Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ukončení forenzního auditu Zdravotnické záchranné služby LK (ZZS LK)

18. 12. 2013

Rada kraje uzavřela audit ZZS LK, když na svém zasedání 17. 12. vzala na vědomí závěry z rozkladu k oponentuře Bc. S. Mackovíka a k vyjádření managementu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o. Rozklad společnosti Nexia AP, a.s. jednoznačně vyvrací námitky, které k výsledkům forenzního auditu předložil bývalý ředitel ZZS LK Bc. Stanislav Mackovík ve vlastní oponentní zprávě.

K forenznímu auditu se vyjádřilo i současné vedení ZZS LK a předložilo Vyjádření současného managementu ZZS LK. K oběma oponentním zprávám zpracovala společnost NEXIA AP, a. s. vyjádření – Rozklad, kde se vyjádřila k jednotlivým námitkám.

Rada kraje vzala na vědomí Rozklad jak k vlastní oponentní zprávě Bc. S. Mackovíka, tak k vyjádření managementu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o..

Námitky Bc. Mackovíka, obsažené v jeho oponentní zprávě, se vůbec nevěnovaly klíčovým problémům v činnosti ZZS LK, které byly zdrojem neefektivity hospodaření. Naopak v naprosté většině sledují pouze okrajové problémy forenzního auditu ZZS LK (námitka k vymezení pojmu technická a servisní prohlídka, účinnost externí kontroly, slevy na PHM atd.)

 

„Závěry Rozkladu jednoznačně vyvracejí námitky Bc. Mackovíka. Bývalý ředitel ZZS LK nijak a ničím nevysvětlil ani nevyvrátil závěry forenzního auditu, z nichž vyplývá nehospodárnost jednání a neodůvodněné nakládání s prostředky organizace,“ zdůraznila statutární náměstkyně hejtmana.

Postoj k závěrům auditu ze strany současného managementu je výrazně rozdílný od názoru Bc. Mackovíka, který dílčí zjištění a závěry forenzního auditu neakceptuje. Současný management říká, že některé skutečnosti je třeba upřesnit, popř. odmítnout, jiné je ale nutno přijmout jako fakt vypovídající o nezavedených nebo ne zcela správně řízených procesech v ZZS LK.

Rozklad NEXIA AP pak jednotlivé dílčí námitky Managementu ZZK odmítá jako nedůvodné, když toto odmítnutí opírá o vznesené argumenty a skutečný skutkový stav věci.

Je proto třeba přijmout tyto analýzy a doporučení jako výchozí platformu pro restrukturalizaci a zefektivnění činnosti ZZS LK.

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=j5W2Ta1kWhs

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588