Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 7. 4. 2010

08. 04. 2010

 

Kraj hodlá společně se Saskem chránit podstávkové domy

Rada kraje vzala na vědomí posun předpokládaného harmonogramu projektu "Společně pro zachování podstávkových domů - zvýšení povědomí a informovanosti" z původního období 09/2008 - 08/2012 na nové období 7/2010 - 6/2013,

Souhlasila   tak odložením upravené projektové žádosti projektu "Společně pro zachování podstávkových domů - zvýšení povědomí a informovanosti" do Programu na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, kde Liberecký kraj je v roli partnera projektu. Zároveň souhlasila   s navýšením předpokládané výše spolufinancování daného projektu o 120,5 € (cca 2 410,- Kč) z původní výše 15 791 € (cca 315 820,- Kč) na novou výši 15 911,5 € (cca 318 230,- Kč). Projektová žádost bude předložena vedoucím partnerem projektu (tzv. Lead partnerem), a to Okresem Zhořelec (Landkreis Görlitz). Liberecký kraj bude v roli jeho projektového partnera. Dalším partnerem bude Pilgerhäusl e.V. c/o Římskokatolická farnost Žitava.

Vzhledem k tomu, že na německé straně došlo u partnera Pilgerhäusl e.V. c/o Římskokatolická farnost Žitava k problémům s doložením jedné z povinných příloh, došlo ke zpoždění předložení projektové žádosti téměř o celý rok. Nyní je tedy předkládána aktualizace projektové žádosti.

Věcné zaměření projektového záměru

Jedná se zejména o neinvestiční projekt zaměřený na zvýšení povědomí a zajištění informovanosti veřejnosti, zejména majitelů podstávkových domů, o výjimečnosti těchto objektů. Navazuje se na aktivity, které LK realizoval v minulých letech, a to i ve spolupráci se stávajícím partnerem (dříve Okresem Löbau-Zittau).

Aktivity Libereckého kraje ve společném projektu s Okresem Görlitz:

•          zpracování populárně naučné publikace o podstávkových domech, zejména o jejich zachování a opravách, jedním z pokladů pro zpracování této publikace je soubor odborných příspěvků, které poskytla saská strana, část podkladů bude pro účely zpracování publikace přeložena do češtiny a publikována na webových stránkách projektu (www.umgebindeland.de)

•          výše uvedené stránky (správce saská strana) byly odsouhlaseny jako společné stránky k prezentaci výsledků společného projektu,

•          sestavení expertního týmu ze zástupců NPÚ, muzeí, aktivních jednotlivců, sdružení v daném tématu, prvotním úkolem tohoto týmu bude sestavení struktury publikace, tj. zadání pro její zpracování, dále budou skupinou konfrontovány výsledky projektu, společně řešeny výstupy saské expertní skupiny (k tomuto účelu budou probíhat společné schůzky těchto expertních týmů - min. 2x do roka - organizačně zajišťuje 1 setkání každý z partnerů), český expertní tým se bude scházet vícekrát do roka dle potřeby, vždy bude pozván i zástupce saského partnera, kdy tyto schůzky budou i kontrolní dny za účelem zajištění aktivit projektu, expertní tým bude zapojen do odborných návrhů na zpracování putovní výstavy, jejíž garantem bude saský partner,

•          zajištění kontaktů na české subjekty, napomáhání vzniku projektů zaměřených na záchranu podstávkových domů - hledání partnerů v daném tématu na obou stranách hranice,

•          zajištění aktivit pro Den otevřených dveří PD a návrhy účastníků do soutěže Cena podstávkový dům,

•          podílení se na příspěvcích na webové stránky a do bulletinu, distribuce tištěné verze Oběžníku Krajiny podstávkových domů,

•          setkání v místě opravy PD na saské straně, účast na kontrolních dnech,

•          diskusní témata: rozdíly mezi požadavky na opravy na obou stranách hranice aj.

•          informace veřejnosti i prostřednictvím seminářů - 1x ročně,

•          publicita projektu formou článků v denním tisku, měsíčníku Libereckého kraje, příspěvky v regionální televizi, webových stránkách LK a projektu viz výše.

Struktura finančních zdrojů

-          10 % vlastní podíl žadatele

-          85 % strukturální fondy EU

-          5 % státní rozpočet

Finanční velikost projektu

Celkové náklady projektu (tedy náklady všech tří partnerů dohromady) činí 16 454 300 Kč (odpovídá částce 822 715 EUR).

