodnutí Zastupitelstvu Libereckého kraje, které bude zasedat v řádném termínu 26. ledna 2010..

 

„Navržené sloučení Rada Libereckého kraje považuje za racionální krok vedoucí k udržení nabídky středního uměleckoprůmyslového vzdělávání na Novoborsku, kterým je aktuálně nucena reagovat na prohlubující se problémy obou krajem zřizovaných středních škol,“ doplnil náměstek hejtmana.

 

 

 

 

 

 

Kraj finančně zajistil akutní ústavní pohotovostní služby pro oblast Liberecka"

(radní Pavel Novák)

Radě kraje schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění akutní ústavní pohotovostní služby pro oblast

Liberecka.  Hodnota zakázky je 1 537 800,- Kč včetně DPH a byla vypočítána na základě kalkulace nákladů na jednu ordinaci pro dospělé a děti, ve které jsou zahrnuty průměrné náklady na lékaře, sestru a režijní náklady s tím, že výsledná hodnota je kalkulována pouze jako příspěvek na službu, která je hrazena zejména zdravotní pojišťovnou. 

Jablonecka. Hodnota zakázky je 1 537 800,- Kč včetně DPH.

Tanvaldska.Hodnota zakázky je 768 900,- Kč včetně DPH.

Českolipska. Hodnota zakázky je 1 537 800,- Kč včetně DPH.

Frýdlantska. Hodnota zakázky je 768 900,- Kč včetně DPH.

Semilska. Hodnota zakázky je 768 900,- Kč včetně DPH.

Turnovska. Hodnota zakázky je 1 537 800,- Kč včetně DPH a Jilemnicka. Hodnota zakázky je 1 537 800,- Kč včetně DPH (Výše částky se liší dle toho, zda je či není navíc i dětská pohotovost).

Oblast Český Dub, Osečná, Hrádek n/N. Po vzájemné dohodě s odborem zdravotnictví, vedením ZZS LK, p.o., VZP a starosty příslušných obcí je dojednána organizační změna v zajišťování služby. Na základě vzájemných jednání byly osloveny Lázně Kundratice, a.s., které disponují personálními, prostorovými a technickými možnostmi a jsou zárukou zkvalitnění této služby pro občany.

“Nestátní zdravotnické zařízení Lázně Kundratice, a.s., tak převezme organizační zajišťování poskytování akutní ústavní pohotovostní služby pro oblast Českodubska (místo provozování bude přesunuto z Českého Dubu do prostor Lázní Kundratice, a.s. ) a pro oblast Hrádku nad Nisou (místo provozvání zůstává v Hrádku n/N). Tím dojde k rozšíření míst s poskytováním plnohodnotné AÚPS pro dospělé na počet 10 v celém Libereckém kraji.

Zároveň se rozšíří ordinační doba na všední dny - 17,00 - 21,00 (nyní v Českém Dubu jen víkendy a svátky), pacienti budou mít možnost zdravotního ošetření erudovaným lékařem i mimo pohotovostní službu (nasmlouvání kódů pohotovosti s VZP),” uvedl radní pro zdravotnictví Pavel Novák.

 Do služeb akutní ústavní pohotovostní péče budou podle něj zahrnuti i lékaři Lázní Kundratice, a.s., ti jsou schopni  provést i drobné chirurgické zákroky. Pro pacienty bude k dispozici pohotovostní zásoba léků zdravotnického zařízení.

Z tohoto důvodu komplexního zajištění pohotovosti bylo jednáno přímo s konkrétním uchazečem, a to právě Lázněmi Kundratice, a.s.

Smlouva bude uzavřena na období od 1.1.2010 do 31.12.2010.

„Hodnota zakázky je 1 800 000,- Kč včetně DPH a byla vypočítána na základě kalkulace nákladů na jednu ordinaci pro dospělé, ve které jsou zahrnuty průměrné náklady na lékaře, sestru a režijní náklady s tím, že podkladem pro kalkulaci nákladů byl přehled skutečných nákladů a výnosů roku 2008 Zdravotnické záchranné služby LK, p.o., která doposud zajišťovala pro výše zmíněnou spádovou oblast Lékařskou službu první pomoci,“ doplnil Pavel Novák.

Celková výše – 11 795 700 Kč včetně DPH..

 

Liberecký kraj chystá vznik záchytky pro podnapilé a intoxikované

(radní Pavel Novák)

V rámci schváleného rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2010 bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 5 000 000 Kč na ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro jednotlivé spádové oblasti LK s tímto rozdělením:

1.         Krajské nemocnici Liberec, a.s. ve výši                   1 579 118,-Kč

2.         Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. ve výši   1 189 705,-Kč

3.         městu Jablonec nad Nisou ve výši                               669 711,-Kč

4.         městu Semily ve výši                                                  352 220,-Kč

5.         městu Jilemnice ve výši                                              260 400,-Kč

6.         městu Turnov ve výši                                                  412 480,-Kč

7.         městu Tanvald ve výši                                                252 081,-Kč

8.         městu Frýdlant ve výši                                                284 285,-Kč

                                                                                                       

 

Liberecký kraj připravuje projekt na obnovení činnosti klasické záchytné stanice pro Liberecký kraj, která by měla začít fungovat v roce 2011. Záchytka by měla vzniknout v bývalém plicním pavilónu v Husově ulici v Liberci. Náklady se předpokládají ve výši 3,5 mil. Kč na rekonstrukci  a vybavení objektu a poté cca 4,5. mil. Kč na roční provoz.

„Není dosud vyřešena úhrada nákladů za dopravu podnapilých. O tom začneme v únoru jednat,“ řekl krajský radní.

 

 

 

 

                                                                                                                            Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                              tiskový mluvčí

                                                                                                                             Libereckého kraje

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588