Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pro celý bývalý vojenský areál Ralsko platí nový ceník krátkodobých pronájmů

06. 03. 2013

 

Od 5. března platí nový způsob stanovení krátkodobých pronájmů v celém areálu bývalého vojenského prostoru Ralsko.

Dosavadní ceník krátkodobých pronájmů areálu bývalého vojenského letiště Ralsko byl platný od roku 2010.

Vzhledem k tomu, že dosud platný ceník je pro stanovení nájmů v mnoha ohledech velmi obtížně použitelný, byla schválena jeho změna s cílem jej zjednodušit pro použití v praxi a stanovit výpočet tak, aby cena včetně kauce byla reálná, zajistila příjem z pronájmů a mnohdy nesmyslně vysokými cenami nájmu neodrazovala případné nájemce.

 

Při zpracovávání nového ceníku byly prováděny porovnávací výpočty již uskutečněných nájmů podle dosud platného a navrhovaného ceníku. Současný ceník je pro nájemce příznivější /platí zejména u akcí s více účastníky a větší plochou/ a lze očekávat, že ti, kteří nájem z důvodu neúnosně vysoké ceny nájem odmítli, by ho podle nového ceníku uskutečnili - už s ohledem na výrazně poníženou cenu kauce.

 

 

CENÍK PRO KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY V BÝVALÉM

VOJENSKÉM PROSTORU RALSKO

 

 

A/ SMLOUVA O VÝPUJČCE (bez poplatku)

 

Bude použita pro Svaz invalidů nebo pro jinou obdobně zaměřenou organizaci, sportovní a jiné oddíly mládeže, obranné složky státu včetně IZS

 

B/ ZÁKLADNÍ CENA

 

Zájmové organizace i jednotlivci - nevýdělečná činnost, bez uzavření prostoru pro ostatní nájemce a návštěvníky, popř. ohraničení určeného prostoru bezpečnostními páskami

 

 

 

Druh plochy

Velikost plochy

[ m2]

 

Cena

[Kč/den]

Kauce

1.

všechny plochy

do 50 000

1 500,-

bez kauce

2.

- část betonové okružní dráhy

do 100 000

3 000,-

- část střední dráhy

nebo plocha mimo beton

3.

- okružní betonová dráha

do 200 000

6 000,-

ve výši poloviny denního nájemného

- střední betonová dráha

nebo jejich kombinace

nebo plocha mimo beton

4.

celá betonová dráha

do 350 000

10 000,-

kauce ve výši denního nájemného

nebo plocha mimo beton

5.

celá plocha letiště

nad 350 000

30 000,-

včetně zelených ploch

(pouze akce neohrožující bezpečnost účastníků a neomezující ostatní nájemce

 

 

Při použití plochy méně než pět hodin bude použit koeficient 0,5.

 

C/ PRONÁJMY S KOEFICIENTEM K ZÁKLADNÍ CENĚ

 

K základní ceně bude dle druhu činnosti na pronajaté ploše použit koeficient 2, 3, 5 a 10,

kterým bude násobena základní cena nájmu:

 

koeficient 2:      filmování nehraných filmů /kromě reklam/, placené kurzy jízd bezpečnosti /kromě bezplatných kurzů BESIP/, bojové hry - např. paintbal, airsoft a činnosti podobné, placené jízdy zručnosti

 

koeficient 3:     závody aut nebo jiných dopravních prostředků (s výjimkou rychlostních, které z bezpečnostních důvodů povolovány nebudou) předváděcí akce aut, motocyklů, veteránů a jiných dopravních prostředků organizované registrovanými kluby a obdobnými organizacemi

 

koeficient 5:     filmování hraných filmů spojené se stavbou scén, úpravami terénu s následným uvedením zpět do původního stavu a s částečným či úplným omezením provozu pro ostatní nájemce, komerční předváděcí akce všeho druhu, akce spojené s létáním (netýká se stálých platících nájemců), koncerty s dobou ukončení nejdéle do 22.00 hodin, akce pro motoristy (nebo podobné) s účastí velkého množství motorových vozidel a osob s vybíraným vstupným ze strany nájemce /několik set účastníků/

 

koeficient 10:      natáčení hraných komerčních filmů s úplným omezením provozu na celé ploše po celou dobu natáčení - spojené s úpravami terénu, povrchů komunikací či budov, staveb všeho druhu a činnosti podobné včetně natáčení reklam

 

D/ VÝBĚR KAUCE

 

Kauce bude vybírána dle ceníkové tabulky bez ohledu na počet dnů konání akce a počet návštěvníků. Kauce bude vratná v případě předání plochy zpět pronajímateli bez jakékoli újmy. Kauce je pevná částka bez aplikace koeficientů.

 

E/ POPLATEK ZA PŘÍPRAVU AKCE A NA NÁSLEDNÝ ÚKLID

 

Pokud bude před akcí nutná příprava a po akci následný úklid, případně uvedení plochy do původního stavu z jakéhokoli důvodu bude pro tento účel za každý byť jen započatý den účtována polovina řádného denního nájmu dle tabulky v bodě B. K této částce nebude použit žádný koeficient.

 

DODATEK K CENÍKU

 

Pronajímatelem nebudou povolovány akce spojené s nočním tábořením velkého množství osob v jakékoli části areálu, rozdělávání ohňů a jakékoli další činnosti, které by mohly potenciálně ohrozit jak bezpečnost osob, tak ohrožení přírody a okolních lesů, případně stálé nájemce a majitele okolních objektů. Dále nebudou povolovány akce obtěžující nadměrným hlukem okolí /např. hudební produkce/, ale i činnosti jiné obtěžující hlukem v nočních hodinách /po 22.00 hod./

 

Před každou akcí bude řádně sepsána smlouva o pronájmu s podrobným uvedením podmínek pro konání akce, jejíž nedílnou součástí bude předávací protokol. Předávací protokol bude oběma stranami podepsán jak při předání pronajaté plochy nájemci, tak i po řádném převzetí plochy zpět pronajímatelem. V případě jakéhokoli poškození plochy, či jiného zařízení, případně po neprovedení úklidu budou práce na navrácení do původního stavu provedeny pronajímatelem za použití kauce, která v tomto případě nebude vratná.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588