Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 23. 3A MIMOŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ RADY LK 26. 3. 2010. 2010

26. 03. 2010

 

Rada Libereckého kraje odsouhlasila dotaci Sdružení obcí LK

Na základě dohody mezi Libereckým krajem a Sdružením obcí Libereckého kraje schválila Rada LK poskytnutí dotace z prostředků Libereckého kraje Sdružení obcí Libereckého kraje ve výši 150.000,- Kč. Sdružení obcí Libereckého kraje použije finanční prostředky na podporu a rozvoj svých aktivit.

 

 

Rada Libereckého kraje schválila znění 2. výzvy k předkládání žádostí do globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem globálního grantu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání a současně informovanosti o této nabídce ve veřejnosti. Zaměřuje se na rozvoj vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, především z hlediska jejich tematické rozmanitosti na území Libereckého kraje a jejich kvality. S ohledem na koncept celoživotního učení se současně zaměřuje na posílení provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, a to především z hlediska prostupnosti jak tematické, tak s ohledem na úroveň rozvíjení a rozšiřování kompetencí, a z hlediska efektivity vzdělávacích programů.

Finanční prostředky budou příjemcům pomoci poskytnuty formou dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu.

 

Celková výše dotace:           100 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Podíl EU:                                 85 %                          

Podíl SR:                                 15 %

 

Limity finanční podpory:

Celková alokace 2. výzvy:                   48 769 067

Minimální částka na jeden projekt:            400 000 Kč

Maximální částka na jeden projekt:       5 000 000 Kč

 

2. výzva k předkládání žádostí do globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla vyhlášena 24. 3. 2010 a Liberecký kraj bude přijímat listinné verze žádostí do 7. 5. 2010 do 14.00 hod.

 

 

Rada Libereckého kraje odsouhlasila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Modernizace a dostavba Dětského domova Frýdlant“

Cílem novostavby rodinných domů v Havlíčkově a Řasnické ulici je přeměnit dětský domov v organizaci moderního typu, která bude eliminovat vliv ústavní péče a negativa současného systému. Jedná se o „pilotní“ projekt dětského domova jako objektu s moderním designem a novým pohledem na provozní vztahy jeho obyvatel. 

Liberecký kraj oslovil Město Frýdlant, aby nabídlo vhodné pozemky pro výstavbu domů pro DD Frýdlant. Jako nejvhodnější byly vytipovány pozemky v ulici Havlíčkova a ulici Řasnická. V roce 2009 Liberecký kraj tyto pozemky od města Frýdlant zakoupil.

Budou vytvořeny samostatné rodinné skupiny - bytové jednotky, ve kterých bude dostatečný počet dospělých (vždy 1 na 4 děti). Život v těchto jednotkách se přiblíží reálnému životu, který dětem umožní naučit se hospodaření, vaření a vztahů jako v běžném životě. Každá jednotka bude mít svůj stálý personál, rozpočet na všechny výdaje a své zázemí. Dojde k podstatnému zlepšení psychosociálních podmínek ubytování dětí. V organizaci se změní způsob práce, který přiblíží model rodiny. Především nebude centrální kuchyně, veškeré stravování bude probíhat na jednotlivých bytech - v rodinných skupinách. Další prvky budou souviset s organizačním osamostatněním rodinných skupin (například komplexní vlastní rozpočet, hospodaření s energiemi atd.).

Lhůta pro podání nabídek na Krajský úřad Libereckého kraje je 26. 4. 2010 do 9.00 hodin. Obálky s nabídkami se budou otevírat o dvě hodiny později (26. 4. 2010 v 11.00 hod.). O vítězi výběrového řízení rozhodne dle § 78 odst. 1 písm. b zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nejnižší nabídková cena.

 

 

Michal Havlíček odstoupil z funkce ředitele ZZS LK

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michal Havlíček předal 24. března 2010 Radě Libereckého kraje písemné prohlášení o odstoupení z funkce ředitele ke dni 31. 3. 2010. Na jeho žádost nebude Liberecký kraj zveřejňovat žádné podrobnosti o jeho rezignaci.

Rada Libereckého kraje po projednání souhlasí s ukončením výkonu funkce ředitele ZZS LK Michala Havlíčka a na jeho místo dočasně jmenuje Stanislava Mackovíka ke dni 1. 4. 2010.

Nový ředitel ZZS LK bude jmenován po skončení řádného výběrového řízení.     

 

 

 

 

 

 

   Květa Šírová

                   oddělení tiskové a vnějších vztahů    Libereckého kraje

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588