Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 9. 3. 2010

10. 03. 2010

 

Rada kraje se zabývala bezpečností silničního provozu a nehodovostí

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

Rada kraje vzala na svém jednání na vědomí Informaci o naplňování úkolů stanovených dokumentem "Koncepce BESIP v Libereckém kraji" za období roku 2009 a Informaci o vývoji dopravní nehodovosti v Libereckém kraji v roce 2009.

 

Radě Libereckého kraje byly předloženy tři dokumenty z oblasti bezpečnosti silničního provozu (dále jen „BESIP“) Libereckého kraje. Jedná se o tyto dokumenty:

Vyhodnocení koncepce BESIP Libereckého kraje za rok 2009, Zpráva o vývoji dopravní nehodovosti v Libereckém kraji v roce 2009 a Plán činností BESIP pro rok 2010.

Výsledky dopravní nehodovosti v Libereckém kraji v roce 2009

                                                Počet Změna ve srovnání s rokem 2008

Počet dopravních nehod         4 366                  - 2722

Usmrceno osob                            25                      - 12

Těžce zraněno                            145                    - 37

Lehce zraněno                         1 128                   + 19

 

V rámci České republiky dochází každoročně k vyhodnocování dokumentu Národní strategie BESIP, jehož hlavním cílem je snížit počet smrtelných dopravních nehod do roku 2010 na polovinu stavu roku 2002, kdy dokument vznikl. Jako jeden z podkladů pro vyhodnocení tohoto dokumentu je Ministerstvu dopravy poskytnuto i vyhodnocení Koncepce BESIP v LK.

 

Dne 22.1. 2008 Rada Libereckého kraje schválila připojení Libereckého kraje k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu (European Road Safety Charter). Charta je iniciativou Evropské komise, podporující snižování tragických následků dopravních nehod a to způsobem vzájemné spolupráce mezi subjekty působícími v této oblasti v jednotlivých členských zemích, výměnou informací a zkušeností ale i společnými kampaněmi pod logem iniciativy. Příkladem takové společné kampaně bylo vyhlášení prvního evropského dne bezpečnosti na silnicích věnovaného především mladým řidičům (The First European road safety day 2007), ke kterému se Liberecký kraj připojil.

 

Signatářstvím charty se Liberecký kraj zavázal podílet na společném cíli snížení počtu smrtelných následků nehod o polovinu do roku 2010 ve srovnání s rokem 2001. Tato výzva je známá pod heslem „25,000 lives to save“.

Vyhodnocení roku 2009 realizovaného dle Ročního plánu BESIP se odrazilo i do sestavení Ročního plánu BESIP pro rok 2010.

 

 

 

 

Liberecký kraj předložil projekt „Učme se přežít“

Rada kraje souhlasila

a) s předložením projektové žádosti projektu "Učme se přežít" do fondu malých projektů v rámci programu pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v rámci cíle "Evropská územní spolupráce" (dále CIL3/ZIEL3),

b) se závazkem předpokládané výše spolufinancování daného projektu do výše 2 604,- € (cca 65 100,- Kč) z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2010,

c) s předfinancováním projektu do výše 14 756,- € (cca 368 900,- Kč),

 Projektovou žádost předložil odbor dopravy LK. Partnerem projektu za německou stranu je Mission Zero Projekt gemeinnützige GmbH. Partneři souhlasí, že LK převezme za projekt „Učme se přežít“ roli lead partnera v programu CIL3/ZIEL3.

Projekt je zaměřen na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v Euroregionu Nisa (dále ERN).

Cílem projektu je nadstavba v nabytí znalostí a zkušeností čerstvých držitelů řidičského oprávnění skupiny A, resp. podskupiny A1 a dále šíření informace o výukových možnostech nejen v rámci ERN.

