Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 8. 6. 2010

08. 06. 2010

 

Včelaři dostanou od kraje půl miliónu korun na nákup úlů

(radní Jaroslav Podzimek)

Rada kraje včera schválila pro program podpory včelařství z Grantového fondu Libereckého kraje, který spravuje Odbor životního prostředí a zemědělství KÚLK, ze schváleného rozpočtu kraje uvolnění částky ve výši 500.000 Kč.

„Tento grantový program byl poprvé realizován v roce 2009. Na základě zkušeností s jeho administrací a vzhledem k předpokládané podstatně větší poptávce včelařů po grantové podpoře, než jsou současné možnosti Libereckého kraje, jsou navrhovány určité úpravy.  V roce 2009 bylo i přes navýšení finančních prostředků na 800.000 korun podpořeno pouze 33 procent žadatelů, a to v drtivé většině při snížení požadované dotace,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Jaroslav Podzimek.

Podstatné změny jsou podle něj navrhovány v části D Výzvy k předkládání žádostí - Omezení podpory. Jedná se o:  

1. Navýšení vlastního podílu žadatele z 10% na 20%.

2. Doplnění o následující text: 

Dotace Libereckého kraje je přednostně poskytována na položky, které nejsou podporovány na základě Nařízení vlády. Je především určena na nákup úlů a drobných včelařských potřeb, nikoliv však zařízení na zpracování medu. Položky podporované na základě Nařízení vlády. jsou podporovány pouze výjimečně na základě objektivních důvodů, např. velmi nízké zavčelení oblasti, nákazová situace a podobně. 

Výzva bude vyhlášena 1. září 2010 s datem uzávěrky příjmu žádostí 30. září 2010.

 

V Hrádku nad Nisou vznikne výcvikové centrum ZZS LK, v Hoyerswerdě koordinační operační středisko pro záchrannou službu ERN

(radní MUDR. Pavel Novák)

Rada kraje na včerejším zasedání souhlasila s projektem "Vybudování přeshraniční sítě záchranných služeb v Euroregionu Nisa". Lead partnerem projektu je Liberecký kraj a partnery Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o. a Landkreis Görlitz.

„Cílem projektu je rozvoj přeshraniční spolupráce zdravotních záchranných služeb na území Euroregionu Nisa, zkvalitnění a zrychlení záchranářských akcí a zlepšení dostupnosti záchranářských služeb v česko-saské příhraniční oblasti pro obyvatele a návštěvníky z obou stran hranice,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví MUDr. Pavel Novák.

Obsahem společného přeshraničního projektu jsou investiční a neinvestiční opatření realizovaná jak na české, tak na saské straně hranice.

Na české straně bude vybudováno nové Logistické, výcvikové a výukové centrum Zdravotní záchranné služby v Hrádku nad Nisou.

Toto centrum bude zajišťovat:

-          dostupnou přednemocniční péči pro obyvatele regionu a v případě potřeby i pro zraněné na dálnici

-          materiální zabezpečení zasahujících jednotek při mimořádné události (centrum bude vybaveno kontejnerem pro hromadná neštěstí, který bude k dispozici zúčastněným stranám v rámci Euroregionu Nisa)

-          koordinaci v případě přeshraničního zásahu

-          školení záchranářů v jednotném poskytování péče formou školení, seminářů a konání mezinárodních konferencí

-          jazykovou přípravu

-          školení obyvatel regionu bez ohledu na národnost v poskytování neodkladné péče. Výuku je schopno zařídit školící středisko ZZS LK. Centrum bude vybaveno tlumočnickým zařízením.

Investiční opatření realizovaná na saské straně budou zahrnovat výstavbu nové budovy pro horskou záchranou službu a vytvoření jednotného koordinačního systému pro záchrannou službu Euroregionu Nisa v Hoyerswerdě.

Dále budou v rámci předkládaného projektu realizována neinvestiční opatření - jedná se o následující společné akce pořádané v ČR a v Sasku:

1.         2 odborné konference

2.         12 pracovních setkání (každé 3 měsíce)

3.         2 cvičení záchranářů (1 v ČR,1 v Sasku )

4.         20 výměnných stáží (10 Čechů do Saska střídavě k oběma partnerům,10 Sasů do ČR)

5.         kurzy němčiny a češtiny pro záchranáře - systém dle rozhodnutí každé strany projektu

6.         zkoumání legislativních podmínek k překročení hranic a vykonávání záchranných prací a iniciace potřebných legislativních změn

7.         tvorba oboustranného česko-německého slovníku

8.         jednotná identifikace záchranářů a sanitních vozů

9.         tvorba dvojjazyčných formulářů

10.       posílení krajského operačního střediska (KOS) pro koordinaci přeshraničních zásahů v návaznosti na vznik jednotného operačního střediska SRN v Hoyerswerdě

 

Předpokládaným hlavním zdrojem financování je Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou Svobodným státem Sasko

Prioritní osa: 1 Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území

Oblast podpory: 1.3 Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochraně proti katastrofám a požární ochrany

Struktura finančních zdrojů:

Dotace z prostředků ERDF                 85% z celkových způsobilých výdajů

Státní rozpočet                         5% z celkových způsobilých výdajů

Vlastní podíl žadatele                           10% z celkových způsobilých výdajů

Celkové předpokládané výdaje projektu jsou předběžně odhadnuty na 1.620.000 EUR (40 500 000,- Kč) včetně Saského partnera, z toho 1 105 414,- EUR ( 27 635 350,- Kč) je odhadováno jako výdaje české strany. Lead partner projektu, Liberecký kraj, by měl nést výdaje na vybudování Logistického, výukového a výcvikového centra ZZS v Hrádku nad Nisou ve výši 895 680,-EUR (22 392 000,- Kč).