Celkové náklady Libereckého kraje jako partnera projektu jsou 3 182 300 Kč (odpovídá částce 159 115 EUR). Celkové náklady Okresu Görlitz jsou stanoveny ve výši 3 983 400 Kč (odpovídá částce 199 170 EUR) a Římskokatolické farnosti Žitava ve výši 9 288 600 Kč (odpovídá částce 464 430 EUR). Spolufinancování ze strany Libereckého kraje je stanoveno ve výši 318 230 Kč

Srovnání změn parametrů oproti projektu schválenému dne 7.10.2008

Na doporučení řídícího orgánu nebude realizována „Putovní výstava“.

Rada kraje schválila návrhy smluv s městem o Oblastní galerii v Liberci

 Rada Libereckého kraje schválila návrh smlouvy o společném postupu v rámci projektu mezi městem a Libereckým krajem, smlouvu o partnerství v rámci projektu mezi městem, galerií a Libereckým krajem, a smlouvu o bezplatném užívání nemovitostí v rámci projektu mezi městem a Oblastní galerií v Liberci.

Statutární město Liberec (dále jen město) hodlá předložit do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod projekt „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ (dále jen projekt). V rámci projektu se má zejména provést rekonstrukce budovy bývalých městských lázní v Liberci. Bude-li žádost o projekt schválena a dotace řídícím orgánem poskytnuta, pak bude město realizátorem projektu, bude projekt řídit a bude odpovědno za řádný průběh projektu včetně naplnění všech podmínek operačního programu. Realizace projektu bude hrazena z dotace (z fondů EU a ze státního rozpočtu) a z vlastních zdrojů města. Podíl . Náklady na realizaci projektu dle sdělení%města na výdajích projektu činí 7,5 města jsou odhadovány na částku 360 mil. Kč.

Liberecký kraj v průběhu realizace projektu poskytne městu dotaci na úhradu (max. 27 mil. Kč).%výdajů projektu v maximální výši 7,5

Lze shrnout do těchto bodů:

1.         Po ukončení stavebních prací v rámci projektu přenechá město galerii nemovitosti, které jsou předmětem projektu, k bezplatnému užívání a provozu s tím, že většina výdajů provozu půjdou za galerií.

2.         Po té daruje Liberecký kraj městu budovu současného sídla galerie.

3.         Po uplynutí udržitelnosti projektu daruje město Libereckému kraji budovu bývalých městských lázní.

Návrhy smluv musejí být ještě schváleny Zastupitelstvem LK, Radou a Zastupitelstvem Statutárního města Liberce

 Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2010)

 

Odbor dopravy Krajského úřad Libereckého kraje zpracoval dokument „Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2010)“, který je osmou aktualizací původního dokumentu „Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje“.

Každý rok následuje nová aktualizace. Dokument zahrnuje všechna odvětví dopravy z pohledu stavebního, technického, ekonomického i provozního, která jsou na území Libereckého kraje využívána.

Největší důraz je kladen na silniční dopravu, která se Libereckého kraje týká přímo, a to jak majetkově tak legislativně. Cílem „Analýzy stavu dopravy na území Libereckého kraje“ je soustředění všech dostupných a na sobě závislých informací pro potřeby rozvojových a rozhodovacích procesů na úrovni kraje. Dále pak zhodnocení soustředěných informací, které povedou ke zkvalitnění dopravní infrastruktury tak, aby bylo zajištěno napojení Libereckého kraje na republikovou a evropskou síť, a současně byla optimalizována vnitřní (krajská) dopravní obsluha území z hlediska životních podmínek občanů kraje, bezpečnosti a ochrany uživatelů, ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, zemědělství a venkova.

Osmá aktualizace zahrnuje období roku 2009 a časové řady umožňují porovnání s předešlým obdobím. V případech, kde je to možné, jsou uváděna data po rok 2010. Při zpracování byly využity také dokumenty, které byly v uplynulém období zpracovány. Data, která jsou uvedena v krajském rozsahu a je možné provést porovnání, tvoří časovou řadu. Lze předpokládat, že každá aktualizace povede k upřesnění a zhodnocení důležitosti jednotlivých uvedených informací.

Již v původním zpracování dokumentu byly navrženy aktivity pro jednotlivé oblasti. V každém dalším zpracování dokumentu byly naplánované aktivity vyhodnoceny, aktualizovány, případně doplněny. Stejně je tomu i v současné aktualizaci.

