Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje schválila projektový záměr Lůžkový hospic v Libereckém kraji

06. 03. 2013

 

Rada Libereckého kraje souhlasila s předložením žádosti o zařazení projektového záměru „Lůžkový hospic Libereckém kraji“ do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“.

 

Projektový záměr „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“, byl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ (dále jen „IPRM Liberec“) a připravuje se projektová žádost do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „ROP SV“).

 

Statutární město Liberec vyhlásilo k 31. 1. 2013 Výzvu k předkládání žádostí o zařazení projektových záměrů do IPRM Liberec. Termín příjmu žádostí je stanoven do 8. 3. 2013.

 

Souvislost IPRM Liberec a ROP SV

ROP SV stanovuje podmínku, že v rámci oblasti podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center se může ucházet o spolufinancování pouze projekt, který je zařazen v Integrovaném plánu rozvoje města. V případě, že projekt bude zařazen na indikativní seznam IPRM Liberec, splní Liberecký kraj jako žadatel podmínku k předložení žádosti o spolufinancování projektu v ROP SV.

 

Výzva IPRM Liberec obsahuje významná omezení z hlediska harmonogramu realizace projektů. Předkladatel projektového záměru se zaváže, že do 30. 6. 2014 předloží souhrnné žádosti o platbu v rámci ROP SV alespoň ve výši 95% celkových způsobilých výdajů projektu. Do 31. 12. 2014 musí být předloženy žádosti o platbu v souhrnné výši minimálně 99 % celkových způsobilých výdajů projektu. Žadatel se dále na základě čestného prohlášení zavazuje, že v případě zařazení projektového záměru na indikativní seznam projektů tento projekt zrealizuje, tedy že následně neodstoupí.


Aby Liberecký kraj naplnil požadavky dané výzvou, zahájil již přípravu projektové stavební dokumentace dříve. Tyto přípravné práce jsou financovány z poskytnuté dotace Libereckého kraje organizaci Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s.

 

A) Projektový záměr

 

1) Věcné zaměření projektového záměru

Cílem projektu je rekonstrukce budovy bývalého kojeneckého ústavu v Liberci, kde vznikne první kamenný hospic v Libereckém kraji. Lůžkový hospic bude prostřednictvím zdravotní a sociální služby pečovat o pacienty trpící nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Cílem paliativní péče, která je komplexem zdravotní a sociální složky, je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Paliativní péče je založena na multiprofesní spolupráci a integruje v sobě lékařské, ošetřovatelské, psychologické, sociální a spirituální aspekty.

 

Kamenný hospic bude sloužit dále jako:

a)      zázemí pro domácí hospicovou péči s půjčovnou speciálních zdravotních pomůcek,

b)      edukační centrum se zázemím pro stážisty a studenty zdravotnických a sociálních oborů, pro odbornou veřejnost

c)      poradna pro nemocné, pečující, pozůstalé, atd.

d)     společenské centrum sloužící jak pro nemocné a jejich rodiny, tak pro veřejnost, což má především přispět k odtabuizování smrti a témat týkajících se konce života

e)      denní stacionář pro onkologické pacienty

 

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování

Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 - 2013, oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center.

Pozn.: Žádat o spolufinancování v rámci ROP 2.1 bude možné pouze v případě, že projekt bude zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“.

 

3) Struktura finančních zdrojů

-          85 % strukturální fondy EU

-          15 % vlastní podíl žadatele

 

4) Rámcová finanční velikost projektů

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 80 000 000,- Kč.

 

5) Rámcová předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje

V rámci oblasti podpory ROP 2.1 je míra spolufinancování žadatele (v případě, že se jedná o kraj) 15 %. Podíl spolufinancování Libereckého kraje se tedy předpokládá ve výši
12 000 000,- Kč.

 

6) Předpokládaný harmonogram

Předpokládáme, že projekt bude realizován do konce roku 2014. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není k projektu zpracována stavební projektová dokumentace, bude harmonogram projektu upřesněn až v průběhu přípravy projektové žádosti.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588