Zdravotní záchranná služba LK by měla nést výdaje na nákup vybavení tohoto centra a na zajištění plánovaných společných akcí se saskými partnery ve výši 209 734,- EUR (5 243 350,- Kč). Z toho celkový vlastní podíl Zdravotní záchranné služby bude činit 1 246 071,-Kč, který bude hrazen z rozpočtu provozního příspěvku v průběhu realizace akce. 

Rámcová předpokládaná míra spolufinancování Libereckého kraje:

Vlastní podíl žadatele Libereckého kraje je odhadován na 2 239 200,- Kč.

Realizace projektu je předběžně plánována na období rok 2010 - prosinec 2013.

                                                 

 

)LIBERECKÝ KRAJ PO TŘECH LETECH OPĚT PŘIVÍTÁ ELITU MLADÝCH UMĚLECKOŘEMESLNÝCH TALENŮ

(náměstek hejtmana Radek Cikl)

Liberecký kraj se opět po třech letech stane místem mezinárodního setkání žáků škol s uměleckým zaměřením. Po dobu devíti dnů od 18. září do 26. září 2010 bude moci 70 mladých výtvarníků realizovat své tvůrčí záměry ve 13 uměleckých dílnách od sklářské hutě přes stříbrnické a zlatnické dílny, broušení, malování či rytí skla až po umělecké kovářství a odlévání, které jsou připraveny v sedmi uměleckoprůmyslových školách Libereckého kraje. Spojujícím tématem letošního ročníku Sympozia uměleckoprůmyslových škol ČR 2010 je téma „FOUR BASIC ELEMENTS“.

 

Ke slavnostnímu zahájení Sympozia uměleckoprůmyslových škol 2010 dojde 18. září 2010 ve 12 hodin v Městském divadle v Železném Brodu, samotná práce v dílnách začne již den poté. Místo zahájení bylo zvoleno zcela záměrně, neboť v termínu od 17. do 19. září 2010 se v Železném Brodě uskuteční mimořádná akce na podporu sklářského umění v kraji - Skleněné městečko - slavnosti sklářského řemesla s bohatým programem.

 

Sympozium 2010 pořádá Liberecký kraj a sedm jím zřizovaných středních škol s uměleckoprůmyslovým zaměření. Je koncipováno jako soutěžní a v každé z dílen bude vybráno jedno vítězné dílo odbornou porotou, v níž zasednou například PhDr. Miloslav Cogan, ředitel Muzea Českého ráje, Mgr. Oldřich Palata, kurátor sbírkových fondů Severočeského muzea v Liberci a Milan Handl, světově uznávaný umělecký sklář.

 

Devítidenní tvůrčí činnost mladých umělců bude ukončena 26. září 2010 v Městském divadle v Novém Boru slavnostním předáním ocenění autorům vítězných prací. Vernisáž děl vzniklých v průběhu Sympozia se uskuteční rovněž 26. září 2010 ve Sklářském muzeu v Novém Boru po oficiálním programu slavnostního zakončení. Třináct vítězných děl doplní sbírku prací z předešlých ročníků, která je umístěna v Severočeském muzeu v Liberci.

 

DÍLNY

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor

§      Hutní tvarování

§      malba skla

§      zpracování plochého skla

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

§      sklářská huť

§      broušení – tavená plastika

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov

§      rytí skla a broušení skla

§      světelné objekty

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou

§      návlek – oděvní doplněk

§      rytí kovů s následným tiskem

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov

         

 

 

 

 

LIBERECKÝ KRAJ FINANČNĚ POSÍLÍ GRANTOVÝ FOND V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

(náměstek hejtmana Radek Cikl)

Úspěchem i po finanční stránce lze označit organizaci Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se uskutečnily na přelomu ledna a února letošního roku. Plánované nároky na rozpočet Libereckého kraje se podařilo snížit o 420.000 Kč.

 

Rada Libereckého kraje na svém včerejším zasedání rozhodla posílit o tuto částku Grantový fond Libereckého kraje, Program č. 14 – Podpora tělovýchovy a sportu. Jelikož byly finanční prostředky určeny původně na sport, rozhodl se Liberecký kraj zachovat jejich účelovost a přesunout je do programu podpory tělovýchovy a sportu, z kterého budou rozděleny na základě vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí. Ta se zaměří na podporu pravidelné činnosti sportovních oddílů pracujících s dětmi a mládeží a také jednorázových sportovních akcí pro děti a mládež. Tím také pomůže překlenout krizový stav ve financování sportovního prostředí.