Projekt se sestává ze třech pilířů:

A.        V průběhu roku 2010 uspořádání 2 kurzů bezpečné jízdy na motocyklu pro čerstvé absolventy autoškol v LK (celkem 120 začínajících motocyklistů)

B.        Doplnění těchto kurzů motocyklisty (veřejností)

C.        Dvoujazyčná informační kampaň o možnostech vylepšování znalostí a zkušeností jízdy na motocyklu nejen v rámci ERN, a to v podobě webových stránek a dále ve formě tiskoviny.

V rámci projektu budou ke spolupráci osloveny autoškoly v LK, které by měly poskytnout již v základním kurzu informace o možnosti této nadstavbové výuky.

Celkové odhadované náklady projektu jsou 17 360 € (cca 434 000,- Kč). Pro daný projekt je stanoven kurz 1 € za 25,- Kč. V rámci oblasti podpory CIL3/ZIEL3 je míra spolufinancování žadatele 15%. Předpokládaný podíl LK tedy bude 2 604 € (cca 65 100,- Kč).

Projekt bude realizován v předpokládaném v období od června 2010 do září 2010. První škola bezpečné jízdy na motocyklu pro absolventy autoškol proběhne koncem června 2010 (maximálně 60 účastníků). Druhá pak na konci září 2010.

 

Projekt „Bezpečněji na silnicích“ začne v červenci

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

Rada kraje rovněž souhlasila

a) s předložením projektové žádosti projektu "Bezpečněji na silnicích" do fondu malých projektů v rámci programu pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v rámci cíle "Evropská územní spolupráce" (dále CIL3/ZIEL3),

b) se závazkem předpokládané výše spolufinancování daného projektu do výše 2 624,- € (cca 65 600,- Kč) z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2010,

c) s předfinancováním projektu do výše 14 871,- € (cca 371 775,- Kč),

Také tento projekt je zaměřen na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v LK. Prioritou projektu bude sběr dat a jejich analýza. Výstupem projektu bude sylabus a dále konference pro zástupce Euroregionu Nisa. Materiály a podklady zpracované v rámci projektu budou sloužit jako informace pro účastníky silničního provozu Euroregionu Nisa i pro odbornou veřejnou při hledání řešení v rámci zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Celkové odhadované náklady projektu jsou 17 495 € (cca 437 375,- Kč). V rámci oblasti podpory CIL3/ZIEL3 je míra spolufinancování žadatele 15%. Předpokládaný podíl LK tedy bude 2 624 € (cca 65 600,- Kč). Projekt bude realizován v období od července 2010 do prosince 2010.

 

 

Kategorizace dálnic a silnic I. třídy – aktualizace

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

Důvod předložení: Stát prostřednictvím Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zpracoval aktualizaci Kategorizace dálniční a silniční sítě ČR. Zpracování je potřeba zejména z důvodu změny České státní normy 736101 – Projektování dálnic a silnic. Vzhledem k tomu, že změny se dotýkají i samosprávy, je nutné projednání s kraji.

Zásadní změny oproti současnému znění dokumentu:

  1. vznik nové kategorie pozemní komunikace: S 11,5(2+1) – tzn. třípruhové uspořádání silnice směrově nerozdělené. Například z Libereckého kraje v současné době úsek od Bílého Kostela na Rozkoš. Nově se v Libereckém kraji navrhuje toto uspořádání na silnicích:

-         I/65 Rádelský Mlýn - Jablonec n. N.

-         I/13 Svor – Jitrava

-         I/13 Jitrava - Bílý Kostel n. N.

S těmito návrhy Liberecký kraj souhlasí.

  1. Změna kategorie stávající silnice I. třídy č. 35 v úseku Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou z S 22,5/80 (čtyřpruhové uspořádání) na S 11,5/80(dvoupruhové uspořádání)

Liberecký kraj nesouhlasí, jelikož se jedná o hlavní silniční tah do Polska a Německa a v rámci plánovaného otevření nového silničního propojení v Hrádku nad Nisou dojde k navýšení intenzit a tím naplnění předpokladů intenzit dopravy. Na základě výše uvedeného Liberecký kraj doporučuje zapracovat kategorii S 24,5/80 v úseku Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou

