Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj spouští projekt TechUp

19. 09. 2013

Se zahájením nového školního roku zahájil Liberecký kraj nový projekt TechUp: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji, na nějž finanční podporu poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt si klade za cíl v následujících dvou školních letech motivovat žáky základních a středních škol ke studiu přírodovědných a technických oborů. Projekt reaguje na pokles zájmu žáků o technická povolání, která jsou však žádána zaměstnavateli, a svým způsobem tak navazuje na předchozí kampaně kraje TechYes
a NadoTECH. „Liberecký kraj se svými středními školami chce žákům ukázat, že studium přírodních věd a techniky může být zábavné a hlavně žákům přinese budoucí uplatnění v životě,“ shrnula přínos projektu Alena Losová, členka rady kraje pro školství, mládež a zaměstnanost. Od projektu si také slibuje, že se podaří nastartovat spolupráci mezi základními a středními školami v této oblasti a vytvořit systém metodických center pro výměnu zkušeností mezi pedagogy.

 

Do projektu je zapojeno 29 středních škol, spolupráce se předpokládá s více než
90 základními školami. Sestává z několika vzájemně propojených aktivit. V první řadě půjde
o spolupráci základních a středních škol při realizaci projektových dnů, kdy žáci základních škol budou využívat odborné učebny, laboratoře a dílny škol středních a nejen zběžně tak poznají, co vlastně znamenají jednotlivé obory. Především však budou moci základní školy využít zázemí, které samy nemají k dispozici – zejména dílny v posledních letech na základních školách nepatřily k prioritám a dnes již pro moderní výuku nevyhovují. „V našich dílnách proběhne část řádné výuky předmětu označovaného u většiny základních škol jako Pracovní činnosti. Pro žáky budou připraveny úkoly z celkem šesti technických oborů,“ řekl Tomáš Princ, ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, a dodal, že impulsem pro účast v projektu byl zájem partnerských firem o absolventy technického zaměření.

 

Na ně pak bude navazovat nabídka volnočasových aktivit – kroužků pro žáky středních
a základních škol. Těch v rámci projektu bude více než šedesát a nabídnou žákům možnost prohloubit si své dovednosti v nejrůznějších tématech. „Na naší škole připravujeme mimo jiných aktivit kroužek pro žáky základních škol. V něm si žáci budou moci vyzkoušet výrobu optických lup, dalekohledů, krasohledů a jednoduchých optických prvků,“ uvedla ke kroužkům Milena Lednejová, ředitelka Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov. Doplňkově budou také střední školy pořádat exkurze do technických památek a expozic. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy Česká Lípa, k tomu uvádí: „Výsledkem našeho projektu by měla být nejen pestřejší a zajímavější výuka fyziky, ale také popularizace této přírodní vědy. Ta je neoprávněně chápána jako těžká a pro běžné lidi zbytečná.“ Aby bylo možno tyto aktivity uskutečnit, v rozpočtu projektu je vyčleněno více než 22 milionů korun na vybavení škol pomůckami, nástroji, přístroji a zařízeními.

 

Kraj chce také podpořit vznik metodických center na školách, v nichž by se měli setkávat učitelé příslušných předmětů, vyměňovat si informace a zkušenosti, koordinovat své aktivity a zejména slaďovat vzájemná očekávání mezi základními a středními školami. Takovýchto center vznikne v kraji celkem 18. „Metodické centrum má být platformou pro širokou diskusi a výměnu zkušeností mezi vyučujícími vzhledem k absenci podobného fóra poté, co byla zrušena okresní metodická centra. Jeho existence je potřebná rovněž vzhledem k různým prostředkům, využívaným k naplňování cílů vyplývajících z rámcového vzdělávacího programu,“ shrnul důvody pro jejich vznik Ivan Mališ, metodik metodického centra zeměpisu pro Jablonecko z Gymnázia Jablonec nad Nisou Dr. Randy, který je autorem učebnic
a pracovních sešitů pro základní školu. K roli Gymnázia Jablonec nad Nisou Dr. Randy dodal ředitel Tomáš Hofrichter: „Naše škola se zaměří na dvě oblasti – jednou z nich je spolupráce mezi gymnáziem a základními školami formou projektových dnů ve čtyřech přírodních vědách – fyzice, biologii, chemii a zeměpisu. Již v minulosti jsme projektové dny pořádali pro naše žáky, takže se nabízí využít těchto zkušeností a poznat na ně jejich mladé spolužáky ze základních škol. Druhou z nich je již zmíněné metodické centrum zeměpisu.“

 

Součástí projektu je také nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v badatelsky orientované výuce. Těchto kurzů má proběhnout 32 a účastnit se jich bude 250 pedagogů. V rámci nich se pedagogové seznámí s novým způsobem výuky, která není založena na předávání informací žákům, dokonce ani na předvádění experimentů, ale na zadávání problémových úkolů, u nichž žáci nejsou vedeni učitelem, ale pomocí spolupráce a vlastní invence mají navrhnout jeho řešení.

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588