 

2. Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu č. 14 – Podpora tělovýchovy a sportu Grantového fondu Libereckého kraje bude tak jedním z projednávaných bodů na červnovém zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje. V případě schválení, dostanou sportovní subjekty možnost od 1. 7 do 31. 7. 2010 předkládat žádosti o poskytnutí dotace na výše uvedené aktivity.

 

LIBERECKÝ KRAJ PODPOŘÍ DVA PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA POPULARIZACI VĚDY A TECHNIKY

 

Liberecký kraj hodlá v souladu s kampaní na podporu odborného vzdělávání TECHyes podpořit dva projekty vztahující se k výstavbě center popularizace vědy a techniky. Prvním z nich je Centrum popularizace vědy AV ČR Liběchov – Liblice (Centrum popularizace vědy Bios) se zaměřením na přírodní obory a druhým Science Learning Center Liberec se zaměřením na obory technické.

 

Projekt Centrum popularizace vědy Bios je připravován jako interaktivní, aktivní a edukativní návštěvnické centrum pro popularizaci, propagaci a medializaci vědy pro spádové regiony Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje. Je zaměřen na cílovou skupinu mladé generace a rodin s dětmi. Centrum popularizace vědy Bios umožní vizuální a praktické seznámení s pochody a ději v rámci vybraných oborů přírodních věd, ale rovněž pochopení vzájemných souvislostí a aplikací v rámci těchto oborů. Umožní též prezentaci postupů a výsledků základního výzkumu, který je realizován v ústavech Akademie věd České republiky, a to vhodnou populární a kvalifikovanou formou.

 

Hlavním cílem projektu je vzbudit zájem dětí a mladé generace o vědu a výzkum, přírodovědné obory a získat je pro studium těchto oborů i případnou kariéru ve vědě a výzkumu. Projekt si také klade za cíl rozvinout znalostní potenciál v daných oborech minimálně na úrovni spádových regionů – Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje. Tento projekt je připravován Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, v.v.i. se záměrem předložit jej v rámci výzvy 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

 

Ústav se obrátil na resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu se žádostí o vyjádření podpory projektu prostřednictvím smlouvy deklarující podporu a případnou spolupráci, dojde-li k realizaci projektu. Ta na straně Libereckého kraje zakládá závazek propagace a informování cílových skupin projektu o jeho výstupech a aktivitách. Recipročně je ze strany Ústavu garantována bezplatná možnost návštěv a edukace žáků škol a školských zařízení sídlících v Libereckém kraji, a to po dobu 5 let od zahájení realizace projektu.

 

Hlavním cílem druhého z výše uvedených projektů je výstavba a rozvoj Science Learning Centra Liberec (dále jen SLCL) – významného a atraktivního centra popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, bádání a objevování přírodních technických zákonitostí nadregionálního významu se zdůrazněním specifik a potřeb Libereckého kraje. Odlišení se od ostatních obdobných center v EU bude dáno důrazem na nanotechnologie a popularizaci tohoto vědního oboru. Je předpokládán vznik samostatné sekce – NanoScienceCenter.

 

Technická univerzita v Liberci využije SLCL pro prezentaci výsledků vědy a výzkumu a bude využito i pro účely univerzity třetího věku. Dále zde bude vybudováno demonstrační centrum nanotechnologií využitelné též pro prezentační účely společnosti Elmarco a pro prezentaci inovací založených na nanovláknech v praxi.

 

Ve vztahu k Libereckému kraji se předpokládá využití pro činnost Centra vzdělanosti Libereckého kraje zejména ve vztahu k poskytování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento projekt je připravován obecně prospěšnou společností Labyrint Bohemia se záměrem předložit jej v rámci výzvy 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (téže výzvy jako projekt Centra popularizace vědy Bios). Projekt je připravován ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a společností Elmarco a.s. Současně byl Liberecký kraj požádán o partnerství při realizaci tohoto projektu jako partner s finančním podílem na celkovém rozpočtu projektu. Ve smlouvě o partnerství při realizaci projektu je deklarován obecný závazek Libereckého kraje podílet se podle možností na spolufinancování provozu Science Learning Center Liberec v době udržitelnosti projektu.

 

Očekávanými přínosy pro Liberecký kraj jsou kromě zapojení do nadregionální struktury pro neformální vzdělávání také posílení prestiže kraje formou výrazné popularizace místní vědy a výzkumu, a tudíž i významné posílení turistického ruchu a vznik nových pracovních míst. Neoddiskutovatelným přínosem je rovněž revitalizace brownfieldu v centru Liberce, jelikož SLCL má být vybudováno v blízkosti Centra Babylon, konkrétně v bývalém výrobním areálu DESTY.

 

 

 

 

                                                                

                                                                                                                             Mgr. Jiří Langer tiskový mluvčí

                                                                                                                                   Libereckého kraje

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588