  1. Změna kategorie stávající silnice I. třídy č. 10 v úseku Turnov – Tanvald

Liberecký kraj nesouhlasí. Tento úsek silnice má dle zákona o pozemních komunikacích charakter silnice I. třídy, protože slouží pro mezinárodní a dálkovou přepravu. Změna kategorie pozemní komunikace není v dokumentu „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy“ odůvodněna. Na základě výše uvedeného Liberecký kraj doporučuje ponechat silnici I/10 v úseku Turnov – Harrachov, státní hranice v stávající trase v síti silnic I. třídy v navrhovaném parametru S 9,5/60. Touto změnou by Liberecký kraj musel do svého vlastnictví přijmout stavbu silnice ve výše uvedeném úseku.

  1. Změna kategorie plánované pozemní komunikace R 35 v úseku Turnov – hranice kraje

Navržené kategorie pozemních komunikací v úseku Turnov - Ktová, hranice Libereckého kraje uvažují s kategorií pozemní komunikace S (silnice), tedy koridorem silnice čtyřpruhové, či třípruhové, avšak neuvažují s kategorií pozemní komunikace R, tedy jako kategorií rychlostní komunikace.

V současné kategorizaci silniční sítě byla „kapacitní silnice 35“ v úseku Turnov – Ktová, hranice Libereckého kraje, navržena v kategorii pozemní komunikace R, jako rychlostní komunikace. V návrhu dokumentu není tato změna odůvodněna a dále není odůvodněna navržená změna kategorie komunikace v úseku Turnov – Rovensko pod Troskami a v úseku Rovensko pod Troskami – Ktová, hranice Libereckého kraje. Na základě výše uvedeného Liberecký kraj doporučuje zapracovat kategorii R 25,5/100, v úseku Ohrazenice – konec Libereckého kraje.

 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Libereckého kraje
za školní rok 2008–2009

(náměstek hejtmana Radek Cikl)

 

Jde o údaje za předcházející školní rok 2008/2009, v oblasti rozpočtu dokonce jen za finanční rok 2008 - tak je zpracování dat a výroční zprávy nastaveno ve školském zákoně. V rejstříku škol bylo zapsáno celkem 440 škol a školských zařízení, z toho 339 organizací zřizovaly obce, 67 Liberecký kraj a 29 soukromé subjekty (zbývajících 5 zřizuje církev nebo ministerstvo školství).

 

V předškolním vzdělávání je stále patrný nárůst počtu dětí – meziročně o 4,1 % z 12 869 na 13 394. Stále se však nejedná o nárůst, který by s ohledem na celkový demografický vývoj v příslušných věkových skupinách umožňoval kompenzovat pokračující úbytek dětí a žáků. V souvislosti s tímto vývojem docházelo k navyšování kapacity mateřských škol.

 

V základním vzdělávání trvale ubývají žáci, meziročně jde o 3,2 %, což je pro představu 1236 žáků, a to již čtvrtým rokem v obdobném počtu. Tato vlna se postupně přelévá na střední školy. V tomto kontextu lze za pozitivní zprávu považovat skutečnost, že do prvních ročníků letos poprvé přišlo více žáků, než jich ze školy odcházelo v 9. ročníku. Ve všech druzích škol poskytujících základní vzdělávání se vzdělávalo 36 296 žáků.

 

