Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak kraj a jeho vědecká knihovna financuje činnosti pro město Liberec a jeho občany?

18. 12. 2013

Problematika financování činností, které Krajská vědecká knihovna v Liberci vykonává pro Statutární město Liberec a jeho občany

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci zajišťuje širokou škálu činností, mezi nimiž jsou obsaženy i služby „městského“ charakteru, které si jiná města běžně hradí ze svého rozpočtu většinou prostřednictvím vlastní organizace.

V rámci přípravy rozpočtu příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury na r. 2014 byl u Krajské vědecké knihovny v Liberci podrobně vyspecifikován rozsah činností, které tato krajská organizace zajišťuje pro Statutární město Liberec. Vůči vedení města byl vznesen požadavek na odpovídající navýšení dosavadního příspěvku na činnost knihovny, resp. jejích poboček.

„Tento požadavek byl odmítnut s odkazem na nutnost přijetí společného širokého memoranda Libereckého kraje a města Liberec, které však rada města v prosinci odmítla,“ upozornila náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová.

 

Podrobné údaje k dané situaci:

Příspěvek na provoz Krajské vědecké knihovny z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2014 činí 31.623. 550,-Kč, spolu s odpisy pak 36.106.000,- Kč.

 

Cca 60% registrovaných čtenářů Krajské knihovny má trvalé bydliště v Liberci.

Celkové náklady na „městskou část“ knihovny (tzn. všeobecnou knihovnu, dětské oddělení, hudební knihovnu v hlavní budově a pobočky) činí dle propočtů knihovny více jak 11.340.000 Kč ročně.

V této částce je také obsažen provoz 6 poboček na území města (Vesec, Kunratická, Ruprechtice, Rochlice, Králův Háj, Machnín), který byl knihovnou vyčíslen ročně na 1.844.000 Kč. V roce 2013 bylo knihovně městem Liberec poskytnuto 1.200.000 Kč na provoz poboček a 100.000 Kč na nákup knih. Zbylou část je tedy krajská knihovna v zájmu zachování poboček ve prospěch občanů města Liberce nucena hradit ze svého rozpočtu.

„Jak nám bylo sděleno panem náměstkem Šolcem, pro rok 2014 počítá rozpočet města již jen s částkou 1 miliónu korun na provoz poboček a 50 tisíc korun na nákup knih pro ně,“ zdůraznila náměstkyně.

Viz také video http://www.youtube.com/watch?v=R3FlFzysrKA&feature=em-upload_owner

Z výše uvedeného je zřejmé, jakou částku vynakládá knihovna, resp. Liberecký kraj, ze svého rozpočtu na provoz „městské části“ knihovny. V důsledku toho se knihovně nedostávají prostředky na zajištění kvalitních krajských služeb, nákup odborné literatury, zajištění přístupu k informačním databázím apod.

1) Přehled poskytnutých dotací Krajské vědecké knihovně Statutárním městem Liberec

 
  příspěvek SML pobočky příspěvek SML akvizice
2009 1 924 234 450 000
2010 1 457 000 382 500
2011 1 200 000 300 000
2012 1 200 000 300 000
2013 1 200 000 100 000

Příspěvek města Liberec na městskou funkci Krajské vědecké knihovny v letech 2007-2013

 

 

 

2) Porovnání s jinými kraji v roce 2012

Podobně kumulované knihovny, tzn. krajská a městská funkce a rozložení dotací:

Olomouc: Kraj: 35 647 000,-Kč, město: 17 744 000,-Kč

Havlíčkův Brod: Kraj: 13 357 000,-Kč, město: 7 150 000,-Kč

Zlín: Kraj: 24 426 000,-Kč, město: 3 120 000,-Kč

 

 

3)Pro představu uvádíme výši příspěvku na provoz městských knihoven poskytovaných městy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily

 

příspěvek města Česká Lípa na činnost Městské knihovny

 

2009

8 406 000,-

2010

8 350 000,-

2011

7 765 000,-

2012

8 219 000,-

2013

8 293 000,-

 

příspěvek města Jablonec nad Nisou na činnost Městské knihovny

 

2009

7 568 000,-

2010

7 107 000,-

2011

6 683 000,-

2012

6 830 000,-

2013

7 155 000,-

 

příspěvek města Semily na činnost Městské knihovny

 

2009

1 886 000,-

2010

1 944 000,-

2011

2 170 000,-

2012

2 095 000,-

2013

2 157 000,-

 

Komentář:

Oproti roku 2011 stoupl počet aktivních (registrovaných) čtenářů KVK v loňském roce o cca 2000, na téměř 26.000. V porovnání s ostatními krajskými knihovnami jde o největší počet čtenářů (kromě Prahy a Brna). Počet výpůjček je kolem 800.000 ročně.

 

Knihovna slouží jako kulturní a společenské centrum, lidé sem chodí nejen pro knihy, ale i na přednášky a kulturní pořady.

60% registrovaných čtenářů knihovny má trvalé bydliště v Liberci.

Dle Standardů Ministerstva kultury je částka vynaložená na knihy stanovena na 35 až 40 Kč na 1 obyvatele města. KVK vydává cca 3 mil. Kč ročně na nákup knih, tj. cca 30 Kč na1 obyvatele.

 

V Knihovnickém zákoně 257/2001 je uvedeno:

§ 11

Krajská knihovna

(1) Krajská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, případně doplněným specializovanými fondy. Krajská knihovna trvale uchovává konzervační fond a historický fond.

(2) Krajská knihovna je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci též

  1. spolupracuje s Národní knihovnou při zpracování národní bibliografie a při zpracování souborného katalogu,
  2. zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze a zabezpečuje koordinaci krajského bibliografického systému,
  3. je krajským centrem meziknihovních služeb,
  4. spolupracuje s knihovnami v kraji při zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb.

(3) Plnění regionálních funkcí zajišťuje kraj z peněžních prostředků svého rozpočtu.

(4) Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji. Smlouva o přenesení regionálních funkcí na vybrané základní knihovny musí mít písemnou formu.

(5) Plní-li krajská knihovna v místě svého sídla i funkci základní knihovny, podílí se na zajištění této funkce obec.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588