Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa

12. 04. 2002
[id:1326|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Dne 11. 4. 2002 proběhlo v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje. Tímto krokem započala série setkání s představiteli okresů a vedoucími pracovníky zdravotnických zařízení. Potřeba takovýchto setkání vyplynula nejen z rozhodnutí Výboru, ale nabývá na významu  z důvodu chystané změny zřizovatele k některým zdravotnickým zařízením, kde dosud tuto funkci plní okresní úřady, a která by měla od roku 2003 přejít většinou pod kraj. V souvislosti s realizací reformy veřejné správy dojde k ukončení činnosti okresních úřadů a je tedy nezbytné aby kraj i touto cestou získal maximum informací o stavu a problémech zdravotnictví v regionu, které jsou potřebné pro jeho efektivní rozhodování. Význam zasedání podtrhla účast předsedy Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PS PČR pana Ing. Zdeňka Škromacha a přednostky OkÚ  Česká Lípa paní JUDr. Brožovské. Za kraj se vedle členů Výboru zúčastnili pan Jiří Hromádka, člen Rady kraje pověřený řízením resortu zdravotnictví a MUDr. Richtr, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK. Přítomni byli rovněž ředitelé lůžkových zdravotnických zařízení okresu Česká Lípa, zástupce ředitele Nemocnice Liberec a další hosté.

 

JUDr. Brožovská poskytla základní informace o okresu Česká Lípa, přičemž zdůraznila nezastupitelnou roli  Nemocnice s poliklinikou  Č. Lípa jako jediného zařízení svého druhu v okresu. Vyzvedla aktuální potřebu rekonstrukce a modernizace tohoto zařízení s tím, že do budoucna uvažují s restrukturalizací lůžkového fondu nemocnice ve prospěch cca 60 lůžek rehabilitačně doléčovacích. Hovořila rovněž o záměru převodu dvou dosud OkÚ zřizovaných zdravotnických zařízeních pod města Česká Lípa (Nemocnice Pod Holým vrchem) a Nový Bor (LDN N. Bor). Jako důležité vidí zajištění přípravy na převod funkcí OkÚ v závěru t.r.

 

Přítomní ředitelé zdravotnických zařízení okresu informovali účastníky zasedání o problematice jimi řízených organizací. Ve vztahu k uvažovaným převodům zařízení pod města projevili někteří ředitelé určité obavy do budoucna zejména ve vztahu k financování provozu a investic, přičemž poukázali na to, že neposkytují jen služby občanům příslušných měst ale mají celookresní působnost. Mohlo by rovněž dojít ke změně rozsahu a struktury poskytovaných služeb. Pan Hromádka uvedl, že dle jeho poznatků se objevují i obavy obcí, zda budou mít dostatek prostředků k financování potřeb jimi zřizovaných zdravotnických zařízení. Ke zmíněným převodům zařízení pod města uvedl, že kraj ve svém stanovisku k žádosti přednostky JUDr. Brožovské zdůraznil nutnost ošetřit rozsah poskytovaných služeb ve smlouvách budoucích břemenem na dobu alespoň 10 let a v dalších krocích přihlédnout i k potřebám efektivního využití kapacity Nemocnice s poliklinikou v České Lípě.

K rozhodujícím bodům jednání patřily záměr na rekonstrukci a modernizaci  Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a program rekonstrukce areálu a výstavby traumacentra Nemocnice Liberec.

 
MUDr. Tvrzník, ředitel NsP Česká Lípa informoval, že zařízení se spádem cca 110 tis. obyvatel přijme ročně k hospitalizaci cca 20 tis. pacientů. M.j. uvedl, že toto okresní zařízení vydává ročně za energie cca 36 mil. Kč. Nemocnice byla dokončena v r. 1981.V současné době vyžaduje rekonstrukci stavebních celků (střechy, obvodové pláště, vnitřní rozvody, snížení energetické náročnosti  apod.) a je nutné modernizovat přístrojové vybavení. Nemocnice má vypracován investiční záměr a požádala o dotaci ze státního rozpočtu. V letech 1992-2001 bylo proinvestováno cca 147 mil. Kč. z toho dotace ze SR činily pouze 37 mil. Kč. Vzhledem k nedostatku vlastních zdrojů se nyní omezují pouze na řešení havarijních stavů.

 

MUDr. Janoušek, náměstek LPP Nemocnice Liberec seznámil přítomné s hlavními body programu rekonstrukce areálu a výstavby traumacentra. Potřebu odůvodnil zejména změnou koncepce a zastavením výstavby DTC mimo areál nemocnice, zařazením Nemocnice Liberec do státem garantované sítě traumacenter a ostatních vysoce specializovaných oborů, současnou nevyhovující dislokací jednotlivých částí traumacentra a nezbytností obnovy odepsaných a technicky zastaralých přístrojů. Problém bude v zajištění dostatku finančních prostředků.

Vzhledem ke krajskému uspořádání bude postavení Nemocnice Liberec nabývat na významu.

 
Ing. Škromach pozvání na jednání uvítal. V dalším podpořil investiční záměr Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. U investičního záměru Nemocnice Liberec, vzhledem k uvažované finanční náročnosti (více jak l mld. Kč), se domnívá, že bude nutné hledat i netradiční zdroje financování (zahraniční firmy apod.). Je přesvědčen, že páteří lůžkové zdravotnické péče by měly být okresní nemocnice.

 
Účastníci jednání podpořili aktivity NsP Česká Lípa a Nemocnice Liberec v oblasti investic.

Požadují legislativní řešení (vedle základních zdravotnických zákonů) problematiky zdravotnické záchranné služby a hygienické služby. Upozornili na problém zadluženosti nemocnic, vysoké investiční potřeby, chybějící pravidla pro organizaci a tvorbu sítě zdravotnických zařízení event. absenci vůle k realizaci restriktivních opatření. V závěru ocenili setkání, které bylo pro všechny přínosné. Příští zasedání Výboru pro zdravotnictví  Zastupitelstva Libereckého kraje proběhne v květnu  v Semilech.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320