Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zastupitelstvo LK schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014 - 2017

19. 12. 2013

Zákon o sociálních službách ukládá krajům povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje.  Tento plán, který 17. 12. 2013 Na svém zasedání schválilo Zastupitelstvo LK, je přílohou žádosti o poskytnutí dotace na financování sociálních služeb ze státního rozpočtu MPSV.

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=P3BFaNkiDs0

V souladu s tímto ustanovením byl zpracován dokument: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014 - 2017 (dále jen SPRSS LK).

Vytvoření dokumentu provázelo průběžné projednávání s kvalifikovanými odborníky a zástupci všech dotčených skupin aktérů sociálních služeb (tj. zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů) a zástupců politické reprezentace v úrovni kraje i měst a obcí, a to zejména v rámci Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji. Dokument tak navazuje na skutečné potřeby v území a strategická osa dokumentu je všeobecně přijatelná. Osa strategické části SPRSS LK byla současně konzultována se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s potvrzením strategické linie sociální politiky Libereckého kraje.

V rámci připomínkového řízení ke kompletnímu dokumentu SPRSS LK včetně příloh byli osloveni zastupitelé Libereckého kraje, členové Kolegia obcí (K21), členové Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje, pracovníci odboru sociálních věcí KÚ LK, poskytovatelé sociálních služeb v Libereckém kraji kontaktní osoby pro komunitní plánování v obcích na území Libereckého kraje se žádostí o projednání v jejich pracovních skupinách a územních řídicích skupinách.

Současně byl dokument uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje s možností vyjádření ze strany veřejnosti. Sběr připomínek probíhal v období od 17. 9. 2013 do 15. 10. 2013.

Všechny připomínky byly řádně vypořádány formou dokumentu Vypořádání připomínek, který tvoří přílohou tohoto materiálu, přičemž obdržené připomínky svým charakterem nezasahovaly zásadním způsob do obsahu dokumentu.

Shrnutí

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je uceleným strategickým dokumentem, který definuje rozvojové aktivity pro období 2014 - 2017 ve vazbě na hlavní strategické cíle sociální politiky a v návaznosti na skutečné potřeby území.

Dokument se skládá z následujících částí:

•          analytická část  - obsahuje základní údaje o sociální oblasti v Libereckém kraji a shrnuje analytické závěry v souladu s principy aktuální sociální politiky EU i ČR, s výstupy krajských koncepčních dokumentů i komunitních plánů měst a obcí Libereckého kraje,

•          strategická část - se věnuje vymezení dlouhodobé vize sociální politiky Libereckého kraje, definování prioritních oblastí a strategických cílů rozvoje sítě sociálních služeb, včetně zásadních indikátorů pro sledování jejich plnění,

•          prováděcí část - obsahuje zejména systémová opatření pro zkvalitnění procesů plánování a řízení krajské sítě sociálních služeb v návaznosti na dlouhodobý a koncepční přístup kraje k řešení sociální politiky v rámci území,

•          finanční část - je zaměřena především na přerozdělování nejvýznamnější zdrojové položky při financování sociálních služeb, tedy na dotace ze státního rozpočtu České republiky a principy přístupu kraje při financování sociálních služeb,

•          přílohy - obsahují údaje o základní síti sociálních služeb působících na území Libereckého kraje, včetně parametrů pro zařazení služeb do základní sítě služeb a přehledu financování sociálních služeb. Součást příloh tvoří Karty rozvojových aktivit, které zahrnují atributy pro naplnění jednotlivých aktivit, tzn. věcný obsah, časovou náročnost, odpovědnost za plnění, dotčené subjekty a cílové skupiny uživatelů, předpokládané dopady (včetně multiplikačních efektů apod.), územní lokalizace, vazby na další aktivity a cíle.

Další a detailnější rozpracování Karet rozvojových aktivit se předpokládá v akčních plánech pro každý rok, kde budou zařazeny rozvojové aktivity na jeden konkrétní rok a budou definovány i dílčí činnosti a kroky vedoucí k jejich naplnění v daném časovém horizontu a finanční náročnost.

SPRSS LK bude využit jako strategický základ pro přípravu dotačního řízení na rok 2014 za účelem vzájemného porovnání priorit sociální politiky na krajské a národní úrovni

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588