Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tok Lužické Nisy v Hrádku n. N. stavbaři podél břehů pořádně vyztužili

16. 12. 2013

Slavnostní ukončení staveb na toku řeky Lužická Nisa v Hrádku nad Nisou se uskutečnilo v pondělí 16. prosince, symbolicky v ulici U Nisy, za účasti Mariána Šebesty, generálního ředitele, Povodí Labe, s.p., Martina Půty, hejtmana LK Josefa Horinky, starosty Hrádku n. N., Miroslava Slatinky, ředitele závodu Liberec stavební společnosti EUROVIA CS, Jaroslava Jarouška, ředitele Povodí Labe s.p. v Jablonci nad Nisou a dalších hostí.

Vodní tok Lužická Nisa v Hrádku nad Nisou a v Chotyni, zdevastovaný katastrofální srpnovou povodní roku 2010, prošel zásadní obnovou. Odstranění povodňových škod v obnovovaném úseku si vyžádalo bezmála 69 miliónů Kč.  „Akce probíhala od září 2012 v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Odstranění následků povodní roku 2010“ a byla úspěšně dokončena v měsíci říjnu 2013,“ uvedl mimo jiné Marián Šebesta.

Celkem byla provedena stabilizace paty břehů kamenným záhozem z lomového kamene o hmotnosti 500 kg v objemu 29 248 m3 a 5 835 m3 rovnaniny z lomového kamene na březích. Do železobetonových základů, betonových zdí a říms bylo uloženo a zpracováno 2 225 m3 betonu.

V rámci stavby bylo i provedení 286 m3 kamenného obkladu zdí s vyspárováním,“  připomněl  ředitel společnosti EUROVIA CS.

Povodeň v srpnu 2010, která postihla Liberecký a Ústecký kraj, se svým rozsahem, extremitou a důsledky zařadila mezi největší povodně posledních let. V závěru první srpnové dekády ve dnech 6. - 8. 8. 2010 zasáhly oblast Jizerských a Lužických hor mimořádně intenzivní srážky. Odezva na vodních tocích byla velmi rychlá. Na území ve správě Povodí Labe, státní podnik, bylo zasaženo zejména povodí Lužické Nisy s Jeřicí a povodí Smědé. V územní působnosti Povodí Ohře, státní podnik, bylo zasaženo povodí Ploučnice.

Na základě evidence povodňových škod bylo sestaveno celkem 42 stavebních akcí v odhadnutém

stavebním nákladu 1 556 mil. Kč. S ohledem na předpokládaný stavební náklad akcí a dobu

potřebnou k přípravě bylo přistoupeno k rozložení akcí do 4 vln podání žádostí o poskytnutí podpory z podprogramu Ministerstva zemědělství.

„Jelikož obnova vodního toku Lužická Nisa v Hrádku nad Nisou patřila mezi tři největší akce, pokud se týká  finančního objemu, byla tato akce součástí žádostí podaných v březnu 2011,“ doplnil generální ředitel Povodí Labe.

„Účelem stavby bylo odstranění povodňových škod po povodni v roce 2010 na vodním toku Lužická Nisa ve městě Hrádek nad Nisou a na okraji obce Chotyně. V daném úseku byla provedena obnova poškozeného koryta řeky, zajištění stability břehového opevnění toku a obnova odpovídající ochrany přilehlého území,“ popsal Miroslav Slatinka s tím, že  obnovená trasa a tvar koryta kopíruje v celém úseku původní stav před povodní v srpnu 2010.

Provedené práce podle něj spočívaly především v obnově pobořených břehových betonových zdí s kamenným obkladem a dále ve stabilizaci paty zdí a břehů těžkým kamenným záhozem nebo kamennou rovnaninou z lomového kamene.  V úseku státní hranice se SRN byla na pravém břehu Lužické Nisy provedena záhozová patka kamenným záhozem z lomového kamene a pročištění dna. Celková délka obnovovaných zdí byla 544 m s výškou od 2,0 do 3,3 m. Stavební akce zahrnovala zároveň i kácení stromů podél koryta Lužické Nisy a jejich náhradní výsadbu.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588