Zpracovaný dokument je k dispozici v multimediální podobě na CD. Po projednání v Zastupitelstvu LK bude zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webu.

Stavba Kamenářského domu v Turnově je ve finiši, otevře se v září

Rada kraje souhlasila se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením, kterým se přesouvají finanční prostředky ve výši 500 000 Kč na dofinancování projektu "Prezentace kulturního dědictví".

Liberecký kraj je příjemcem dotace z ROP NUTS II SV u projektu „Prezentace kulturního dědictví“. V rámci výše uvedeného projektu je řešena stavba takzvaného „Kamenářského domu“, který je přesnou replikou poslední roubené chalupy v Turnově, která byla v roce 1975 zbourána. Stavba „Kamenářského domu“ se nachází na pozemcích LK, svěřených k hospodaření Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci.

Aby mohl být projekt rádně ukončen v termínu 30. 8. 2010, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace, je nezbytné zajistit kolaudaci objektu. Součástí stavebního povolení je stanovena povinnost provést venkovní úpravy v okolí stavby „Kamenářského domu“.

Bez těchto úprav nebude stavba zkolaudována a prostředky z Evropské unie nebudou Libereckému kraji vyplaceny. Ve schváleném rozpočtu financování projektu však nebyly rozpočtovány prostředky na venkovní úpravy terénu v okolí stavby „Kamenářského domu“.

 

Kamenářský dům partnerů Turnov Idar Oberstein (replika roubeného domu čp. 19 z Havlíčkova náměstí Turnov)

(Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově

Projekt Kamenářský dům připravovalo turnovské muzeum od roku 2002. Po opakovaných jednáních zástupců Města Turnov a MČR Turnov došlo v roce 2006 s ohledem na záměry Města Turnov, Koncepci rozvoje MČR Turnov a v neposlední řadě záměry Geoparku Český ráj o.p.s. k dohodě vybudovat tzv. Kamenářský dům partnerů Turnov a Idar –Oberstein. Před několika lety se podařilo obnovit kontakty mezi tímto německým městem a Turnovem, které přerostly v oficiální partnerství a plodnou spolupráci právě na poli, které obě města spojují, a sice zpracování drahých kamenů a šperkařství. Od roku 2004 proběhlo již několik výměnných výstav, tamější Fachschule zahájila výměnu studentů s turnovskou SUPŠ a z obou stran je patrná snaha po zintenzivnění spolupráce i na ekonomické bázi. Muzeum pro svůj projekt vytipovalo objekt, který rámcově zapadá do památkové zóny města a který má své opodstatnění. Jedná se o rekonstrukci domu čp. 19, Havlíčkovo náměstí Turnov, který v roce 1975 musel ustoupit snové stavbě Telecomu. Objekt měl být původně transferován do Dolánek u Turnova. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo a objekt čp. 19 byl zbourán, muzeum se snaží tuto chybu alespoň částečně napravit a postavit jeho repliku. Kamenářský dům bude využit jako stálá expozice pro návštěvníky muzea, prezentující historické vazby partnerských měst Turnova a Idar Obersteinu, v oblasti zpracování drahých kamenů, zlatnictví a šperkařství, tj. oborů, ve kterých obě města mají dlouhotrvající tradici. Současně s tím budou prostory sloužit pro interaktivní řemeslnické a výtvarné dílny, které muzeum realizuje ve spolupráci s veřejností a se školami všech stupňů a pro předvádění řemesel. Stálé místo bude v domě mít zlatnická  dílna, příležitostně dílny řemeslnické. 

Stavba Kamenářského domu podle projektu firmy Profes Projekt s.r.o byla zahájena 1.6.2009. Stavbu realizuje firma IMSTAV s.r.o. Finanční prostředky na realizaci stavby a expozice získalo MČR Turnov z ROP NUTS II. Veřejnosti bude dům společně s expozicí zpřístupněn v září roku roce 2010.  V přízemí objektu bude instalována expozice o historii kamenářství v Turnově a v Idar – Obersteinu. V patře objektu v případě získání grantů bude realizována expozice Český ráj a Pojizeří J.V.Scheybala.  

 

 

 

                                                                                                                             Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                                 tiskový mluvčí

                                                                                                                             Libereckého kraje

 

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588