Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Připravuje se veřejná zakázka na pětiletou údržbu krajských komunikací

20. 03. 2013

 

Rada kraje rozhodla o zadání veřejné zakázky Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic LK uchazeči SILNICE LK a.s.

Dále schválila:

1. příkazní smlouvu, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností SILNICE LK a.s.,

2. mandátní smlouvu uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje,

3. přípravu nadlimitní významné veřejné zakázky „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace“ na období 5 ti let s předpokládaným termínem zahájení činností od 1. 8.2014.

Stávající platná příkazní smlouva na zajištění údržby pozemních komunikací je v platnosti do 30. 4. 2013.

Rada Libereckého kraje rozhodla na základě výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek o přidělení zakázky na údržbu pozemních komunikacích ve vlastnictví kraje od 1. 5. 2013 společnosti SILNICE LK, a.s. do doby účinnosti smlouvy s nově vybraným dodavatelem, který vzejde z nadlimitní veřejné zakázky.

Administrací veřejné nadlimitní veřejné zakázky bude Liberecký kraj, který zakázku bude administrovat prostřednictvím odboru správy investic a nemovitého majetku. Přípravou technických částí zadávací dokumentace byla pověřena Krajská správa silnic LK, p.o.

V případě bez problémového postupu veřejné zakázky je plánováno v srpnových orgánech kraje schválení odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky, koncem září schválení zadávací dokumentace a ke konci roku otevírání obálek a cca v dubnu roku 2015 podpis smlouvy s vítězných uchazečem. Změna dodavatele údržby silnic je možná pouze v období 1.5. až 1.8. kalendářního roku, tzn., že další termín v případě komplikací ve výběrovém řízení je možný až od 1.5.2015.

Oproti předcházejícímu materiálu, obsahuje materiál harmonogram přípravy nadlimitní veřejné zakázky. 

 

Transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost

Rada kraje na svém zasedání dne 30. 11. 2010 odsouhlasila záměr transformace Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace na akciovou společnost, která bude zabezpečovat údržbu silnic v majetku Libereckého kraje. Na základě souhlasu Rady LK, dle usnesení č. 307/11/RK ze dne 8. 3. 2011, byla v souladu se stanoveným harmonogramem „transformace příspěvkové organizace na obchodní společnost „ založena obchodní firma Silnice LK a.s. Uvedená akciová společnost vznikla dne 17. 8. 2011 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2197. Akciová společnost byla založena peněžitým vkladem 2 mil. Kč, jediným akcionářem a.s. je Liberecký kraj. Po vzniku a.s. rozhodnutím akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 1. 11. 2011 bude formou nepeněžitého vkladu vložena část podniku doposavad spravované příspěvkovou organizací do akciové společnosti. Podpisem smlouvy o „Úpisu akcií“ nepeněžitého vkladu části podniku a smlouvy o „Vkladu části podniku“ včetně předávacího protokolu byl k 31. 12. 2011 dokončen proces transformace.

Skutečné fungování akciové společnosti Silnice LK je realizováno od 1. 1. 2012. K uvedenému datu byla předložena ke schválení „Příkazní smlouva“, kde účelem této smlouvy je příkaz k zajištění údržby veškerých pozemních komunikacích ve vlastnictví Libereckého kraje a zároveň ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. (silnice II. a III. třídy, účelové komunikace ve vlastnictví LK) a to za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Příkazní smlouva je upravena dle § 724 Občanského zákoníku a vymezuje příkazníku (Silnice LK a.s.) závazek provádět pro příkazce (Liberecký kraj) správu a údržbu pozemních komunikací v rámci územní působnosti příkazníka ve specifikaci uvedené v příkazní smlouvě:

a.       zimní údržbu a dispečersko-zpravodajskou službu včetně plnění souvisejících povinností v rozsahu a za podmínek stanovených v čl. III. této smlouvy,

b.      běžnou údržbu silnic včetně jejich součástí a příslušenství (pro odstranění pochybností včetně čištění) v rozsahu a za podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy,

 

Údržba silnic I. třídy (státní pozemní komunikace) zůstane ve stejném režimu jako v letošním roce, tzn., že bude prováděna v rámci stávající příkazní smlouvy mezi Ministerstvem dopravy a KSS LK.

 

 

Vývoj provozního příspěvku na zajištění zimní a běžné údržby silnic II. a III. tříd v LK v letech 2010 - 2013

 

Rok

2010

2011

2012

2013

Zimní údržba

164 775

102 322

130 040

142 292

Běžná (letní) údržba

167 835

196 049

125 560

83 708

Celkem

332 610

298 371

255 600

226 000

Uvedené ceny jsou v tis. Kč vč. platné DPH. Údaje pro rok 2013 jsou orientační.

 

Výše uvedený trend vývoje příspěvku na údržbu krajských silnic má v posledních 4letech výrazně klesající tendenci, varující je zejména pokles objemu finančních prostředků určených na zajištění běžné údržby silnic. Tato skutečnost je v naprostém rozporu s aktuálními potřebami na zajištění udržitelné a provozuschopné silniční sítě. Provozní příspěvek dále neobsahuje finanční prostředky na velkoplošné opravy vozovek silnic a finanční prostředky na investiční akce na silnicích II. a III. třídy, jako například jsou rekonstrukce mostů, opěrných a zárubních zdí, propustků, kompletní rekonstrukce křižovatek či silničních úseků. 

 

V současně schváleném rozpočtu Libereckého kraje je alokováno na běžnou letní a zimní údržbu silnic v období 5-12/2013 102 mil. Kč. Při rozpočtu 102 mil. Kč s DPH (5-12/ 2013) a při plánované finanční rezervě 50 mil. Kč s DPH na zajištění zimní údržby na období 11-12/2013 zbývá na běžnou letní údržbu 52 mil. Kč. Dle vývoje zimního počasí a nákladů vynaložených prostředků na zimní údržbu bude zřejmé, kolik finančních prostředků bude uspořeno za období 1-4/2013, tedy prostředků, které by mohly být využity v letních měsících na běžnou letní údržbu. Dle možností kraje budou hledány další finanční prostředky na dostatečnou údržbu krajských silnic a zajištění zákonem a vyhláškou stanovených činností.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588