Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 2. 2. 2010

03. 02. 2010

 

Rada kraje schválila 15 vzdělávacích projektů

(náměstek hejtmana Vít Příkaský)

 

Rada kraje schválila 15 projektů 1. výzvy k předkládání grantových projektů do globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva byla vyhlášena dne 3. 9. 2009 a příjem žádostí byl ukončen dne 30. 10. 2009.

 

Celkem bylo v rámci této výzvy předloženo 35 projektových žádostí s celkovou požadovanou částkou 129 395 937,26 Kč. Pro žadatele o podporu bylo k dispozici celkem 54 122 232,00 Kč, požadavek zájemců o podporu tedy převýšil možnosti alokace programu o více než 100%.

 

„Z 35 zaregistrovaných žádostí bylo 13 projektů vyřazeno z důvodu nesplnění některého z kritérií přijatelnosti. Jeden žadatel odstoupil ještě před dokončením tohoto hodnocení,“ uvedl náměstek hejtmana Vít Příkaský s tím, že v dalším kole vypadly další tři projekty.

 

Výběrová komise pro výběr grantových projektů složená ze zástupců Libereckého kraje, Řídícího orgánu, sociálních partnerů a dalších zástupců, kteří působí v oblasti dalšího vzdělávání, poté na svém jednání dne 20. 1. 2010 projednala 18 projektových žádostí a usnesla se, že doporučí celkem 15 projektových žádostí k poskytnutí finanční podpory, přičemž vyřazení 3 projektů zdůvodnila.

 

Výsledkem tohoto jednání je seznam 15 grantových projektů doporučených výběrovou komisí k odsouhlasení Radou LK a následně ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.

 

Rada souhlasila s vyhlášením grantu na zvýšení bezpečnosti na silnicích

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

Program č. 20 LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vychází z Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení nehodovosti odstraňováním provozních závad v kritických místech pozemních komunikací.

“Od roku 2007, kdy byly Zastupitelstvem Libereckého kraje schváleny podmínky Programu č. 20, připravuje odbor dopravy v roce 2010 vyhlášení v pořadí čtvrté výzvy k předkládaní žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Sepp. 

 

Podle něj byla v letech 2007, 2008 a 2009 byla Programu č. 20 z rozpočtu Libereckého kraje vyčleněna pokaždé částka 500 000,- Kč. V roce 2007 bylo správcem Programu č. 20 celkem evidováno 71 žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje, přičemž požadovaná výše celkové dotace od Libereckého kraje byla 6 871 900,- Kč. Dotace v celkové výši 505 900,- Kč (5 900,- Kč byla nevyčerpaná částka z předcházejícího období) byla přidělena 20 žádostem. Počet evidovaných žádostí se v roce 2008 snížil na 61, přičemž požadovaná výše celkové dotace od Libereckého kraje byla 7 938 000,- Kč. Zastupitelstvem Libereckého kraje byl přidělen finanční příspěvek 18 žádostem v celkové výši 551 896,- Kč (51 896,- Kč byla nevyčerpaná částka z předcházejícího období).

V roce 2009 byl počet evidovaných žádostí 70, přičemž požadovaná výše celkové dotace od Libereckého kraje byla 10 037 700,- Kč. Finanční příspěvek v celkové výši 500 239,- Kč byl přidělen 13 žádostem.  

 

V roce 2010 dochází ke změnám v Programu č. 20. Důležitými změnami jsou zejména způsob předkládaní žádostí prostřednictvím webové stránky Libereckého kraje a rozpracování hodnotících kritérií. Odbor dopravy připravil k projednání Radou Libereckého kraje a ke schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje včetně podmínek programu, která bude zveřejněna na webových stránkách Libereckého kraje. Posledním dnem, kdy bude možné žádost podat, bude 29. březen 2010.

„Pro uvedený program je v rozpočtu kraje pro rok 2010 v kapitole 935 - Grantový fond pro odbor dopravy přidělena celková částka 500 000,- Kč. Částka nebude dále členěna,“ uvedl náměstek hejtmana.

 

Připravuje se česko-saský projektový záměr „Bezpečněji na silnicích“

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

 

Odbor dopravy Libereckého kraje v rámci spolupráce se zahraničním partnerem v oblasti bezpečnosti silničního provozu konkrétně s organizací Mission Zero Projekt gemeinnützige GmgH (dále jen „Mission Zero“), se sídlem Strasse der Einheit 30 a, 02923 Kodersdorf, plánuje v roce 2010 uskutečnit projekt pod názvem „Bezpečněji na silnicích“.

Na společný projekt je plánováno využití finančních prostředků z Fondu malých projektů v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.  

Celková předpokládaná míra spolufinancování projektu v oblasti bezpečnosti silničního provozu ze strany Libereckého kraje (dále jen „LK“) je cca 2.624 €. (cca 65.600,- Kč).

Projektový záměr „Bezpečněji na silnicích“ předkládá LK. Partnerem projektu za německou stranu je Mission Zero. Partneři souhlasí, že LK převezme za   projekt „Bezpečněji na silnicích“ roli nositele projektu v rámci Fondu malých projektů v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Projekt je zaměřen na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v LK. Prioritou projektu bude sběr dat a jejich analýza. Výstupem projektu bude sylabus a dále konference pro zástupce Euroregionu Nisa,“ uvedl náměstek hejtmana.