Ve středních školách bez rozdílu zřizovatele se vzdělávalo 22 279 žáků, což představuje nárůst o 380 žáků (o 1,7 %), jde však o nárůst počtu žáků v dálkové formě studia – i když vstup zpravidla již dospělých studentů je z hlediska celoživotního učení pozitivní jev. Z hlediska kategorií středního vzdělání bylo do 1. ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem přijato 37,7 % (školní rok 2007/2008: 39,6 %), do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie takřka 70 % žáků, z toho v oborech gymnázií 18 % - tak v základních rysech dochází k naplňování předpokladů uvedených v Dlouhodobý záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008 - a to zejména ve vztahu k zvyšování podílu oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, především všeobecného zaměření. Z hlediska oborové struktury jsou na úrovni oborů středního vzdělání s výučním listem významně zastoupeny – oproti průměru České republiky – obory skupin Strojírenství a strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, Stavebnictví, geodézie a kartografie a Umění a užité umění, v případě oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou – vedle oborů gymnázií – obory skupin Ekonomika a administrativa, Umění a užité umění a Strojírenství a strojírenská výroba. Vzhledem k očekávaným změnám ve středním vzdělávání pokračovala i v předchozím roce spuštěná kampaň na podporu vzdělávání v technických oborech s názvem TECHyes.info, přičemž v roce 2009 došlo k rozšíření kampaně na podporu odborného vzdělávání obecně, přičemž se podařilo navázat efektivní dialog se zástupci podnikatelské sféry.

 

Ve vyšším odborném vzdělávání máme 712 studentů, tj. o 66 méně než v loňském roce. Roli zde hrají jednak celkově úbytek žáků, jednak větší dostupnost vysokých škol. Co do skladby oborů vedou skupiny ekonomické a administrativní obory, mírný nárůst je u zdravotnických oborů.

 

Se středním vzděláváním jsou spojeny ubytovací služby poskytované domovy mládeže – ubytovaných žáků středních škol ubylo meziročně o 108 žáků a jde o dlouhodobý trend. Celková kapacita zařízení (2772 lužek) je využita na 68 %. Z tohoto hlediska se ukazuje být správným krokem sloučení dvou dosud samostatných domovů mládeže v České Lípě a Železném Brodu s blízkými středními školami v minulém roce.

 

V zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu – dětských domovech – kraj jich zřizuje sedm – ubylo z celkové kapacity 240 míst 24 míst, protože kraj jako zřizovatel v tomto roce dokončil transformaci dětských domovů internátního typu na dětské domovy rodinného typu, tj. s maximálním počtem 8 dětí v jedné rodinné skupině a 6 skupin v zařízení.

 

Jednu z hlavních strategických priorit rozvoje vzdělávání Libereckého kraje představuje rozvoj dalšího vzdělávání poskytovaného především středními školami a sdruženými v rámci sítě místních center celoživotního vzdělávání Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Počínající hospodářská krize se promítla v počtu účastníků dalšího vzdělávání – poklesl cca o jednu třetinu méně než v předchozím roce – stejně dalšího vzdělávání se účastnilo celých 4 300 osob, z toho téměř čtvrtina účastníků v rámci rekvalifikačních kurzů.

 

Na zajištění vzdělávání v Libereckém kraji byly poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 3 303 634 797 Kč, z toho o 3, 11 mld. na přímé náklady na vzdělání, 0,14 mld. v dotacích soukromým školám, 0,39 mld. na rozvojové programy a pokusná ověřování a 0,11 mld. jako investiční dotace na nákup učebních pomůcek. Liberecký kraj poskytl svým zřizovaným příspěvkovým organizacím na provozní neinvestiční výdaje 273 080 mil. Kč, tj. o 7 % více než v předchozím kalendářním roce.

 

Dalšími prostředky, které do oblasti vzdělávání plynuly, se právě od roku 2008 staly prostředky globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ačkoli se jednalo o první výzvy v celkovém objemu necelých 80 mil. Kč, výrazným způsobem umožňují zkvalitnění vzdělávání, odstraňovat bariéry k rovnému přístupu ke vzdělávání a podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Výroční zpráva zahrnuje vedle uvedených i údaje o dalších průřezových oblastech vzdělávání jako je prevence společensky nežádoucího chování, rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích, využívání ICT, kvalifikaci pedagogických pracovníků a o akcích organizovaných resortem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu jako je veletrh vzdělávání EDUCA, soutěž automechaniků AUTOMOBILEUM. Uváděné je doplněno grafy a tabulkami, podrobné tabulky jsou pak přílohou samotné zprávy.

 

 

 

                                                                                                                            Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                              tiskový mluvčí

                                                                                                                             Libereckého kraje

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588