Na konferenci budou účastníci seznámeni s analýzou dopravních nehod s nejzávažnějšími následky, které se staly v LK ve sledovaném časovém intervalu. Na analýzu bude navazovat posouzení a závěry ke konkrétním dopravním nehodám. Bude se jednat o data, která doplní analytické materiály zpracovávané LK na základě dat poskytovaných Policií ČR.

Zpracovatel se bude zabývat zohledněním dalších aspektů, které mohly být příčinami závažných dopravních nehod.

„Materiály a podklady zpracované v rámci projektu budou sloužit jako informace pro účastníky silničního provozu Euroregionu Nisa i pro odbornou veřejnou při hledání řešení v rámci zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,“ zdůraznil Martin Sepp.         

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Fond malých projektů v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Struktura finančních zdrojů:

- 85 % Fond malých projektů v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou,

- 15 % vlastní podíl LK.

Rámcová finanční velikost projektu:

Celkové odhadované náklady projektu jsou 17.495 €. (cca 437.375,- Kč).

Rámcová předpokládaná míra spolufinancování:

V rámci oblasti podpory je míra spolufinancování ze strany LK 15 %. Předpokládaný podíl LK tedy bude 2.624 €. (cca 65.600,- Kč). Při přípravě projektu nejsou žádné finanční nároky na rozpočet kraje, neboť příprava projektu bude zajištěna zaměstnanci odboru dopravy.

Předpokládaný harmonogram:

Projekt bude realizován v období od července 2010 do prosince 2010.

Projektová žádost bude předložena na jednání rady kraje a zastupitelstva kraje ke schválení.

 

Rada kraje podpořila dobročinnou akci Help Haiti částkou 350 tisíc Kč

(radní Zdeněk Bursa)

 

Rada kraje doporučila Zastupitelstvu LK ke schválení dotaci z rozpočtu Libereckého kraje občanskému sdružení Hand for Help Europe na akci Help Haiti ve výši 350 000 Kč.

“Liberecký kraj obdržel od občanského sdružení Hand for Help Europe žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraj na dobročinnou akci Help Haiti v celkové výši tři sta padesát tisíc korun. Tyto finanční prostředky by měly být využity na výstavbu zdravotního zařízení na území státu Haiti, které bylo postiženo zemětřesením. Z dotace by bylo zároveň pořízeno lékařské a technické vybavení. Tato nemocnice by měla fungovat minimálně tři měsíce,” uvedl Zdeněk Bursa s tím, že následně by  zdravotní zařízení bylo darováno místní vládě.

Jednání Zastupitelstva LK se uskuteční 23. února 2010.

 

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem

(náměstek hejtmana Radek Cikl)

 

Liberecký kraj, stejně jako celá Česká republika, se dlouhodobě potýká s nedostatkem odborníků v některých profesích. Ve snaze zvrátit dosavadní neutěšený stav realizuje Liberecký kraj od roku 2007 kampaň na podporu vzdělávání v technických oborech TECHyes, která byla v loňském roce rozšířena na podporu odborného vzdělávání v širším slova smyslu. Stipendijní programy jsou již realizovány v některých krajích a ukázaly se být efektní formou finanční motivace žáků.

„Z tohoto důvodu považujeme za vhodné, ba dokonce nutné posílit motivační dopady kampaně uskutečněním vlastního stipendijního programu pro žáky středních škol, který byl Radou Libereckého kraje schválen 2. února 2010. Finální rozhodnutí o realizaci stipendijního programu je však na zastupitelích, kteří o něm budou rozhodovat na svém jednání 23. února 2010,“ uvedl náměstek hejtmana Radek Cikl, pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

 

Východisky pro stanovení oborů, které by měly být podporovány formou stipendií, se stala podle něj jednak neuspokojená poptávka trhu práce po odbornících vzdělaných v těchto oborech, požadavky ze strany zaměstnavatelů a samozřejmě dlouhodobý nezájem o některé obory ze strany žáků. 

Možnost získání stipendia by se měla stát motivací žáků posledních ročníků základních škol k výběru, zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě nedostatečně navštěvovaných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání. Zavedení stipendijního programu povede k navýšení počtů žáků vstupujících do podporovaných oborů, snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu a zvýšení počtu úspěšných absolventů těchto oborů. Finanční motivace bude soustředěna na obory středního vzdělání s výučním listem (H) zaměřené do oblasti strojírenství a stavebnictví, případně další obory, které vyhovují výše uvedené specifikaci.

Stipendijní program je určen pro žáky středních škol zřizovaných výhradně Libereckým krajem. Bude realizován od školního roku 2010/2011 počínaje žáky prvních ročníků vybraných oborů vzdělání. To znamená, že ve školním roce 2010/2011 obdrží stipendijní příspěvek za dodržení níže stanovených podmínek pouze žáci 1. ročníků. Ve školním roce 2011/2012 budou moci obdržet příspěvek žáci 1. i 2. ročníků a ve školním roce 2012/2013 budou moci příspěvek obdržet všechny ročníky.  

Žáci budou moci při dodržení stanovených podmínek obdržet příspěvek motivační nebo prospěchový. Motivační příspěvek bude poskytován měsíčně ve výši od 250,- do 500,- Kč, zatímco prospěchový ve výši 1000,- Kč pololetně.

 

Podporované obory vzdělání:

 

KKOV

NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ

23-51-H/01

Strojní mechanik

23-52-H/01

Nástrojař

36-64-H/01

Tesař

36-67-H/01

Zedník

29-56-H/01

Řezník - uzenář

28-58-H/01

Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                              tiskový mluvčí

                                                                                                                             Libereckého kraje

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588